Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Manalangin Tayo sa Diyos”

Setyembre 4, 2019. Miyerkules ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon. 

Salmo 51, 10. 11
Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng Lumikha.

UNANG PAGBASA
Colosas 1, 1-8
Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas

Mula kay Pablo, apostol ni Kristo Hesus ayon sa kalooban ng Diyos, at mula rin sa kapatid nating si Timoteo —
Sa mga taga-Colosas na hinirang ng Diyos at mga tapat na kapatid kay Kristo:
Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginong Hesukristo, tuwing ipananalangin namin kayo. Sapagkat nabalitaan namin ang tungkol sa inyong pananampalataya kay Kristo Hesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng hinirang ng Diyos, dahil sa pag-asang kakamtan ninyo ang mga inihanda para sa inyo roon sa langit. Nalaman ninyo ang tungkol sa inaasahan ninyong ito nang ang salita ng katotohanan, ang Mabuting Balita, ay ipangaral sa inyo.

Ito’y lumaganap sa buong sanlibutan at nagdadala ng pagpapala, tulad ng nangyari sa inyo mula nang marinig ninyo at maunawaan ang katotohanan tungkol sa kagandahang-loob ng Diyos. Natutuhan ninyo ito kay Epafras, tapat na lingkod ni Kristo, mahal na kamanggagawa namin at kinatawan sa inyo. Sa kanya namin nalaman ang tungkol sa pag-ibig na ipinagkaloob sa inyo ng Espiritu.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Lucas 4, 38-44
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, umalis si Hesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon, kaya’t ipinamanhik nila kay Hesus na pagalingin siya. Tumayo si Hesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat, at nawala nga ito. Noon di’y tumindig ang maysakit at naglingkod sa kanila.
Paglubog ng araw, ang lahat ng maysakit — anuman ang karamdaman — ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Hesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabagay sigaw, “Ikaw ang Anak ng Diyos!” Ngunit sinaway sila ni Hesus at hindi pinahintulutang magsalita, sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesias.

Nang mag-umaga na, umalis si Hesus at nagpunta sa isang ilang na pook. Hinanap siya ng mga tao, at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag munang umalis. Subalit sinabi niya, “Dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang Mabuting Balita tungkol sa paghahari ng Diyos; sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin.” At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang miyerkules po sa lahat!

Ngayon po ay natunghayan natin si Jesus na nagpagaling ng may lagnat – ang biyenan ni Simon Pedro. Matapos nito ay pinagkaguluhan siya at maraming lumapit upang magpagaling. Ngunit mapapansin natin sa gitna ng pagka-abala niyang ito, nakuha pa rin niyang tumahimik at magpunta sa isang pook kung saan makakapagdasal siya nang walang makakaistorbo. Tayo kaya, nagagawa pa ba natin ito? Gumagawa ba tayo ng paraan upang magkaroon ng oras para sa Panginoon?

Dahil dito sa kanyang pananalangin ay nakakausap niya ang Ama. Kung saan siya tutungo at kung ano ang kanyang gagawin ay nalalaman ni Jesus sa pamamagitan ng panalangin. Kaya nga noong ayaw siyang paalisin ng mga tao, siya ay nakahindi. Dahil sa pananalangin, malinaw ang kalooban ng Ama kay Jesus at napapanatili ang kanilang ugnayan at pagiging isa sa lahat ng bagay.
Sa ating panahon ngayon ay maraming taong lito. Tila maraming ginagawa ngunit hindi natatapos. Maraming pinupuntahan ngunit hindi nakukuntento. Maraming nabibili subalit hindi nagiging lubusang masaya. Bakit? Ano ang kulang sa gitna ng pagka-abala natin sa buhay? Ang Diyos. Kahit gaano pa kabagal sa tingin natin o ng iba ang usad natin sa buhay, basta’t ang direksyon ay galing sa Diyos, siguradong may patutunguhan. Subalit kung takbo tayo nang takbo nang desisyon lang natin ang nasusunod, marami tayong walang kasiguraduhan.

Ugaliin nawa natin manalangin hindi lang tuwing may kailangan. Kung hindi sa araw-araw ng ating buhay. Tanungin natin kung ano ang misyon natin sa buhay. Kung ano ang dapat nating gawin sa araw na iyon at kung bakit pa niya tayo binigyan ng isa pang araw para mabuhay. May pakay ang Diyos sa atin. Kailangang hanapin natin ito at tanungin sa kanya.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.