Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Maningning na Liwanag ni Jesus”

Agosto 6, 2019. Kapistahan ng Pagliliwanag sa Bagong Anyo ng Panginoon.

Salmo 96, 1-2. 5-6. 9
Panginoo’y maghahari, lakas n’ya’y mananatili.

UNANG PAGBASA
Daniel 7, 9-10. 13-14
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Daniel

Habang ako’y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya’y nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya’y isang milyon bukod pa sa milyon-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ang aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian.

Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos, at di babawiin, at hindi mawawasak ang kanyang kaharian.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

IKALAWANG PAGBASA
2 Pedro 1, 16-19
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro.

Mga pinakamamahal, ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo, na puspos ng kapangyarihan, ay hindi sa mga alamat na katha lamang ng tao. Nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan nang ipagkaloob sa kanya ng Diyos Ama ang karangalan at kapurihan. Ito’y nangyari nang marinig ang tinig mula sa Dakilang Kaluwalhatian ng langit. “Ito ang pinakamamahal kong Anak; siya ang lubos kong kinalulugdan.” Narinig namin ito sapagkat kami’y kasama niya sa banal na bundok.

Kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makabubuting ito’y pag-ukulan ninyo ng pansin, sapagkat ang nakakatulad nito ay isang ilaw sa karimlan na tumatanglaw sa inyo hanggang sa mamanaag ang Araw ng Panginoon at ang sinag ng tala ng umaga’y maglagos sa inyong puso.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Lucas 9, 28b-3
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon: Umakyat si Hesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya’y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha, nagniningning ang kanyang kasuutan na naging puting-puti. Di kaginsaginsa’y lumitaw ang dalawang lalaki – sina Moises at Elias na napakitang may kaning-ningan – at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Hesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama, ngunit sila’y biglang nagising at nakita nila si Hesus na nagniningning at dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya.

Nang papaalis na sa tabi ni Hesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, “Guro, mabuti pa’y dumito na tayo. Gagawa po kami ng tatlong kubol: isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias.” Ang totoo’y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap, at sila’y natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, “Ito ang aking Anak, ang aking Hinirang. Siya ang inyong pakinggan.” Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Hesus. At hindi muna sinabi ng mga alagad kaninuman ang kanilang nakita.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Papuri sa iyo Panginoon.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan ng Pagbabagong Anyo ng ating Panginoong Jesu Cristo! Ito ay tinatawag na “Transfiguration of Christ” sa wikang Ingles. Ano ba ang mapagninilayan natin dito?

Ang mga tagpong ito sa ating Ebanghelyo ay nangyari bago ganapin ang pagpapakasakit at pagkamatay ni Jesus sa Krus. Ito ay para bigyan ng lakas ng loob ang mga alagad sa pagpapakita ng tunay na kaluwalhatian ni Jesus. Siya na Diyos ngunit nagkatawang tao at iniwan ang perpektong langit upang iligtas tayong mga makasalanan sa kamatayan.

Naging tao siya at nakikita natin siya sa anyo ng tao ngunit siya ay Diyos at nananatili sa kanyang kaluwalhatian. Ang ating buhay ay puno ng paghihirap at mga pagsubok sa buhay. Ngunit may mga pagkakataon na ang Diyos ang gumagawa ng paraan upang makita natin ang kanyang luwalhati. Sa buhay natin ito ang iba’t ibang paraan ng Diyos upang tulungan tayo, magpakita ng paraan sa problemang tila hindi masolusyunan, mga bagay na nakapagbibigay ng tuwa.
Subalit hindi para dito tayo magtatagal.

Kailangan harapin natin ang ating Krus habang alaalang ang Makapangyarihang Diyos ay kapiling natin at laging nakagabay sa atin. Ang liwanag Niya na sumisinag kahit sa dilim ang magiging tanglaw natin anumang harapin natin sa buhay. Lagi nawa tayong magtiwala at umasa sa Diyos.

Pagnilayan natin ito. +

Pagpalain kayo ng nawa ng Makapangyarihan at Mapagmahal na Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.