Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Malugod sa Mata ng Diyos”

Marso 13, 2021. Sabado sa Ika-3 Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

UNANG PAGBASA
Oseas 6, 1-6
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Oseas

Halikayo at tayo’y manumbalik sa Panginoon pagkat ang nanakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya siya rin ang gagamot. Sa loob ng dalawang araw ay mapalalakas niya tayo uli. At sa ikatlong araw, tayo’y kanyang ibabangon, upang mamuhay sa kanyang pagtangkilik. Halikayo, sikapin nating makilala ang Panginoon; tiyak na tutugunin tayo sa ating panawagan. Sintiyak ng pagdating ng bukang-liwayway, darating siyang walang pagsala, tulad ng patak ng ulan na dumidilig sa kaparangan.
Ano ang gagawin ko sa iyo, Efraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Juda? Ang pag-ibig ninyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hamog na dagling napapawi. Kaya nga, ipahahampas ko kayo sa aking mga propeta, lilipulin ko kayo sa pamamagitan ng aking mga salita, at simbilis ng kidlat ang pagkatupad ng aking hatol. Sapagkat katapatan ang nais ko at hindi hain, at pagkakilala sa Diyos sa halip ng handog na susunugin.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 50, 3-4. 18-19. 20-21ab
Katapatan ang naisin kalakip ng paghahain.

MABUTING BALITA
Lucas 18, 9-14
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili’y matuwid at humahamak naman sa iba. “May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin: ang isa’y Pariseo at ang isa nama’y publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito: ‘O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba – mga magnanakaw, mga magdaraya, mga mangangalunya – o kaya’y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo; nagbibigay ako ng ikapu ng lahat kong kinikita.’ Samantala, ang publikano’y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib, at sinasabi: ‘O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan!’ Sinasabi ko sa inyo: ang lalaking ito’y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Sabado po sa ating lahat! Ang Panginoon ay kinalugdan ang makasalanan. Bakit? Dahil ibinababa niya ang sarili. Nasa katotohanan siya sapagkat alam niya ang kanyang mga kasalanan at kahinaan. Dahil sa kanyang pagpapakumbaba at pagsisisi, tinanggap siya ng Panginoon at pinapatawad. Samantalang ang taong nagmamalaki ay hindi marunong tumingin sa sarili at wala sa katotohanan. Hindi niya nakitang anumang mabuting nagawa niya ay dahil din sa Panginoon. Wala siyang dapat ipagmalaki. Nakatuon din ang kanyang pansin sa mali ng iba kaya siya ay gagawing mababa ng Panginoon para makita ang totoo. Sa kanyang mata, siya lang ang mabuti at siya ang tama. Naloko na siya ng temptasyon at nabulag ng pagmamalaki. Trabaho ba nating laging abangan ang pagkakamali ng iba? Makikita mo ang mali ng iba, oo subalit wala tayong karapatang bigyan sila ng “label” na ganito ka o ganyan ka lamang. Lahat ay kayang gawing bago ng Diyos. Magtiwala tayo sa kanya.

Gawin natin ang ating parte na mabuti at tama, hindi ang panghuhusga at pag-kondena ng iba. Dapat nating tingnan, ang kanilang pagkakamali ng may pag-ibig at pananalangin at ilapit sila sa Diyos upang matuloy ang pagbabago. Kung may sasabihing payo, ito dapat ay gagawin ng malumanay, walang insulto para hindi ka rin magkasala. Ang pagkamuhi at pagkapoot ay mula sa demonyo sapagkat iniaangat nito ang sarili at pinipigilan tayong magmahal. Sayang naman ang oras na para sana sa sa pagsusuri ng sarili na iginigugol sa paghahanap ng mali ng iba.

Parang nakatingin sa maduming bahay na katabi mo at pinipintasan ito, ni hindi nakitang kakatingin niya at kakasalita ay mas madumi na pala ang iyong bahay. Mga kapatid , trabaho nating hanapin hindi ang mali ng iba kung hindi ng ating sariling mga pagkakamali. Hanapin natin ang mga nagawang kasalanan at hindi natin nagawa araw-araw bago matulog sa pag-“examine” ng ating konsensya. Nang sa gayon ay mas lumago tayo sa kabanalan. Nang sa gayon, mabago natin ang mga dapat na baguhin sa ating sarili. Makita rin nawa natin ang ating sarili bilang makasalanan nang sa gayon mapabilang tayo sa mga kinalulugdan ng Diyos at sa mga itataas Niya pagdating ng takdang panahon. Amen.

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.