Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Mamunga Tayo nang Masagana”

Hulyo 24, 2019. Martes ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

Salmo 77, 18-19. 23-24. 25-26. 27-28
Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay.
Mateo 13, 1-9

UNANG PAGBASA
Exodo 16, 1-5. 9-15
Pagbasa mula sa aklat ng Exodo

Mula sa Elim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita, at ikalabinlima ng ikalawang buwan nang sila’y dumating sa ilang ng Sin, sa pagitan ng Elim at Sinai. Ang mga Israelita’y nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, “Mabuti pa sana’y pinatay na kami ng Panginoon sa Egipto. Doon, nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom.”
Sinabi ng Panginoon kay Moises, “Pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito’y susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin. Tuwing ikaanim na araw, doble sa karaniwan ang kanilang pupulutin at ihahanda.”

Sinabi ni Moises kay Aaron, “Ang buong bayan ay paharapin mo sa Panginoon sapagkat narinig niya ang kanilang reklamo.” Nang sabihin ito ni Aaron, ang buong bayan ay humarap sa Panginoon, sa gawi ng disyerto, at bigla na lamang nilang nakita sa ulap ang kaningningan ng Panginoon. Sinabi niya kay Moises, “Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagtatakip-silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayo’y malalaman nilang ako ang Panginoon, ang kanilang Diyos.”

Nang magtakip-silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang kupa’y nalalatagan ng maliliit at, maninipis na mga bagay na animo’y pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon, kaya nagtanungan sila, “Ano kaya ito?”

Sinabi ni Moises, “Iyan ang tinapay na bigay sa inyo ng Panginoon.”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Mateo 13, 1-9
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noon ding araw na iyon, si Hesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalimpumpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao. At nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga.
“May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan.

Sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon, ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo, palibhasa’y walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan; lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay: may tigsasandaan, may tig-aanimnapu, at may tigtatatlumpung butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:
Natunghayan natin ngayon ang talingha ng apat na uri ng lupa. Maihahalintulad ang lupa sa ating mga puso. Anong klase ng lupa kaya ang naroroon sa mga puso natin? Unang uri ay ang tabing daan, kung saan matigas ito at kinakain agad ng hayop ang buto. Ang buto ay ang Salita ng Diyos. Ang Diyos din mismo ang tagapaghasik – kung saan natin naririnig at nababasa ang Salita ng Diyos. Ang mga hayop na kumakain ay ang ating mga sariling pag-iisip at mga bagay na balakid upang tanggapin ang Salita ng Diyos. Ang mga taong ganito ay tinaguriang “papasok sa isang tainga at lalabas sa kabila”. Hindi sila tunay na nakaririnig dahil para sa kanila ay mahirap maunawaan at hindi nila maintindihan kaya ayaw na nilang makinig.

Minsan ay pupunta sa misa dahil kailangan pero hindi dahil kusang-loob na gusto nila. Tayo ba, tunay bang mahalaga para sa atin ang Salita ng Diyos at ang Banal na Misa? Pangalawang uri, ang manipis na lupa kung saan kapag sumikat ang araw ay nabibilad at natutuyo. Ito naman ay maihahalintulad sa mga taong hindi na inaalagaan at dinidiligan araw-araw ang kanilang pananampalataya. Hindi po tayo mga Kristiyano tuwing linggo lang. Kung hindi araw-araw. Araw-araw din tayong dapat na gumagawa ng mabuti, nakikinig sa Salita ng Diyos at humuhugot ng lakas sa pananalangin. Kaya naman kapag may dumating na pagsubok, agad na natutuyo ang kanilang buto at hindi na lumalago. Sapagkat walang matibay at malalim na pundasyon. Pagnilayan natin, nakikinig ba ako nang taos-puso sa Salita at ginagawa ito? Nagiging Kristiyano ba ako sa araw-araw ng aking buhay at sinisikap mamuhay ayon sa utos at Salita ni Cristo?

Pangatlo, ang binhi na tumubo nga. Tinanggap ito at namunga. Subalit nang lumaki ay nagkaroon ng mga tinik at naharangan ang paglago. Narito naman ang mga taong nakikinig, tinatanggap ang Salita at natutuwa dito. Subalit nang dahil sa kanilang mga pag-uugaling hindi nakikita at hindi nababago kahit gaano man kaliit sa paningin ng tao – nagmamalaki sa mabubuting gawa, mapagmataas at hindi nakapagpapatawad, mapanghusga o nangttsismis, hindi tuluyang namumunga ng masagana ang binhing ito. Nasasayang sapagkat nasasakal ng mga tinik ng kasalanang nakakasakit ng iba at hindi namamalayan ng iba. Kaya sa pananalangin sa gabi, suriin nawa natin ang ating sarili: “Ako ba ay nakapanakit?” “o naging makasarili?”, atbp. Suriin natin ang ating konsensiya. Upang turuan tayong maging mabuti sa kapwa at malapit sa Diyos.

Pagnilayan natin, anong nakakabalakid sa akin upang maging malaya, magsilbi at mas magmahal ng kapwa? Malalaman nating tunay tayong nagmamahal kapag malaya tayo at mapangunawa, matiyaga sa lahat ng oras.
Ito naman ang pang-apat at huling uri ng lupa – ang mabuting lupa. Kung saan, tayong lahat sana ay nagsisikap araw-araw na maging ganito. Ang mabuting lipa ay tinatanggap ang binhi. Ang binhi ng Salita ng Diyos at doon sa dilim ng mga pagsubok, doon lalago at mamumunga, uusbong ang binhi na ito. Tuloy tuloy at mamumunga siya ng masagana sapagkat magiging matatag siya sa lahat ng pagsubok at bagyo na haharapin. Ano pa ba ang dapat nating gawin upang maging mabuting lupa?

Pagnilayan natin ito. Pagnilayan nating paulit-ulit ang Salita ng Diyos. Diligan natin ito ng pananalangin at pag-gawa ng Salita upang lalong maging maganda ang ating bunga. Malalaman nating marami tayong bunga kung, tayo rin mismo ay makakapaghasik at makakapagtanim ng mabuting gawa at alaala sa kapwa. Sa pamamagitan nito, lalo nilang papapurihan ang Diyos. Lalo silang malalapit sa Diyos at sa gayon ay mas mapaparangalan ang Ama dahil sa atin. Ito ang mabuting lupa na sikapin nawa natin maging.

Pagnilayan natin ito at tanungin ang Espiritu ng Diyos kung ano pa ang ating dapat gawin upang maging mabuting lupa na pagtataniman ng Panginoon.
Amen. +

Pagpalain nawa kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.