Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Malaking Pananalig sa Diyos”

 

 

 

 

Agosto 3, 2020. Lunes sa Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Jeremias 28, 1-17
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias

Nang taon ding iyon, nang ikalimang buwan ng ikaapat na taon ng paghahari ni Sedequias sa Juda, si Jeremias ay kinausap ni Ananias, anak ni Propeta Azur ng Gabaon. Sila noo’y nasa patyo ng Templo. Sa harapan ng mga saserdote at ng mga tao, ang sabi ni Ananias: “Ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel: Winakasan ko na ang kapangyarihan ng hari sa Babilonia. Sa loob ng dalawang taon ay ibabalik ko sa Templong ito ang lahat ng kagamitan na kinuha ni Haring Nabucodnosor at dinala sa Babilonia. Ibabalik ko rin dito si Jeconias, anak ni Haring Joaquiam ng Juda, at ang lahat ng bihag na taga-Juda na dinala sa Babilonia; aalisin ko na kayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Babilonia.”

Sinabi naman ni Propeta Jeremias kay Propeta Ananias nang naririnig ng mga saserdote at lahat ng naroon sa patyo ng Templo, “Amen! Ganyan nga sana ang gawin ng Panginoon! Magkatotoo nawa ang ipinahayag mo. Mapabalik sana rito mula sa Babilonia ang lahat ng kagamitan ng Templo, at ang lahat ng dinala roong bihag! Ngunit pakinggan ninyo ang sasabihin ko sa inyong lahat. Ang mga propetang nauna sa atin ay nagpahayag na magkakaroon ng digmaan, taggutom at salot sa maraming bansa at tanyag na mga kaharian. Kung magkatotoo ang pahayag ng isang propeta na iiral ang kapayapaan, saka lamang natin malalamang ang Panginoon nga ang nagsugo sa kanya.”

Pagkarinig niyon, kinuha ni Propeta Ananias ang pamatok na nasa batok ni Jeremias at binali. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat ng naroroon: “Sinasabi ng Panginoong na ganito ang gagawin niya sa mga pamatok na inilagay ni Haring Nabucodnosor sa lahat ng bansa, at ito’y gagawin niya sa loob ng dalawang taon.” At umalis si Propeta Jeremias.
Pagkalipas ng kaunting panahon mula nang baliin ni Propeta Ananias ang pamatok ni Propeta Jeremias, kinausap ng Panginoon si Jeremias: “Pumunta ka kay Ananias at sabihin mo: Nawasak mo nga ang pamatok na kahoy ngunit papalitan ko ng bakal.

Lalagyan ko ng pamatok sa bakal ang lahat ng bansang ito upang sila’y maglingkod kay Nabucodnosor, at magkakagayon nga; siya’y paglilingkuran nila, sapagkat ipinailalim ko sa kanya pati ang mga hayop sa parang.” At sinabi pa ni Propeta Jeremias, “Ananias, hindi ka sinugo ng Panginoon, at pinapaniwala mo sa isang kabulaanan ang mga taong ito. Kaya’t ang sabi ng Panginoon: ‘Ikaw ay mawawala sa daigdig na ito. Mamamatay ka sa taon ding ito, sapagkat tinuruan mo ang bayan na maghimagsik laban sa Panginoon!”
At nang ikapitong buwan nga ng taong iyon, si Propeta Ananias ay namatay.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 118, 29. 43. 79. 80. 95. 102
Poon, ituro mo sa ‘kin ang utos mo upang sundin.

MABUTING BALITA
Mateo 14, 22-36
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Matapos mabusog ang mga tao, agad pinasakay ni Hesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na’y sumunod sa kanila si Hesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. “Multo!” sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, “Huwag kayong matakot; si Hesus ito!” At nagsalita si Pedro, “Panginoon, kung talagang kayo iyan, papariyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig.” Sumagot siya, “Halika.” Kaya’t lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Hesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya’y natakot at nagsimulang lumubog. “Sagipin ninyo ako, Panginoon!” sigaw niya. Agad siyang inabot ni Hesus. “Napakaliit ng iyong pananalig!” sabi niya kay Pedro. “Bakit ka nag-alinlangan?” Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. At sinamba siya ng mga nasa bangka. “Tunay na kayo ang Anak ng Diyos!” sabi nila.

Tumawid sila ng lawa, at dumaong sa Genesaret. Nakilala si Hesus ng mga tagaroon. Agad nilang ipinamalita sa buong palibot ng lupaing iyon ang pagdating ni Hesus kaya’t dinala nila sa kanya ang lahat ng maysakit. Hiniling nila sa kanya na ipahipo man lamang sa mga maysakit kahit ang laylayan ng kanyang kasuutan. At lahat ng makahipo nito ay gumagaling.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Lunes po sa ating lahat! Napakalakas ng loob ni Pedro upang gustuhin ding maglakad sa tubig gaya ni Jesus. Maayos na sana ang lahat, at nagawa niya ito. Samantalang nagkaroon ng malakas ng hangin at sa halip na kay Jesus nakabaling ang kanyang atensyon ay napunta doon sa malakas na hangin. Natakot siya at malamang ay inisip na baka siya ay malunod o mamatay. Ano ang nangyari? Nakaka-“relate” ba tayo kay Pedro sa ganitong sitwasyon? Minsan mas nakikita pa natin ang problema kaysa sa Panginoong nasa ating harapan.

Ngayong panahon ng pandemya, napakarami nating hinihiling sa Diyos. At hindi Siya bingi sa ating mga dasal. Naging aktibo ang Simbahan sa pagtulong at may mga mamamayan na may mabubuting loob na ginamit ng Diyos upang makatulong sa kapwa noong simula pa lamang. Kahit paano’y naibsan ang hirap na nararanasan natin sa pagtutulungan ng bawat isa. Ngunit ngayong patuloy ang pagtaas at nagsisimula na naman ang takot, kanino tayo titingin? Sa Diyos ba o doon sa malakas na hangin? Ano ang ating gagawin?

Ang paglakad sa ibabaw ng tubig ni Jesus ay sumisimbulong nasa ibabaw Siya ng lahat ng problema sa mundo. Tayo rin, gaya ni Pedro ay hindi malulunod sa mga ito, kung pipiliin lamang natin na patuloy na manalig sa Diyos kahit mahirap. Sino pa ba ang ibang kakapitan kung hindi ang Diyos?
Magiging mahirap man ang lalakaran, piliin nating manalig sa Kanya. Piliin nating tumulong kung ating kaya. Sabi ni Jesus “Huwag kayong matakot; si Jesus ito!”. Huwag tayong matakot magdasal, humingi ng tulong sa Diyos, tumulong sa kapwa at magsikap.

Huwag tayong matakot sa mga hinaharap. Hangga’t may mga taong mga mabubuting puso, hangga’t pipiliin nating magbigayan at unahin ang ibang tao kaysa sa ating sarili kung kaya naman, at mas nakakaangat kaysa iba, ay hindi tayo mawawalan. Laging may pag-asa at laging may grasyang dadaloy para sa isa’t isa. Ito ay nagmumula sa Diyos.
Hangga’t tayo ay nananalig at nagdarasal, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kahit malubog tayo ay iaabot Niya sa atin ang ating mga kamay upang tayo ay iangat. Nawa ay kay Jesus lamang tayo tumingin at tumitig. Maniwala tayong nasa ibabaw tayo ng anumang tubig na ito at lumakad nawa tayo sa daan ng pananampalataya, hindi sa daan ng takot na nakakapagpalubog sa atin. Amen. +

Pagnilayan natin ito at pakatandaan. Amen.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

—————

Gusto mo bang tumulong?

Mag-donate na sa Caritas Manila!
Pumunta sa https://caritasmanila.org.ph/ at alamin kung paano.

Walang maliit na tulong sa paningin ng Panginoon kung ibinibigay ito ng may pagmamahal.
Kung ano man ang ibinigay mong tulong, ibalik nawa sa’yo ng Panginoon makailang ulit at biyayaan ka pa nawa ng Diyos! Amen. +

Disclaimer: Hindi po kami bahagi o konektado sa anumang paraan sa Caritas Manila. Ngunit naiintindihan naming kailangan nating magtulungan sa panahon ngayon. Kaya naman, minabuti naming ipaalam sa mga tao sa pamamagitan ng post na ito, ang isa sa mga paraan kung gusto nilang tumulong. Ang Caritas Manila ay patuloy na tumutulong sa milyun-milyong Pilipino mula noon hanggang ngayon.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.