Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Makipagkasundo sa Kapwa”

Photo Credit: theholyfaceofjesus.wordpress.com

Agosto 14, 2019. Paggunita kay San Maximiliano Maria Kolbe, pari at martir.

Miyerkules ng Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

Salmo 65, 1-3a. 5 at 16-17 Ang Diyos ay papurihan! Ang buhay ko’y kanyang bigay!

UNANG PAGBASA Deuteronomio 34, 1-12 Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio.

Noong mga araw na iyon, si Moises ay umahon sa Bundok ng Nebo, sa ituktok ng Pisga, sa gawing silangan ng Jerico. Doon ipinakita sa kanya ng Panginoon ang buong lupain. Mula sa Galaad hanggang Dan, ang buong Neftali, ang lupain ng Efraim at Manases, ang buong lupain ng Juda hanggang sa kanluran, ang Negeb at ang kapatagan, samakatwid ay ang kapatagan ng Jerico. Ang lungsod ng mga palaspas, hanggang Zoar. Sinabi sa kanya ng Panginoon, “Iyan ang lupain na aking ipinangako sa iyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinakita ko ito sa iyo ngunit hindi mo mararating.”

At si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay sa lupain ng Moab, ayon sa salita ng Panginoon. Inilibing siya ng Panginoon sa isang lambak sa Moab sa tapat ng Bet-peor, ngunit ngayo’y walang nakaaalam ng tiyak na lugar. Siya’y sandaa’t dalawampung taon nang mamatay ngunit hindi lumabo ang kanyang paningin. Ni hindi nanghina ang kanyang pangangatawan. Tatlumpung araw siyang ipinagluksa ng Israel.

Si Josue ay puspos ng kaalaman at kakayahan sa pagmamahal pagkat ipinatong sa kanya ni Moises ang mga kamay nito. At sinunod siya ng mga Israelita. ginawa nila ang lahat ng utos ng Panginoon. Sa Israel ay wala nang lumitaw na propetang tulad ni Moises na naging tapat at nakakausap nang tuwiran sa Panginoon. Wala ring nakagawa ng mga kababalaghang tulad ng ipinagawa sa kanya ng Panginoon sa Egipto, sa harap na ng Faraon at ng mga lingkod nito. Wala ring nakagawa ng makapangyarihan at pambihirang mga gawa tulad ng ginawa ni Moises sa harapan ng bayang Israel.

Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA Mateo 18, 15-20 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin nang sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagasasama ninyo magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipo ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang Hentil o isang publikano.

Sinasabi ko sa inyo: anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo: kung ang dalawa sa inyo rito sa lupa at magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saanman may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon. Pinupuri kita Panginoong Jesu Cristo. 

Pagninilay:

Minsan kahit gaano kabait ang isang tao, ay mayroon siyang makakaaway o mayroong maiinggit sa kanya at magsisimula ng hidwaan. Maging si Jesus at Juan Bautista na napakabait at banal ay ganito rin at mayroon din silang mga tagatuligsa. Tayo naman kung mayroon tayong kagalit. Ano ang ating gagawin? 

Tinuturuan tayo ng Panginoon sa ating Ebanghelyo ngayon kung ano ang ating gagawin upang hindi tayo magkasala. Pag-uusap. Ito ang ating dapat gawain. Puso sa puso. Isip sa isip. Mata sa mata. Masinsinan at mahinahong paguusap. Kung galit pa at mataas pa ang damdamin, pahupain muna ito. At bumalik kapag ka nakakahinga na ng maluwag. 

Ang layunin ng paguusap ay hindi upang ipamukha sa iba ang mali nila at hindi rin upang ipilit sa kanila ang gusto natin. Bagkus, kailangang ipaintindi sa simula pa lamang na mag-uusap dahil kailangang makipagkasundo. Kailangan ng solusyon. Kailangang ayusin an bagay at maging payapa ang lahat. Makikinig tayo sa isa’t isa at hahanap ng solusyon. Ito ang pakikipagkasundo ayon kay Cristo.

Minsan sa ating buhay hindi maiiwasang may ibang taong kapag may hindi sila nagustuhan ay sa iba sasabihin at ipagkakalat ito sa iba. Ito ay labag sa sampung utos sa ilalim ng “Huwag kang papatay”. Sapagkat hindi lang katawan ang pinapatay. Maaring puri, dangal, puso at pagkatao ng ibang taong gagawan ng ganito. 

Pangalawang paraan, maari ring kumuha ng mapagkakatiwalaang tagapayo. Kung hindi kaibigan, nakakatanda, ibang taong nakakaintindi. At kung mag-asawa at talagang matindi ang problema, huwag mahiyang kumausap ng mga propesyunal, mga counselor o kahit pari sa simbahan. Hindi po tayo nag-iisa sa ating problema.  Kapag hindi na gumana ang lahat ng ito ay saka tayo lumagay sa tahimik ng malinis ang konsensya. Alam nating sumunod tayo sa Diyos at ginawa ang tama. 

Anuman ang ating desisyon o hiling sa Diyos ay mangyayari basta mananalangin tayo at hihingi ng tulong sa iba kung hindi na natin kaya. Ang Diyos ay palaging nasa atin kung gagawin natin ang tama.  Pagnilayan natin ito.+

Pagpalain po kayo nawa ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.