Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Malinaw na mga Mata”

 

 

 

Setyembre 11, 2020. Biyernes sa Ika-23 Linggo ng Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
1 Corinto 9, 16-19. 22b-27
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, hindi ngayo’t nangangaral ako ng Mabuting Balita ay maaari na akong magmalaki. Iyan ang tungkuling iniatang sa akin. Sa aba ko, kung hindi ko ipangaral ang Mabuting Balita! Kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako’y may gantimpalang hihintayin; ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin sapagkat ito’y ipinagkatiwala sa akin. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang maipangaral ko nang walang bayad ang Mabuting Balita at ang di ko pagkuha ng nauukol sa akin bilang tagapangaral.
Malaya ako at di alipin ninuman; ngunit napaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako na lalong marami. Ako’y nakibagay sa lahat ng tao upang ang ilan man lamang ay mailigtas ko, kahit sa anong paraan.

Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa Mabuting Balita, upang makibahagi ako sa mga pagpapala nito. Alam ninyo na ang mga kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala! Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang putong na panandalian lamang, ngunit ang putong na hinahangad natin ay panghabang panahon. Kaya ako’y tumatakbo patungo sa isang tiyak na hangganan; at hindi ako sumusuntok sa hangin. Pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang sarili, baka pagkatapos kong mangaral sa iba ay ako naman ang itakwil.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 83, 3. 4. 5-6. 12
Ang templo mo’y aking mahal, D’yos na Makapangyarihan.

MABUTING BALITA
Lucas 6, 39-42
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, tinanong ni Hesus ang kanyang mga alagad nang patalinghaga: “Maaari bang maging tagaakay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayun. Walang alagad na higit sa kanyang guro; ngunit kapag lubusang naturuan, siya’y magiging katulad ng kanyang guro.

“Ang tinitingnan mo’y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, ‘Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing,’ gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw! Alisin mo muna ang tahila sa iyong mata, at makakikita kang mabuti; sa gayo’y maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Biyernes po sa ating lahat! Kadalasan kapag may nangyayaring hindi maganda ay hindi agad tayo tumitingin sa ating sarili. Inuuna nating tumingin sa ginawa ng iba, o sa panlabas na dahilan liban sa ating sarili. Ano ang nangyayari kung ganito? Naghahanap tayo nang masisisi na hindi natin kontrolado at tayo ay hindi natututo. Sabi ng Panginoon ngayon ay unahin muna nating tanggalin ang tila napakalaking puwing sa ating mata, bago nating tingnan ang ating kapatid at punain.

Unahin nating magnilay sa ating sarili kung ano ang ating papel na ginagampanan at ano ang ating kakulangan. Matapos nito ay saka natin isipin ang mga panlabas na hindi magandang nangyari. Sa ganitong paraan, kapwa tayong lalago at matututo. Hindi natin ibinibintang sa iba lamang ang hindi magandang nangyari. Inaako natin ang pagkakamali at responsibilidad. Matututo tayo at maari natin itong gawin uli nang maayos sa susunod. Kung patuloy tayong titingin sa iba, nang hindi tumitingin sa sarili, hindi tayo matututo. Magiging sobra tayong dismayado at pilit na gustong ibahin ang iba, habang ang loob natin ay parehong walang pagbabago at lalong lumalala.

Gusto ng Panginoon na tayo rin ay matuto. Lumago sa pagpapasensiya, pag-unawa, pag-intindi sa kapwa. Dito tayo mas magiging banal at kalugud-lugod sa Kanya. Nagagawa ito ng pusong mababa ang loob na handang maghintay at umako ng pagkakamali kung mayroon. Nang sa gayon ang kababaang loob na ito ang magpapalinaw sa ating paningin upang makita ang kalooban at karunungan ng Diyos. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margarette DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.