Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF Religion

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Mapapalad ang Sumusunod sa Diyos”

Photo Credit: whatshotn.me

 

Enero 4, 2019. Biyernes Bago ang Pagpapakita ng Panginoon.

Salmo 98: Kahit saa’y namamalas tagumpay ng Nagliligtas.

Unang Pagbasa: 1 Juan 3:7-10

Mga anak, huwag kayong padaya kaninuman! Ang sinumang gumagawa ng matuwid ay isang matuwid tulad ni Cristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng diyablo, sapagkat sa simula pa’y gumagawa na ng kasalanan ang diyablo. Kaya’t naparito ang Anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diyablo.

Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa kanya ang buhay na galing sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala.

Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng diyablo: ang sinumang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos.

Ebanghelyo: Juan 1:35-42

Kinabukasan, naroon muli si Juan kasama ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nang makita niya si Jesus na nagdaraan ay kanyang sinabi, “Siya ang Kordero ng Diyos!”

Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya, kaya’t sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus, at nang makita niyang sumusunod sa kanya ang mga ito, sila’y tinanong niya, “Ano ang kailangan ninyo?”

Sumagot sila, “Saan po kayo nakatira, Rabi?” Ang kahulugan ng salitang ito’y Guro.

“Halikayo at tingnan ninyo,” sabi ni Jesus.

Sumama sila kay Jesus at nakita nila ang kanyang tinitirhan; at tumuloy sila roon nang araw na iyon. Noo’y mag-aalas kuwatro na ng hapon.

Ang isa sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro.

Unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Sinabi niya rito, “Nakita na namin ang Mesiyas!” (Ang kahulugan ng salitang ito’y Cristo). At isinama ni Andres si Simon kay Jesus.

Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, “Ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Ikaw ay tatawaging Cefas” (na ang kahulugan ng pangalang ito ay Pedro).

Pagninilay:

Napakaganda ng pagtatagpo ng dalawang unang alagad ni Jesus. Si Juan Bautista nga ang nagturo sa kanila papunta sa Tagapagligtas. Hindi sinabi nang hayagan sa Teksto ang pangalan ng isa pang alagad bukod kay Andres ngunit alam nating ito’y si Juan na siyang nagsulat ng Mabuting Balitang ito.

Sumunod agad ang dalawa sa turo ni Juan at agad-agad na nagtungo kung saan naroon si Jesus. Gusto nilang makilala ang Mesiyas at gusto rin ng Panginoon na siya’y makilala. Hindi dahil ang mga alagad ay may sariling kakayanan na di mula sa Diyos. Bagkus, maging ang kanilang mithiin sa loob ng kanilang puso na makilala ang Panginoong Tagapagligtas ay galing din sa Diyos. Pati ang kanilang paniniwala at pananampalataya ay kaloob ng Diyos.

Sila at tayong mga naniniwala sa kanyang sumunod sa mga alagad ay siyang mga pinili ng Diyos mula pa noong una upang magmahal, manampalataya at sumunod sa kanyang masaganang buhay na inihanda para sa atin.

Sa Ebanghelyo na ito’y marami tayong papel na maaring gampanan. Una, maari tayong maging tulad ni Juan, tuwing pinupuri tayo ng mga tao, itinuturo ba natin sila sa Diyos na may gawa at dulot ng lahat ng maganda sa atin? Ito’y upang papurihan siya sa kanyang magandang ginawa sa atin – ang siyang pawang katotohanan. Aminin nating ang lahat ng ating mga biyaya at magagandang karanasan ay galing sa Panginoon at wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Ipahayag natin ang katotohanang ito sa pamamagitan ng pagtuturo sa Diyos upang papurihan siya at pasalamatan din ng ibang tao sa pamamagitan natin.

Pangalawa, maari rin tayong maging tulad ni Andres na siyang tumawag sa kanyang kapatid na si Pedro at inakay ito papunta kay Jesus. Naakay ba natin ang ating mga mahal sa buhay tungo sa Diyos? Kung hindi nama’y marahil panahon na ngayong bagong taon upang tayo’y maging Andres sa ating mga minamahal sa buhay. Hindi man agad-agad tulad ni Pedro ngunit tiyagain natin sila sa dasal na balang araw ay maakay din nila ang Diyos upang makasama ito, makapanayam tulad ng ginawa ng mga alagad.

Pangatlo ay maari tayong maging tunay na mga alagad ni Jesus. Handang iwan ang ano pa upang masundan lamang ang DIyos. Maging sa simpleng pagdarasal ay handa tayong bawasan o ipagpalit ang panonood ng TV o pag-fafacebook o anupang ibang bagay alang-alang sa Panginoon. O kaya naman ay magbibigay tayo sa kapwa at isasakripisyo ang ating luho bilang pakikiisa kay Cristong piniling maghirap sa ating kapakanan.

Sa simpleng bagay na ito’y malaki ang maidudulot sa atin dahil wala nang mas gaganda pa sa samahan at pundasyon na ang lahat ng ating gawain ay ang Diyos. Diyos din mismo ang magbibigay ng lakas at anumang kailanganin natin upang maganap ang kanyang kalooban. Kailangan lamang natin gustuhin.

Pagnilayan natin ito.

Panalangin: Jesus, tulungan mo kaming makasunod sa iyo nang walang pag-aalinlangan. Ikaw ang pinagmumulan ng aming buhay. Bigyan mo kami ng grasya upang ipahayag ang pag-ibig mo sa iba simula sa aming mga mahal sa buhay. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.