Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Mapalad ang Naniniwala”

 

 

 

 

Hulyo 3, 2020. Kapistahan ni Apostol Santo Tomas.

UNANG PAGBASA
Efeso 2, 19-22
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at
kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo’y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta, na ang batong
panulukan ay si Kristo Hesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at
nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa kanya, kayo ma’y kasama nilang naging
bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 116. 1. 2.
Humayo’t dalhin sa tanan Mabuting Balitang aral.

MABUTING BALITA
Juan 20, 24-49
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Si Tomas na tinaguriang Kambal, isa sa Labindalawa, ay hindi nila kasama nang dumating si Hesus. Kaya’t
sinabi sa kanya ng ibang alagad, “Nakita namin ang Panginoon!” Sumagot si Tomas, “Hindi ako maniniwala
hangga’t di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay, at naisusuot dito ang aking daliri, at
hangga’t hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran.”

Makalipas ang walong araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama nila si Tomas.
Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Hesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, “Sumainyo ang
kapayapaan!” Saka sinabi kay Tomas, “Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri.
Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na.” Sumagot si
Tomas, “Panginoon ko at Diyos ko!” Sinabi sa kanya ni Hesus, “Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo
ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan po ni Santo Tomas! Kilala po siya bilang “Doubting Thomas” sa wikang ingles.
Pero hindi ibig sabihin nito ay naging santo siya at banal dahil sa kanyang pagdududa. Ano ang nangyari matapos ang kanyang pagdududa? Naniwala siya at nagpahayag ng kanyang pananampalataya.
Nabanggit nga niya “Panginoon ko at Diyos ko!” sa harapan ni Jesus. Tayo rin sa mga panahon ng
pagdududa, lalo sa mga dinaranas natin ngayon, tinatawag tayo ni Jesus na maniwala. Maniwala nawa tayo kahit hindi natin nakikita. Madalas kasi ang tao ay naghahanap ng patunay o ebidensiya.
Parang siyensya. Subalit ang pananampalataya ay hindi siyensya, o pagsasaliksik na kailangan pa ng maraming patunay at istatistika. Kinakailangan lamang ito ng tiwala at pananalig sa Panginoon. Ang gamit dito ay
hindi ang pisikal na mata kung hindi ang mata ng ating puso.

Si Santo Tomas ay naging isang banal dahil sinunod niya ang salita ng Diyos. Naging isa pa rin siya sa
labindalawang alagad na nagpunta sa iba’t ibang bahagi ng mundo upang magpahayag ng Salita ng
Diyos. Ginawa niya ito hanggang kamatayan at namatay siyang isang martir. Isa sa mga pinakasikat na pinuntahan ni Santo Tomas ay ang bansa ng India. Dahil sa kanya, marami doong naging Katoliko
hanggang ngayon. Tulad niya, ang mahalaga ay kung ano ang gagawin natin matapos ang pagdududa.
Malalagpasan ba natin ito? O magpapadala tayo sa duda? Nawa ay lakasan natin at tibayan natin ang
ating loob. Gaya ni Santo Tomas, hindi siya gumawa ng sarili niyang konklusyon. Bagamat may duda siya,
hinanap niya pa rin ang Panginoon. Hinintay niyang makita ito. Sa panahon ng duda, ano ba ang
hinahanap natin. Diyos pa ba? O kung anu-anong mga bagay? Nagpupunta ba tayo sa kanya at ninanais siyang makita sa panahon ng duda, takot o pangamba? Nawa sa kanya natin hanapin ang mga sagot sa ating katanungan. Tiyak pupunuin Niya tayo ng ating mga kinakailangan, kapayapaan, at pagmamahal.

Pupuspusin Niya tayo ng pagpapalang espiritwal at materyal at higit pa. Nawa mapabilang tayo sa mga
sinasabi ni Jesus na “Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nakakakita”.

Amen. +

Pagnilayan natin ito at pakatandaan.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal na Diyos!

Reflections: Frances Mary Margaret DJ

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.