Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Makinig sa Diyos”

Oktubre 8, 2019. Martes ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon. 

UNANG PAGBASA
Jonas 3, 1-10
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jonas

Sinabi uli ng Panginoon kay Jonas: “Pumunta ka sa Lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo.” Nagpunta nga si Jonas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito. aabutin ng tatlong araw kung lalakaring pabagtas. Siya’y pumasok sa lungsod.

Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, “Gugunawin ang Ninive pagkaraan ng apatnapung araw!” Naniwala ang mga tagaroon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya, nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan.

Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninive, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako, at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga-Ninive: “Ito’y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang kakain isa man. Wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito’y mapawi ang galit ng Diyos, magbago siya ng kanyang pasiya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin.”

Nakita ng Diyos ang kanilang pagalikod sa kasamaan kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninive.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 129, 1-2. 3-4ab. 7-8
Tugon: Hiling nami’y ‘yong limutin tanang kasalanan namin.

MABUTING BALITA
Lucas 10, 38-42
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
Papuri sa iyo Panginoon

Noong panahong iyon, pumasok si Hesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaing nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaing ito’y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda, kaya’t lumapit siya kay Hesus at ang wika, “Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako.” Ngunit sinagot siya ng Panginoon, “Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti, at ito’y hindi aalisin sa kanya.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon
Pinupuri ka namin Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Martes po sa ating lahat! Masyado na ba tayong abala sa ating buhay? Wala na ba tayong gaanong panahong magnilay at magdasal? Sa buhay na maraming iniintindi at laging maraming kailangang gawin, pinaaalalahanan tayo ng ating Panginoon na higit na mas mahalaga ang pakikinig ng kanyang Salita at panalangin, gaya ni Maria. Wala namang masama sa ginagawa ni Marta. Sa katunayan siya ay naglilingkod sa ating Panginoon na kanilang panauhin. Tulad natin marami tayong papel na ginagampanan sa buhay. Subalit bakit napuri si Maria at hindi si Marta?

Marahil, marami sa atin ang abala sa iba’t ibang bagay. Ngunit kung wala ang Diyos at kung hindi ito nag-uugat sa Kanya ay balewala ito. Kailangan matuto tayong ugaliing patuluyin muna si Jesus sa ating puso sa pananalangin at makinig tayo sa Kanyang Salita bago tayo sumabak sa trabaho, negosyo, eskwela at kung ano pang misyon natin sa buhay.

Sa Diyos tayo huhugot ng lakas at kung matatagpuan natin ang Panginoon sa lahat ng bagay at makakasama siya ay hindi tayo kailanman mababagot o magrereklamo. Sapagkat ang presensiya ng Diyos sa ating buhay kapag inuuna natin siya ang magbibigay liwanag at solusyon sa lahat. Unahin natin nawang manalangin sa bawat araw na magsisimula at bago matulog sa gabi. At sa buong araw naman ay kausapin natin ang Panginoon kahit paminsan-minsan. Dito natin makikita na gagaan ang ating buhay kasama ni Cristo kahit pa maraming pagsubok sa buhay.

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagnilayan natin ito.
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾FMMargarita🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.