Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Mamunga nang Masagana”

Hulyo 12, 2020. Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Isaias 55, 10-11
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Ito ang sinasabi ng Panginoon:
“Ang ulan at niyebe
paglagpak sa lupa’y di na nagbabalik,
aagos na ito sa balat ng lupa’t nagiging pandilig,
kaya may pagkai’t butil na panghasik.
Ganyan din ang aking mga salita,
magaganap nito ang lahat kong nasa.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 64, 10abkd. 10e-11. 12-13. 14
Nagbunga nang masagana, binhi sa mabuting lupa.

IKALAWANG PAGBASA
Roma 8, 18-23
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag ng kaluwalhatiang sasaatin. Nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sangnilikha, hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa, sapagkat ang sangnilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan, at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon ang sangnilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila! Tayo mang tumganggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok samantalang hinihintay natin ang pag-ampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan.

Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Mateo 13, 1-23
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noon ding araw na iyon, si Hesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalimpumpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao. At nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga.

“May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon, ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo, palibhasa’y walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan; lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay: may tigsasadaan, may tig-aanimnapu, at may tigtatatlumpung butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig!”

Lumapit ang mga alagad at tinanong si Hesus: “Bakit po ninyo dinadaan sa talinghaga ang inyong pagsasalita sa kanila?” Sumagot siya, “Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, at mananagana; ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga, sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakikita, at nakikinig ngunit hindi nakaririnig ni nakauunawa.

Natutupad nga sa kanila ang hula ni Isaias na nagsasabi:
‘Makinig man kayo nang makinig, hindi kayo makauunawa,
at tumingin man kayo nang tumingin, hindi kayo makakikita.
Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga ito;
mahirap makarinig ang kanilang mga tainga,
at ipinikit nila ang kanilang mga mata.
Kung di gayun, disin sana’y nakakita ang kanilang mga mata,
nakarinig ang kanilang mga tainga,
nakaunawa ang kanilang mga isip,
at nagbalik-loob sa akin,
at pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon.’

“Mapalad kayo, sapagkat nakakikita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tainga! Sinasabi ko sa inyo: maraming propeta at matutuwid na tao ang nagnasang makakita sa inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita at makarinig sa inyong naririnig, ngunit hindi ito napakinggan.”

“Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghahasik. Ang mga nakikinig ng Salita tungkol sa paghahari ng Diyos ngunit hindi nakauunawa nito ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang Masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng Salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila kaya’t hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapighatian o pag-uusig dahil sa Salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ng naghasik sa dawagan ang nakikinig ng Salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito, at naging maibigin sa mga kayamanan anupat ang Salita’y nawalan na ng puwang sa kanilang puso, kaya’t hindi makapamunga. At inilalarawan ng naghasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng Salita at nakauunawa nito. Sila’y namumunga: may tigsasandaan, may tig-aanimnapu, at may tigtatalumpu.”

Pagninilay:

Isang Mapagpalang Linggo po sa ating lahat! Sa Ebanghelyo ngayon, isinalaysay ni Jesus ang tungkol sa Kanyang Salita bilang binhi na inihasik sa ating mga puso. Upang magkaroon ang Salita ng buong epekto sa atin, dapat nating pagsikapin na maging mabuting lupa. Ito ay mahirap. Maraming mga hamon at pakikibakang haharapin. Nariyan ang diyablo, ang ating mga kahinaan at kawalan ng tiyaga, pagkabalisa, pag-ibig sa pera at kayamanan at maraming iba pa. Dapat tayong pumili, mahal na mga kapatid kay Cristo. Ano ang pipiliin natin?

Kung pipiliin natin ang Diyos upang tayo’y magtiyaga sa pag-ibig at paglilingkod sa Kanya, dapat tayong maging handa na ibigay ang ating mga puso sa Kanya. Dapat munang linisin at padalisayin ang ating mga puso. Ang prosesong ito ay mahirap at kung minsan ay mahaba at nakakapagod. Gayunpaman, ito ang paraan. Hilingin natin sa Panginoon na tanggalin ang anumang katigasan, tinik, at dumi ng ating mga puso upang ito ay maging mabuting lupa.

Ito ay hindi isang bagay na ginagawa sa magdamag. Sa pamamagitan ng proseso, nalalaman at nauunawaan natin ang Kanyang Salita. Humingi rin tayo mula sa Diyos ng biyaya upang tunay nating tanggapin ang Kanyang Salita, pati na ang lakas ng loob na sundin ito. Kahit na nakakaharap tayo ng maraming mga hamon sa pamamagitan ng pagsunod sa Diyos, tandaan natin na ang mga bunga na naghihintay sa atin ay isang daan o animnapu o tatlumpu. Nangangahulugan ito ng masaganang bunga. Walang hanggan. Ang ating mga gawa at salita para sa Panginoon ay hindi magiging walang kabuluhan. Magbubunga ito nang masagana kahit hindi natin ito nakikita ngayon.

Sa katunayan, pribilehiyo natin mula Diyos na magkaroon ng pagkakataong marinig ang Kanyang Salita sa ating mga Simbahan, sa iba’t ibang mga platform, sa social media at sa ating mga libro sa panalangin. Ngunit hindi sapat na basahin lamang ito at maunawaan ang mga salita dahil tama ang iyos nito para sa ating pag-unawa. Dapat nating gawin ang Salita. Kung kikilos tayo at iaayon ang ating buhay ayon sa Salita, at kung tunay nating hahayaan ang Diyos na maging Panginoon ng ating buhay anuman ang mga hamon, ay tunay nating malalaman na nagsisikap tayong maging mabuting lupa.

Maraming mga hamon ang darating, ngunit magtitiyaga tayo sa gitna ng pagsubok at mapagtatagumpayan natin ito lahat kay Cristo. Ito ang ibig sabihin ng pagiging isang mabuting lupa. Gayunpaman, kung ang ating buhay ay hindi patuloy na nagbabago, at kung wala tayong kapayapaan na tumatagal sa gitna ng mga pagsubok, oras na upang pag-isipan ang tungkol sa iyong sarili at kung paano mo tinatanggap ang salita ng Diyos. Paano ka nagnilay? Maari rin tanungin ang sarili, anong uri ng lupa ang iyong sarili? Suriin ang iyong puso at kung ano pa ang kailangang gawin upang maging isang mabuting lupa. Amen. +

Pagnilayan natin ito at pakatandaan.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

—————

Gusto mo bang tumulong?

Mag-donate na sa Caritas Manila!
Pumunta sa https://caritasmanila.org.ph/ at alamin kung paano.

Walang maliit na tulong sa paningin ng Panginoon kung ibinibigay ito ng may pagmamahal.

Kung ano man ang ibinigay mong tulong, ibalik nawa sa’yo ng Panginoon makailang ulit at biyayaan ka pa nawa ng Diyos! Amen. +

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.