Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Malakas sa Diyos”

Oktubre 11, 2019. Biyernes ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Joel 1, 13-15; 2, 1-2
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Joel

Magluksa kayo at tumangis, mga saserdoteng naghahandog ng haing susunugin sa dambana ng Panginoon, pumasok kayo sa templo at manatili roong magdamag na nakasuot ng sako.
Walang trigo o alak na ihahandog sa dambana ng inyong Diyos.
Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat.
Tawagin ninyo ang mga tao upang sumamba.
Tipunin ninyo ang matatanda at lahat ng taga-Juda, pumasok kayo sa templo ng Panginoon na inyong Diyos at sumamo sa kanya.
Malapit na ang Araw ng Panginoon at magaganap ang pagkawasak na likha ng kanyang kamay.
Kalagim-lagim ang araw na yaon!
Hipan ninyo ang trompeta, ibigay ang hudyat sa Sion, sa banal na burol ng Diyos.

Manginig ang lahat ng nananahan sa Juda, dumating na ang Araw ng Panginoon.
Ito’y makulimlim at malungkot na araw, madilim ang buong paligid; at lumitaw ang napakakapal na balang tulad ng paglaganap ng liwanag sa kabundukan kung nagbubukang-liwayway.

Hindi pa nangyayari ang ganito nang mga nakaraang panahon at hindi na mangyayari pang muli.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 9, 2-3. 5 at 16. 8-9
Tugon: Makatarungang paghatol ang igagawad ng Poon.

MABUTING BALITA
Lucas 11, 15-26
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, matapos palayasin ni Hesus ang isang demonyo, nanggilalas ang mga tao. Ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, “Si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo.” May iba namang nais siyang subukin, kaya’t nagsabi, “Magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasaiyo.”

Ngunit batid ni Hesus ang kanilang iniisip, kaya’t sinabi sa kanila, “Babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako’y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayun? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako’y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos.

“Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw.

“Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa kaing mag-ipon.

“Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito’y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan ay sasabihin nito sa sarili, ‘Babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan.’ Pagbabalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kaya, lalabas siyang muli at magsasama ng pito pang espiritung masasama kaysa kanya, at papasok sila at maninirahan doon. Kaya’t sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Biyernes po sa lahat! Tapos na naman ang isang linggo. Napakabilis ng araw. Ngayon nga ay natunghayan natin na si Jesus ay pinagbibintangan ng mga tao na kasapi ng mga diablo. Hindi sila naniniwala na galing sa Diyos ang kanyang kapangyarihan. Kaya sinagot sila ni Jesus at ibinalik sa kanila ang tanong sa pamamagitan ng talinghaga. Ginawa ito sa kanya sa kabila ng mabubuting ginawa niya sa mga tao. Pinalayas niya ang mga masasamang espiritu mula sa mga taong inaalipin nito. Pinalaya niya ang mga taong ito at binigyan ng normal na buhay. Ngunit bakit ganoon ang tugon kay Jesus? Naranasan na ba natin ito? Gaano ba kasakit ang mapagbintangan at mahusgahan?

Marahil marami sa atin ay mapanghihinaan ng loob at malulungkot. Madidismaya ang ilan at ang iba naman ay magagalit at pipintasan din ang mga umaaway sa kanila.

Ito ay reaskyon ng tao. Subalit kung susundin natin ang Diyos, nilagpasan niya ang mga ito. Hindi nagalit si Jesus o nagtanim ng galit. Hindi niya pinintasan o sinabihan ng masasakit na salita ang mga kaaway niya. Higit pa sa lahat, hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Sa halip, patuloy pang gumawa ng mabuti sa kabila ng mga nagbabatikos sa kanya. Sapagkat naniniwala si Jesus sa kanyang misyon. Walang ibang mahalaga sa kanya kung hindi ang ibang tao. Tayo ang mahalaga sa kanya. Kahit pa hindi na niya indahin ang kanyang sarili, gagawa siya lagi ng paraan para maipadama sa atin ang awa, grasya at kapayapaan na dulot niya, anupang balakid ang dumating sa pagitan natin at ng Diyos.

Gaano kahirap ito? Mahirap. Ngunit hindi imposible. Magagawa natin maging ganito sa tulong ng Panginoon upang maging daan sa ating pagtungo sa langit. Alam naman natin na mabigat na kasalanan ang magbintang at maghusga ng kapwa. Lalo pa ang akusahan ng maling paratang sa ibang tao. Ito’y labag sa sampung utos. Kung naniniwala tayo sa hustisya ng Diyos, matakot tayo para sa kanilang gumagawa nito at hindi nagsisisi. Pagbabayaran nila ito sa Diyos kung hindi man ngayon ay kahit pa sa susunod na buhay. Nasa Diyos ang hustisya nasa atin ang awa. Kung papatawarin natin sila ay papatawarin din tayo sa ating mga kasalanan. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾FMMargarita🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.