Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Manalangin Tayo sa Ama”

 

 

Hunyo 20, 2019. Huwebes ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

2 Corinto 11, 1-11
Salmo 110, 1-2. 3-4. 7-8
Poon, ang gawa mo’y ganap, maaasahan at tapat.
Mateo 6, 7-15

UNANG PAGBASA
2 Corinto 11, 1-11

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, ipagpaumanhin ninyo kung ako’y nag-uugaling hangal. Nakadarama ako ng maka-Diyos na panibughol tulad kayo ng isang malinis na dalagang ipinakipagtipan ko sa isang lalaki, kay Kristo. Ngunit nag-aalaala akong baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananalig kay Kristo, tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. Sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating at nangangaral ng ibang Hesus kaysa ipinangaral ko.

Tinatanggap ninyo ang espiritu at aral na iba sa itinuro ko sa inyo.
Palagay ko nama’y hindi ako huli sa magagaling na mga apostol na iyan. Maaaring hindi ako mahusay magsalita, ngunit hindi naman kapos sa kaalaman. Ipinakilala ko ito sa inyo sa lahat ng pagkakataon.

Ipinangaral ko sa inyo ang Mabuting Balita ngunit hindi ako humingi ng kabayaran. Ako’y nagpakaaba upang mataas kayo. Masasabi bang kasalanan ko ito? Ibang simbahan ang nagbibigay ng mga kailangan ko noon ako’y naglilingkod sa inyo; wari bang inaagawan ko sila, matulungan lamang kayo. At nang ako’y kapusin diyan, hindi ako nakabigat kaninuman sa inyo sapagkat dinalhan ako ng tulong ngmga kapatid sa Macedonia.

Mula’t sapul ay iniwasan kong makabigat sa inyo sa anumang paraan at iyan ang gagawin ko habang panahon. Sa ngalan ni Kristo na sumasaakin, hindi ko ititigil ang pagmamapuring ito kahit saan diyan sa Acaya. Bakit ko ginawa ito?

Dahil ba sa di ko kaya mahal? Alam ng diyos, mahal na mahal ko kayo!

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 110, 1-2. 3-4. 7-8
Tugon: Poon, ang gawa mo’y ganap, maaasahan at tapat.

Buong puso siyang pasasalamatan,
aking pupurihin sa gitna ng bayan
kasama ng mga lingkod na hinirang.
Napakadakila ang gawa ng Diyos,
pinananabikan ng lahat ng lingkod.
Tugon: Poon, ang gawa mo’y ganap, maaasahan at tapat.

Lahat niyang gawa’y dakila at wagas,
bukod sa matuwid hindi magwawakas.
Hindi inaalis sa ating gunita,
na siya’y mabuti’t mahabaging lubha.
Tugon: Poon, ang gawa mo’y ganap, maaasahan at tapat.

Ang gawa ng Diyos, matuwid at tapat,
at maaasahan lahat niyang batas.
Ito ay lalagi at di magwawakas,
pagkat ang saliga’y totoo’y matapat.
Tugon: Poon, ang gawa mo’y ganap, maaasahan at tapat.

ALELUYA
Roma 8, 15bk
Aleluya! Aleluya!
Espiritu ng D’yos Anak
ay siyang ating tinanggap
nang D’yos Ama ay matawag.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 6, 7-15

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Sa pananalangin ninyo’y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga Hentil. Ang akala nila’y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan. Sapagkat alam na ng iyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa kanya. Ganito kayo mananalangin:

‘Ama naming nasa langit,
sambahin nawa ang pangalan mo.
Ikaw nawa ang maghari sa amin,
sundin nawa ang iyong kalooban
dito sa lupa tulad ng sa langit.

Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito;
at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan,
tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin.
At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok,
kundi ilayo mo kami sa Masama!

Sapagkat iyo ang kaharian at ang
kapangyarihan at ang kapurihan,
magpakailanman! Amen.

Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi kayo patatawarin ng iyong Ama.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Napakagandang panalangin na mula mismo sa mga Banal na Labi ni Jesus. Marapat lamang na sundin at bigkasin natin ito nang may buong pag-ibig. Kailan mo ito huling sinambit o kinanta nang bawat salita’y iyong naiintindihan? Isang panalangin ng anak sa kanyang Ama. At ang ating Amang tinutukoy ay hindi lang basta ordinaryong ama dito sa mundo. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat at naroroon sa langit. Habang naririto rin sa atin at kapiling natin kay Jesus sa Simbahan at sa ating mga kalooban at buhay.

Tinatanggap natin ito at tinatawag siya sa pinakamapagmahal nating kataga sa Kanya, “Ama”. Ama na nagbibigay ng kakainin sa araw-araw. Kailang ang huling beses na siya ay napasalamatan sa biyaya at bawat pagkaing tinatanggap mula sa kanyang palad? Nakakapagdasal pa ba tayo bago kumain? O nasanay na lang ng walang panalangin at diretsong kain? Ugaliin sana nating magpasalamat sa Diyos sa lahat ng oras ng ating buhay.

Siya rin ang Amang sinisikap nating sundin sapagkat tinatanggap natin na siya ay pinakadakila sa lahat. Ang Ngalan Niya ang pinakabanal sa lahat. Subalit kahit gaano kalaki at kapamakapangyarihan ang ating Ama sa langit, Siya pa rin ang pinakamapagpatawad at mapagbigay sa lahat. Malaki at malalim ang kanyang awang hindi nauubos para sa ating lahat. Itinuro din sa atin ni Jesus ang panalangin na ito upang ipaalala sa atin ang kahalagahan na magpatawad. Kung tayo ay magpapatawad, tayo ay patatawarin. Kung Diyos nga nagpapatawad, paano pa kaya tayong makasalanan at tao lang?

Alam natin na hindi madaling magpatawad. Ngunit kung susubukan natin kasama ang Panginoon. Mas magiging madali ito isa bawat isang araw. Unti-unti lamang nang tayo’y maging tunay na anak ng Diyos. Katulad ni Jesus na pinatawad tayong lubos na ipinapako siya paulit-ulit dahil sa ating paulit-ulit din na kasalanan. Subalit nagpapatawad pa rin ang Diyos sa ating lahat sa kabila ng bigat ng kasalanan ng mundo sa Kanya.

Pagnilayan natin ito.

Manalangin tayo. +

Ama Namin, kami ay sa iyo. Kaawaan mo kaming iyong mga nawawalang anak mo at ibalik mo po kami sa liwanag ng iyong tahanan.
(Matapos ay bigkasin ang Ama Nami nag dahan dahan at may buong pag-ibig sa Amang nasa Langit)

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌹 Admin. FMMargarita. 🌹

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.