Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Mapagpasalamat sa Diyos”

 

 

 

Nobyembre 11, 2020. Paggunita kay San Martin ng Tours, Obispo. Miyerkules ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Tito 3, 1-7
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito

Pinakamamahal, paalalahanan mo silang pasakop sa mga pinuno at mga maykapangyarihan, sundin ang mga ito, at amging handa sa paggawa ng mabuti. Pagbawalan mo silang magsalita ng masama kaninuman. Kailangang maging maunawain sila, mahinahon at maibigin sa kapayapaan. Noong una, tayo’y nalihis ng landas dahil sa ating kamangmangan at katigasan ng ulo; naging alipin tayo ng sariling damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Tayo’y kinapootan ng iba at sila’y kinapootan din natin. Ngunit nang mahayag ang kagandahang-loob at pag-ibig ng Diyos na ating Tagapagligtas, tayo’y iniligtas niya. Natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Sa pamamagitan ng ating Tagapagligtas na si Hesukristo, ibinubuhos sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo’y pabanalin ng kanyang pag-ibig at kamtan natin ang buhay na ating inaasahan.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6
Pastol ko’y Panginoong D’yos, hindi ako magdarahop.

Panginoo’y aking Pastol, hindi ako magkukulang.
Ako’y pinahihimlay sa mainam na pastulan,
at inaakay niya ako sa tahimik na batisan,
binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan.
Pastol ko’y Panginoong D’yos, hindi ako magdarahop.
At sang-ayon sa pangako na kaniyang binitiwan
sa matuwid na landasi’y doon ako inaakay.
Kahit na ang daang iyo’y tumatahak sa karimlan,
hindi ako matatakot pagkat ika’y kaagapay;
ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang.

Pastol ko’y Panginoong D’yos, hindi ako magdarahop.
Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang,
ito’y iyong ginagawang nakikita ng kaaway;
nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan
at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw.
Pastol ko’y Panginoong D’yos, hindi ako magdarahop.
Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan,
sasaaki’t tataglayin habang ako’y nabubuhay;
doon ako sa templo mo lalagi at mananahan.
Pastol ko’y Panginoong D’yos, hindi ako magdarahop.

ALELUYA
1 Tesalonika 5, 18
Aleluya! Aleluya!
Ang D’yos Ama’y naghahangad
lagi tayong pasalamat
kaisa ng kanyang Anak.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 17, 11-19
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Sa paglalakbay ni Hesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya’y sinalubong ng sampung ketongin. Tumigil sila malayu-layo at humiyaw ng: “Hesus! Panginoon! Mahabag po kayo sa amin!” nang makita sila ay sinabi niya, “Humayo kayo at pakita sa mga saserdote.” At samantalang sila’y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya’y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatirapa siya sa paanan ni Hesus at nagpasalamat. Ang taong ito’y Samaritano.

“Hindi ba sampu ang gumaling?” tanong ni Hesus. “Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito?” Sinabi sa kanya ni Hesus, “Tumindig ka’t humayo sa iyong lakad! Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig.”
Ang Mabuting Balita ng Panginoon

Pagninilay:

Maligayang kapistahan ni San Martin ng Tours! Ang pagiging mapagpasalamat sa Diyos at kapwa ay isang napakagandang ugali. Bukod sa natanggap na biyaya na ipinagpasalamat ay nadaragdagan pa ang pagpapala ng taong mapagpasalamat. Gaya ng ikalawang pagpapala ng Panginoon sa ketongin na gumaling at bumalik upang magpasalamat sa Kanya. Sapagkat magiliw sa paningin ng Diyos ang taong masayang bumabalik at nagpapasalamat sa Kanya. Doble ang ligayang nakakamtan ng tao na iyon at mas nananatili ang saya at pagpapala niya. Sa kanyang pagpapasalamat ay ibinibahagi niya ang kasiyahang nararamdaman sa pinagpasalamatan.

Pinasasaya ng taong mapagpasalamat ang Diyos at ang ibang tao sa sinserong pagpapasalamat na isang pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos at kapwa. Marahil parepareho silang gumaling na sampu. Ngunit higit pang pinagpala at pagpapalain pa ang isang ketongin na gumaling dahil sa kanyang mabuting ugali. Gusto ba ninyong mas pagpalain ng Panginoon? Gusto ba ninyong mas kalugdan ng Diyos? Ugaliing magpasalamat sa bawat bagay na natatanggap. Kahit sa panahon ng unos ay magpasalamat pa rin sa buhay na binigay Niya at sa pag-asang kahit daanan natin ang madilim ay pagagalingin at hahanguin tayo ng Panginoon mula sa ating paghihirap gaya ng Kanyang ginawa sa mga may-sakit at naghihirap. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.