Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Malayang Puso”

Oktubre 18, 2019. Kapistahan ni San Lucas, Manunulat ng Mabuting Balita

UNANG PAGBASA
2 Timoteo 4, 10-17b
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo

Pinakamamahal, iniwan na ako ni Demas dahil sa pagkahumaling sa bagay na pansanlibutan; siya’y nasa Tesalonica. Nagpunta sa Galacia si Cresente, si Tito nama’y sa Dalmacia. Si Lucas na lamang ang kasama ko. Hanapin mo si Marcos at isama mo dito, sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gagawin. Pinapunta ko sa Efeso si Tiquico. Pagparito mo, dalhin mo ang akin balabal na naiwan ko kina Carpo sa Troas. Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na iyong yari sa pergamino.

Napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandrong panday-tanso. Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Mag-ingat ka sa kanya sapagkat tutol na tutol siya sa ipinangangaral natin.

Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga Hentil ang salita.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 144, 10-11. 12-13ab. 17-18
Tugon: Talastas ng mga tao dakilang paghahari mo.

MABUTING BALITA
Lucas 10, 1-9
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng pitumpu’t dalawa. Pinauna niya sila nang dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, “Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo! Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong-gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot, o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kaninuman. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, ‘Maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito!’

Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasakanila ang kapayapaan; ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan; kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo – sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo; pagalingin ninyo ang mga maysakit doon at sabihin sa bayan, ‘Nalalapit na ang paghahari ng diyos sa inyo.’”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan po sa inyo ni San Lucas! Isa siya sa apat na ebanghelista kasama nina San Mateo, San Marcos at San Juan. Isa rin siyang manggagamot at misyoneryong malapit kay San Pablo.

Nakapaganda rin ng kaugnayan ng ating Ebanghelyo sa mismong Mabuting Balita at pagiging Kristiyano. Si San Lucas ay isa sa mga ebanghelista ngunit hindi siya kabilang sa labindalawang alagad. Marami ring alagad si Jesus ngunit dalawa lang ang naging manunulat ng Mabuting Balita. Sa gayon ding paraan, tayong lahat sa ating sariling paraan ay isinugo rin ni Jesus para sa misyon. Iba iba tayo ng misyon at espesyal sa bawat isa. Mayroon tayong ginagampanang tungkulin hindi lang pampisikal o materyal gaya ng trabaho natin dito sa mundo o negosyo na pinangangasiwaan. Lalung lalo na, ang ating tungkulin sa Panginoon. Kung bawat isa sa atin ay nanamnaming mabuti at iintindihing mabuti ang ating mga tungkulin bilang Kristiyano, kay ganda sana ng mundo kaysa sa kasalukuyan. Ano ba ang tungkuling ito?

Unang una inutusan tayo ng Panginoon na mahalin Siya higit sa lahat. Pangalawa, ay ang kapwa gaya ng sarili. Buhat sa pagmamahal na ito, ay isang mahalagang tungkulin na ibininigay sa atin. Ano ba ang ginagawa sa minamahal? Pinapakain kapag nagugutom. Pinapainom kapag nauuhaw. Binibihisan kapag walang damit. Binibisita sa ospital at preso at dinadamayan sa gitna ng hapis. May ginagawa ka bang alinman sa mga ito? Ginawa at ginagawa mo ba ito hindi lamang sa kamag-anak, kaibigan, kakilala kung hindi lalo na sa mga hindi mo kaanu-ano?
Kung hindi pa, mag-isip ka na. Kung ano pang kayamanan at kabutihan ang babaunin mo upang maging tulay sa langit kung ang utos ng Panginoon ay hindi mo naigagawa at hindi mo naisasabuhay ang Kanyang Salita. Hindi lamang ito tungkulin ng mga pari, madre at laikong naglilingkod sa Simbahan. Ito ay para sa ating lahat. Ang hindi natin pagkilos bilang mga kabilang sa Pamilya ng Diyos ang dahilan kung bakit kulang ang tumutulong sa mga naghihirap ngayon. Sa lahat ng ito, ipanalangin natin ang isa’t isa at ang bokasyon upang lalo pang dumami at maging tapat sa bawat isang tungkulin ang lahat.

Alang alang sa Salita ng Diyos maging tulad nawa tayo ng mga sinaunang Kristiyanong ‘di alintana anumang pasakit at pagsubok sa ngalan ng pagpapalaganap ng Ebangelyo sa salita man o sa gawa o parehas. Sapagkat ito’y may katumabas na ‘di mapapantayang kabayaran – ang Banal na Katawan at Dugo ni Jesus. Amen.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Reflections : FMMargarita
🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.