Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Maniwala sa Muling Pagkabuhay”

Hulyo 29, 2019. Paggunita kay Santa Marta.

Salmo 105, 19-20. 21-22. 23
Pasalamat tayo sa D’yos, kabutihan niya’y lubos.

UNANG PAGBASA
Exodo 32, 15-24. 30-34
Pagbasa mula sa aklat ng Exodo.

Noong mga araw na iyon, si Moises ay bumaba na ng bundok. Dala niya ang dalawang tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos na ang Diyos mismo ang sumulat.
Nang pabalik na sila, narinig ni Josue ang sigawan ng mga tao. Sinabi niya kay Moises, “Parang may digmaan sa kampo.”
“Ang naririnig ko’y hindi sigaw ng tagumpay o ng pagkatalo, kundi awitan,” sagot ni Moises.
Nang sila’y malapit na sa kampo, nakita ni Moises ang guya at ang mga taong nagsasayawan. Dahil dito, nagalit siya.

Ibinalibag niya sa paanan ng budok ang mga tapyas na bato at ito’y nadurog. Pagkatapos, dinurog niya ito nang pino saka ibinuhos sa tubig at ipinainom sa mga Israelita. Hinarap niya si Aaron, “Ano ba ang nangyari sa iyo at pumayag kang gawin ang kasamaang ito?”

Sumagot si Aaron, “Huwag ka nang magalit sa akin, kapatid ko. Alam mo naman kung gaano katigas ang kanilang ulo. Hindi ko sila mapigil sa paggawa ng kasamaang ito. Sinabi nila sa akin na igawa ko sila ng diyos na mangunguna sa kanila sapagkat hindi nila alam kung ano na ang nangyari sa iyo. Kaya’t tinanong ko sila kung sino ang may ginto. Ibinigay nila sa akin ang mga alahas, tinunaw ko sa apoy at lumabas ang guyang iyon.”

Kinabukasan, sinabi ni Moises sa mga tao, “Napakalaki ng nagawa ninyong kasalanan. Aahon ako ngayon sa bundok at makikipagkita sa Panginoon, baka sakaling maihingi ko kayo ng tawad.” Umahon nga sa bundok si Moises at dumaing sa Panginoon. Sinabi niya, “Napakalaking kasalanan ang nagawa ng mga tao; gumawa sila ng diyos-diyosang ginto. Ipinakikiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapatatawad, burahin na inyo sa inyong aklat ang aking pangalan.”

Sumagot ang Panginoon, “Kung sino ang nagkasala sa akin ay siya kong buburahin sa aking aklat. Ngayon, pangunahan mo sila sa lugar na sinabi ko sa iyo at papatnubayan kayo ng aking anghel. Ngunit darating ang araw na parurusahan ko ang mga Israelita dahil sa kanilang mga kasalanan.”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Juan 11:19-27 (o Lucas 10, 38-42)
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan.
Papuri sa iyo Panginoon.

Maraming Judio ang dumalaw kina Martha at Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid.
Nang mabalitaan ni Martha na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria nama’y naiwan sa bahay. Sinabi ni Martha, “Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. Subalit alam kong kahit ngayo’y ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa kanya.”
“Muling mabubuhay ang iyong kapatid,” sabi ni Jesus.

Sumagot si Martha, “Alam ko pong siya’y mabubuhay muli sa huling araw.”
Sinabi sa kanya ni Jesus, “Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay; at sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko?”

Sumagot siya, “Opo, Panginoon! Naniniwala po akong kayo ang Cristo, ang Anak ng Diyos na inaasahang darating sa sanlibutan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Salamat sa Diyos.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan ni Santa Marta! Isang malapit na kaibigan ni Jesus at kapatid ni Maria at Lazaro ng Betania. Ano ang matututunan natin kay Marta? Matatandaang noong nakaraang linggo lamang, tampok ang magkapatid na Maria at Marta sa pagdalaw ni Jesus sa kanilang tahanan. Naging masyadong abala si Marta sa paghahanda ng kakainin ni Jesus at ng iba pang bisita. Habang si Maria naman ay inuna ang pag-upo sa paanan ni Jesus upang makinig ng Salita.

Sinabihan ni Marta si Jesus na patulungin ang kanyang kapatid sa paggawa sa bahay nila subalit ginamit ni Jesus na oportunidad ito upang sabihin na mas mainam ang pinili ni Maria. Hindi ito para paburan si Maria kung hindi para maipamahagi sa ating mga tulad ni Marta na laging abala sa buhay na ito na laging mas mainam at nauuna dapat ang oras sa Diyos. Higit sa lahat ng bagay, mas mahalagang makapanalangin, makadalo sa misa kaysa sa anupaman.

Ngayon naman sa Ebanghelyo ay natunghayan natin ang lubos ng tiwala at pananampalataya ni Marta ukol kay Jesus. Malamang ay nakinig din siya sa Salita ni Jesus at lumago mula noong pagtatagpong iyon dahil ngayon kahit pa namatay ang kanyang kapatid ay ni hindi siya natinag sa pananampalataya. Naniwala siyang kayang buhayin ni Jesus ang kanyang kapatid. Alam nga natin na ito ay nangyari. Sapagkat si Jesus ay Diyos at walang imposible sa Kanya.

Tayo kaya, matututo ba tayong makinig sa Salita at hayaang baguhin tayo nito? Handa ba tayong lumago para sa Diyos kahit mahirap? Si Marta at ang kanyang pananampalataya sa Jesus na Muling Pagkabuhay ang dapat nating tularan tuwing mayroon tayong mabibigat na pagsubok na tila walang lunas. Si Jesus ang muling pagkabuhay at kaya niyang gawin kahit ano pa – kahit ang imposible. Kung sapat ang pananampalataya natin. At kung hindi naman, hilingin natin sa Diyos na dagdagan niya at gawing tulad ng mga banal ang pananampalataya at tiwala natin sa Kanya.
Amen. +

Pagnilayan natin ito.
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.