Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Malalim na Pag-ibig kay Jesus”

Disyembre 27, 2019. Kapistahan ni Apostol San Juan, Manunulat ng Mabuting Balita

UNANG PAGBASA
1 Juan 1, 1-4
Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Juan.
Papuri sa iyo Pandion.

Mga pinakamamahal, sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa’y siya na, ang Salita na nagbibigay-buhay. Narinig namin siya at nakita, napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay. Nahayag ang Buhay. Nakita namin siya at pinatotohanan sa inyo. At ipinangangaral namin sa inyo ang Buhay na walang hanggan na kasama ng Ama, at nahayag sa amin. Ipinahahayag nga namin sa inyo ang aming nakita’t narinig, upang makasama namin kayo sa pakikiisa sa Ama at sa kanyang Anak na si Hesukristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 96, 1-2. 5-6. 11-12
Tugon: Sa Panginoo’y magalak ang masunuri’t matapat.

MABUTING BALITA
Juan 20, 2-8
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan
Papuri sa iyo Panginoon.

Madilim-dilim pa nang araw ng Linggo, patakbong pumunta si Maria Magdalena kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Hesus, at sinabi sa kanila, “Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala!” Kaya’t si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo ngunit si Pedro’y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuluy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino, at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating; nakita niya ito at siya’y naniwala.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Papuri sa iyo Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan po ni San Juan Ebanghelista!

Si San Juan Ebanghelista po ay ang tinatawag na “Alagad na Mahal ni Jesus”. Sa Kanyang sulat din na nakatala sa Bibliya makikita ang katagang “God is Love” o “Diyos ay Pag-ibig”. Siya din ang namumukod tangi sa mga manunulat ng Mabuting Balita. Sapagkat sa kanilang apat nila Mateo, Marcos at Lucas, siya lamang ang may pinakamaraming nasusulat na galing mismo sa Banal na Labi ni Jesus. Siya rin ang nagsimula ng Ebanghelyo na isinulat ang pinagmulan ni Jesus hindi bilang tao ngunit bilang Diyos. Ang ibang manunulat gaya ni Mateo ay nagsimula sa pinagmulan ni Jesus na mga listahan ng angkan. Si San Lucas naman ay nagsimula sa perspektibo ng Mahal na Birhen sa pagtanggap niya ng Mabuting Balita kay Anghel Gabriel. Nangyari ito ayon sa kalooban ng Panginoon. Gaya ng si Mateo ay para sa iparating sa mga Hudyo na si Jesus nga ang hinihintay nilang Mesiyas. Subalit bakit kaya nilikhang ganito ang Ebanghelyo ayon kay San Juan?

Espesyal na maituturing ang relasyon nila Jesus at Juan. Masasabing sila ay matalik na magkaibigan o “best friends” kumbaga. Ang sinulat ni Juan ay bunga ng malalim na relasyon niya kay Jesus na bukod tangi sa lahat. Kapag mahal na mahal mo ang isang tao, gustong gusto mo siyang pakinggan. At natatandaan mo ang bawat sinasabi niya at gusto mo itong gawin upang mapasaya ang iyong minamahal. Ganito si Juan kay Jesus. Tulad ni Maria, ang mga naririnig ni Juan mula kay Jesus ay isinasapuso Niya. Tinago Niya ito roon at tinandaang mabuti. Naintindihan at naramdaman din niyang sa bawat ginagawa at sinasabi ni Jesus, ay pag-ibig ang dahilan. Pag-ibig ang ugat ng lahat ng ginagawa at sinasabi sa atin ng Panginoon.

Tayo naman din ay iniimbitahan sa ganito ka-espesyal na relasyon sa Diyos. Iniaalok Niya ito sa ating lahat. Depende na lamang sa atin kung tatanggapin natin at handa tayong palalimin ang relasyon sa Diyos. Makikinig din tayo ng malapitan sa Diyos. Itatago ang Kanyang Salita sa puso at gagawin ito. Hanggang sa tayo rin ay maipahayag ito sa ating nasasakupan. Sa ating pamilya, kaanak, katrabaho at maging sa mga hindi natin nakikilala ngunit uhaw sa Salita ng Diyos. Magagawa natin ito kung tayo mismo ay nanatili kay Jesus, kinilala Siya nang lubos at maranasan natin mismo ang lalim ng pag-ibig na ito mula kay Jesus.

Pagnilayan natin ito at hingiin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.