Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Mapagpagaling na Kamay ni Jesus”

Enero 10, 2020. Biyernes Kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon.

UNANG PAGBASA
1 Juan 5, 5-13
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan

Minamahal kong mga kapatid, sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Hesus ang Anak ng Diyos.

Si Hesukristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig, at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan – hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo, at nagkakaisa ang tatlong ito. Tinatanggap natin ang patotoo ng tao, ngunit lalong matibay ang patotoo ng Diyos, at iyon ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang Anak. Ang sinumang nananalig sa Anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoong ito. Ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo nito tungkol sa kanyang Anak. At ito ang patotoo: ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito’y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang Anak. Ang pinananahanan ng Anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng Anak ng Diyos. Isinulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa Anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20
Tugon: Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin.

MABUTING BALITA
Lucas 5, 12-16
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong si Hesus ay nasa isang bayan, isang lalaking ketongin ang lumapit sa kanya. Pagkakita ng ketongin sa kanya, ito’y nagpatirapa at namanhik sa kanya. “Ginoo, kung ibig po ninyo, ako’y inyong mapagagaling.” Hinipo siya ni Hesus at ang sabi, “Ibig ko; gumaling ka!” Pagdaka’y nawala ang kanyang ketong. At pinagbilinan siya ni Hesus: “Huwag mong sasabihin ito kaninuman. Sa halip ay pumunta ka sa saserdote at pasuri. Pagkatapos, maghandog ka ng haing iniuutos ni Moises, bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na.” Ngunit lalo pang kumalat ang balita tugkol kay Hesus, kaya’t dumagsa ang napakaraming tao upang makinig at magpagamot sa kanya. At si Hesus ay laging nagpupunta sa ilang na pook at nananalangin.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Biyernes po sa ating lahat! Marami sa atin ay naghahanap ng pagpapagaling. Si Jesus ang Siyang nagbibigay nito. Bahagi ng pagkakakilala natin sa Kanya ay ang Kanyang habag para sa mga walang pag-asa at sa mga nagdurusa sa sakit at ano pang hapis sa buhay.

Ngayon ay natunghayan natin ang pakiusap ng isang ketongin. Sa kultura ng mga Hudyo, siya ay pinandidirihan at hindi kasali sa siyudad. Kinamumuhian ang mga ketongin, hindi nilalapitan o kinakausap. Tila isang buhay na patay. Subalit si Jesus ay nakinig sa kanya at hinipo pa ang ketongin na itinuturing na madumi sa kanila. Hindi alintana ito ng Diyos. Gustong gusto Niya tayong mapabuti at ito ang lagi Niyang hangad para sa atin. Ganito Siya sa ating lahat kung hahayaan natin Siyang hipuin tayo kung saan ang masakit at kung saan tayo naghihirap sa buhay at sa kalooban.

Anumang ating kahinaan, karamdaman at mga sakit na iniinda, hihipuin niya ito kung ating siyang tatawagin upang tayo ay pagilingin. Kung saan mayroong kadiliman, may sakit, may problema at mga pagdurusa, doon gustong gustong pumasok ni Jesus sa ating buhay upang malaman natin at maranasang totoo kung gaano Niya tayo kamahal. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay walang rason o kondisyon. Sa halip, ang pag-ibig na ito ay yumayakap sa mga sugat at pinahihilom ito. Lalong tumitibay ang pag-ibig na ito sa gitna ng mga sakit at dagok sa buhay. Dinadala Niya tayo sa liwanag at ginagawang mas malinis at mas dalisay. Itong lahat ay mangyayari kung hahayaan natin si Jesus na manahan sa atin at kung may sapat tayong pananalig sa Kanya.

Pagnilayan natin ito at hingiin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.