Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Malapit ang Diyos sa Atin”

 

 

Mayo 27, 2019. Lunes sa Ika-6 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 16, 11-15
Salmo 149, 1-2. 3-4. 5-6a at 9b
Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.
Juan 15, 26 – 16, 4a

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 16, 11-15

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Mula sa Troas, tuluy-tuloy kaming naglayag patungong Samotracia, at kinabukasa’y sa Neapolis. Mula roo’y nagtungo kami sa Filipos, isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw. At nang Araw na Pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing-ilog, sa isang pook na inakala naming dakong panalanginan ng mga Judio. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaing nagkakatipon doon. Kabilang dito ang isang nagngangalang Lydia, taga-Tiatira at mangangalakal ng mga telang purpura. Siya’y may takot sa Diyos.

Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at siya’y naniwala sa ipinangangaral ni Pablo. Nagpabinyag siya, at ang mga kasambahay niya. Pagkatapos, sinabi niya, “Kung itinuturing po ninyo akong tapat na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin.” Mahigpit ang kanyang anyaya kaya’t hindi namin napahindian.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 149, 1-2. 3-4. 5-6a at 9b

Tugon: Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.

Ang Panginoo’y purihin, awitan ng bagong awit,
paruhin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig.
Magalak ka, O Israel, dahilan sa Manlilikha;
dahilan sa iyong hari, ikaw Sion ay matuwa.
Tugon: Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.

Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan;
alpat’ tambol ay tugtugin at siya ay papurihan.
Panginoo’y nagagalak sa kanyang mga hirang.
Sa nangagpapakumbaba’y tagumpay ang ibibigay.
Tugon: Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.

Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang.
Sa kanilang pagpipista ay magsaya’t mag-awitan.
Sa pagpuri sa Panginoon, ay bayaang magsigawan.
Ang tatanggap ng tagumpay, ay ang kanyang mga hirang.
Tugon: Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.

ALELUYA
Juan 15, 26b. 27a
Aleluya! Aleluya!
Kayo at ang Espiritu
ang s’yang magpapatotoo
tungkol sa aral na Kristo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 15, 26 – 16, 4a

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Ngunit ang Patnubay, ang Espiritu ng Katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa’y kasama ko na kayo.

“Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo at mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito’y sinasabi ko sa inyo upang, pagdating ng oras na gawin nila, maalaala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Ang Diyos ay wala sa malayo. Naririto siya sa loob natin. Ang Kanyang Espiritu ay isinugo niya mula noong una upang manahan sa atin. Hindi lamang sa labas ngunit sa loob natin. Siya ay naroron kahit saan. Siya ay nasa kapwa natin. Nasa simbahan at pinakanaroroon kasama ang kanyang Katawan at Dugo. Tayo din ay kabilang ng katawan ni Cristo. Siya ang ulo. Ang Simbahan ang katawan kasama ng lahat ng miyembro na tayong mga tao. Kaya nga, kung ang ibang bahagi ay nagdurusa at inuusig, kinukutya, lahat tayo ay damay. Sapagkat tayo ay iisa lamang at si Cristo ang ating ulo.

Sa gayong paraan din, na kapag tayo ay naghihirap ay naghihirap si Cristo kasama natin. Ang ating buong pagkatao na galing mismo sa Diyos. Alalahanin natin na sa pamamagitan ng bautismo natin upang maging Kristiyano, bawat isa sa atin ay naging templo ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Maging ating buhay at ating pagkatao ay sagrado.

Kaya nga mapapansin natin na makakausap natin ang Diyos kahit nasaan tayo. Kahit ano pa ang ginagawa natin. Kahit gaano kaliit sa ating paningin, ito ay magiging dasal kung kinakausap natin ang Panginoon at iniaalay ito sa Kanya.

Ngayon dahil tayo’y kabilang sa Diyos, templo Niya at bahagi ng Katawan ni Cristo na tinatanggap natin sa Banal na Misa, karamay tayo sa paghihirap ni Cristo. Kapag siya’y naghihirap, tayo rin ay maghihirap. Dahil tayo’y iisa. Maraming tumanggi sa kanya noon at nangutya, ganito rin tayo sa ating pananampalataya.

Ngunit ang mahalaga sa lahat ay gaya ng apostol. Nagagawa natin ang ating bahagi sa pagsisiyasat ng katotohanan at pamamahagi ng totoo sa ating pananampalataya. Alam mo ba ang totoo? Nagsaliksik ka ba sa mga katuruan ng Simbahan, nagtanong at nanalangin? Kahit sa mga bagay na ito, bahagi ka. May tungkulin ka bilang Kristiyano.

Ikaw din ang may responsibilidad at desisyon kung mismong pananampalataya mong kinaklhan ay iwawaksi mo o lalo pang pagtitibayin sa gitna ng maraming nagkalat na “fake news” at kontrobersiya sa relihiyon. Kailangan mayroon kang paninindigan. May responsibilidad tayong ipagtanggol ang ating pananampalataya at simbahan kung saan tayo kabilang. Ito’y upang maipagpatuloy natin ang gawa ni Cristo at ng mga apostol.

Kahit ano pa ang ating sapitin. Ang mahalaga, tayo ay naninindigan sa katotohanan at hindi pumapayag o pumapanig sa mali. Kahit pa maranasan natin ang maranasan nilang pag-uusig. Alang-alang sa ating mga kapatid. Kapag ipinalaganap natin sa kanila ang katotohan, sila’y maliligtas din. Ito ay tulong sa kanila at pagbibigay pugay sa Panginoong nag-alay ng kaligtasan para sa ating lahat. Dahil ang pagiging totoo sa ating Simbahan ang magdadala sa atin ng gantimpalang walang kapantay mula sa Diyos.

Wala tayong dapat ikatakot dahil ang Espiritu ang magtuturo sa atin ng lahat ng bagay. Amen. +

Manalangin tayo. +

Diyos Epiritu Santo, patibayin mo po ang aming loob nang kami’y makatayo nang may paninindigan sa panahon ng matinding pagsubok. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Maawaing Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌹 Admin. FMM.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.