Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Malakas Tayo sa Diyos”

Hulyo 17, 2019. Miyerkules ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon.

Salmo 102, 1-2. 3-4. 6-7
Ang ating mahabaging D’yos ay nagmamagandang-loob.

UNANG PAGBASA
Exodo 3, 1-6. 9-12
Pagbasa mula sa aklat ng Exodo

Noong mga araw na iyon, si Moises ay nag-aalaga sa kawan ng biyenan niyang si Jetro. Minsan, itinaboy niya ang kawan pabagtas ng disyerto at nakarating siya sa Horeb, sa Bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya, parang ningas sa gitna ng isang mababang punongkahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ito ngunit hindi nasusunog. Kaya’t nasabi niya sa kanyang sarili, “Kataka-taka ito! Tingnan ko ngang mabuti kung bakit di nasusunog gayong nagliliyab.”

Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ng Panginoon buhat sa nagliliyab na punongkahoy, “Moises, Moises.”
“Ano po iyon?” sagot niya.
Sinabi ng Diyos, “Huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang – nina Abraham, Isaac at Jacob.” Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos.

“Naririnig ko ang daing ng aking bayan at alam ko ang pang-aaliping ginagawa sa kanila ng mga Egipcio. Kaya, papupuntahin kita sa Faraon upang ilabas mo sa Egipto ang aking bayan.”
Sumagot si Moises, “Sino po akong haharap sa Faraon at maglalabas ng bayang Israel mula sa Egipto?”

“Huwag kang mag-alaala, hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo: sa bundok ding ito sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Egipto ang aking bayan,” sabi ng Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Mateo 11, 25-27
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus, “Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayun ang ikinalulugod mo.

Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa Anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang Anak at yaong marapating pagpahayagan ng Anak.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang miyerkules po sa inyong lahat! Nasa kalagitnaan na tayo ng linggo. Kumusta kaya ang mga hinaharap natin sa buhay? Ang mga inaalala natin at mga tungkulin?
Gaya natin si Moises din, sa Unang Pagbasa, ay mayroong tungkulin. Matapos niyang tumakas mula sa Faraon dahil nalaman ang pagpatay nito nang lihim sa isang Egipcio, nanirahan siya sa Midian at nag-asawa ng isa sa babae na naroroon. Kaya naman ang kanyang tungkulin mula noon ay pagpapastol bilang kabuhayan. Iyon na ang kanyang buhay. Subalit mula roon, siya ay tinawag ng Diyos.

Minsan ang tawag ng ating Panginoon sa atin ay gaya nito, hindi inaasahan. Nangyayari rin ito sa mga ordinaryong pagkakataon. Maaring habang ginagawa natin ang kasalukuyang tungkulin sa opisina man o sa paaralan o kung saan man tayo naroroon madalas. Ang Diyos mismo ang lumalapit sa atin upang tawagin tayo.
May nakahanda ang Diyos na plano sa bawat isa sa atin. Gaya nito, si Moises ay tinawag para sa isang malaking responsibilidad – upang palayin ang kanyang buong bayan sa pagkakaalipin ng mga malulupit na Egipcio.
Kaya nga ano ba ang tugon ni Moises? Tayo kaya, kapag binigyan ng malaking tungkulin ng Diyos na higit na malawak kaysa sa ating natatanaw at nakikita higit sa lahat ay tila imposible sa ating paningin, ano ang magiging tugon natin?

Magbalik-tanaw kayo sa inyong buhay. Minsan ba’y kinuwestiyon ninyo rin ang inyong sariling abilidad? Nagduda rin ba kayo sa inyong kakayanan?
Ito’y normal na reaksyon ng isang tao sapagkat alam natin ang kahinaan natin. Ito tayo, maraming kahinaan at madaling mapagod. Ngunit ano ang sabi ng Panginoon kay Moises?
Sinabi niyang “Huwag kang mag-alaala, hindi kita pababayaan.” Ito ang sinabi ng Diyos kay Moises at ito rin ang sinasabi niya sa atin.

Hindi tayo iiwan ng Diyos. Hindi sarili nating lakas ang gagamitin natin sa malalaking hamon ng ating buhay kung hindi ang lakas ng Diyos kung mananatili tayo sa kanya. Hindi tayo kukuha ng abilidad mula sa atin lamang sapagkat mauubos ito agad agad. Kailangan sa Diyos tayo hihingi ng lakas at abilidad at lahat pa ng ating kailangan. Ito ang gusto at kaloob ng Diyos sa atin. Sapagkat tayo ay mga tagapagdala lamang ng mensahe.

Hindi tayo ang mensahe. Ang mensahe ng Diyos ay gaya ng sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon – ang mga mabababa at mga mahihina ang ginagamit ng Diyos upang ipakita sa buong mundo ang kanyang kapangyarihan. Kayang itaas ng Diyos ang mahina at kayang ibagsak ng Diyos ang mga mataas ngayon at nagmamataas. Kaya lahat ay pantay-pantay. Walang maaring magmalaki sa Diyos. Wala din tayong dahilan upang hindi siya sundan. Mananatili siya sa atin kahit hindi tayo manatili sa kanya sapagkat siya’y tapat.

Subalit kung sisikapin nating maging tapat sa Diyos at siya rin ay tapat sa atin, kay gaganda at kay lalawak sana ng kayang gawin ng tao kasama ng Diyos! Ito ay matutunghayan natin sa mga susunod pang kabanata ng ating mga pagbasa.

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.