Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Mapalad ang Nakikinig”

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Mapalad ang Nakikinig”

Oktubre 12, 2019. Sabado ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Joel 4, 12-21
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Joel

Ito ang sinasabi ng Panginoon:

“Kailangang humanda ang mga bansa at magtungo sa Kapatagan ni Josafat.
Akong Panginoon ay mauupo roon upang hatulan ang lahat ng bansa sa paligid.
Ubod sila ng sama; gapasin mo silang parang uhay sa panahon ng anihan;
Iigisin mo silang parang ubas sa pisaan hanggang sa umagos ang katas.

Angaw-angaw ang nasa Kapatagan ng Paghatol,
sapagkat darating na ang Araw ng Panginoon.
Wala nang liwanag ang araw at ang buwan at hindi na kumikislap ang mga bituin.”

Dumadagundong ang tinig ng Panginoon mula sa Bundok ng Sion, animo’y kulog na nagbubuhat sa Jerusalem; anupat nanginginig ang lupa’t langit.
Subalit iingatan niya ang kanyang bayan.
“Sa gayun, malalaman mo, Israel, na akong Panginoon ang inyong Diyos!

Ang aking tahanan ay ang Sion, ang banal kong burol, lungsod kong banal ang Jerusalem; ito’y hindi na muling masasakop ng mga dayuhan.
Sa panahong iyon, magiging panay na ubasan ang mga bundok; mga bakahan ang makikita sa bawat burol; mananagana sa tubig ang buong Juda!
Dadaloy mula sa templo ng Panginoon ang isang batis, na didilig sa Kapatagan ng Sitim.
Magiging disyerto ang Egipto at magiging tigang ang lupain ng Edom, sapagkat sinalakay nila ang lupain ng Juda at pinatay ang mga mamamayang walang kasalanan.

Ipaghihiganti ko ang lahat ng nasawi; di ko patatawarin ang sinumang nagkasala.
Ang Juda at ang Jerusalem ay pananahanan magpakailanman at tatahan naman ang Panginoon sa Bundok Sion.”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 96, 1-2. 5-6. 11-12
Tugon: Sa Panginoo’y magalak ang masunuri’t matapat.

MABUTING BALITA
Lucas 11, 27-28
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
Papuri sa iyo Panginoon

Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Hesus sa mga tao, may isang babaing sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, “Mapalad ang babaing nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo!” Ngunit sumagot siya, “Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang sabado po sa ating lahat!

Napaiksi ngunit malaman ang ating Ebanghelyo ngayong araw. Si Maria ay pinili ng Diyos upang maging ina ng Kanyang anak. Ngunit hindi lamang ito ang dahilan kung bakit siya pinagpala. Sapagkat noong inihayag ng Diyos ang plano Niya para kay Maria, siya ay nakinig. Kailangan ng kanyang “oo” upang matupad ang plano ng Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay mapagpalaya. Gusto niyang mahalin natin Siya nang bukal sa kalooban. Kaya ang mga plano Niya ay inihahayag Niya sa atin kung bukas tayo sa Kanya.

Bukas ba ang ating sarili para pakinggan ang Diyos? Tinatanong ba natin Siya kung ano ang plano Niya para sa atin dahil nagtitiwala tayo sa Kanya?

Si Maria ay nakinig sa salita ng Diyos. Kinalimutan niya ang kanyang sarili.

Binuksan ni Maria ang kanyang puso sa Diyos at kahit hindi niya alam ang kabuuan ng plano ng Panginoon ay nag- “oo” siya. Sumang-ayon siya sa Diyos. Inialay niya ang kanyang sarili sa Panginoon. Dahil dito, siya ay pinagpala sa lahat ng babae. Tayo bilang mga Anak Niya ay dapat lang na tularan ang ating ina. Higit sa lahat ng papel na ginagampanan natin sa buhay, mas mahalaga pa rin ang makinig sa Salita ng Diyos. Paggising sa umaga, sa buong araw at bago matulog sa gabi pagnilayan natin ang Kanyang Salita sa Bibliya at sa pagninilay sa Santo Rosaryo ng misteryo ng buhay ni Jesus. Nang sa gayon, kahit paunti-unti sa ating buhay ay maging tulad tayo ni Maria na ating mahal na ina.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Reflections  : FMMargarita
🌾Gospel Text 📒 : Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.