Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Mapapalad sa Mata ng Diyos”

 

 

 

 

Setyembre 9, 2020. Miyerkules ng Ika-23 Linggo ng Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
1 Corinto 7, 25-31
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, tungkol naman sa mga walang asawa, wala akong maibibigay na utos mula sa Panginoon. Ngunit bilang isang taong mapagkakatiwalaan dahil sa habag sa akin ng Panginoon, magbibigay ako ng aking kuru-kuro.
Dahil sa matinding kahirapan sa kasalukuyan, inaakala kong mabuti pa sa isang tao ang manatili sa kanyang kalagayan. Ikaw ba’y may asawa na? Huwag kang makipaghiwalay. Wala ka pa bang asawa? Huwag mong hangaring magkaasawa. Kung ikaw ay mag-asawa, hindi ka nagkakasala, at kung ang isang dalaga’y mag-asawa, hindi siya nagkakasala. Ngunit magdaranas sila ng mga kahirapan sa buhay na ito, at iyan ang ibig kong maiwasan ninyo.

Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid: malapit na ang takdang panahon, kaya’t mula ngayon, ang may-asawa’y mamuhay na parang walang asawa; ang mga nananangis, na parang di nananangis; ang mga nagagalak, na parang di nagagalak; ang mga namimili, na parang walang ari-arian, at ang mga nagtatamasa sa sanlibutang ito, na parang di nila ito alintana. Sapagkat ang lahat ng bagay sa daigdig na ito’y mapaparam.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 44, 11-12. 14-15. 16-17
O kab’yak ng hari namin, ang payo ko’y ulinigin.

MABUTING BALITA
Lucas 6, 20-26
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, tumingin si Hesus sa mga alagad, at kanyang sinabi,
“Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo!”
“Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo’y bubusigin!”
“Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo’y magagalak!”
“Mapalad kayo kung dahil sa Anak ng Tao kayo’y kinapopootan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito’y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit — gayun din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta.”

“Ngunit sa ba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan!”
“Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo’y magugutom!”
“Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo’y magdadalamhati at magsisitangis!”
“Sa aba ninyo, kung kayo’y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayun din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Miyerkules po sa ating lahat! Tila yata baliktad ang mga sinasabi ni Jesus at sinasabi ng mundo. Sinasabi ng mundo na ang mga mapapalad ay ang mga sinasabi ni Jesus na mga aba. Ngunit ang mga nagugutom, tumatangis, dukha at ang mga ipinagtatabuyan pa ang mapalad. Paano nangyari ito? Ipinapahayag ni Jesus ang hustisya ng Diyos. Kahit tayo man ay magutom, magdusa, maging dukha sa buhay na ito, may gantimpalang nag-aabang sa atin kung hindi man natin matanggap dito ay sa kabilang buhay. Ang Diyos ay malapit sa mga naghihirap at nagdurusa. Kung sana lamang ay tumutulong ang may kakayanan, mas maipapahayag ng Diyos sa pamamagitan ng tao ang Kanyang habag at awa. Subalit ang mga taong tinutukoy ni Jesus sa ikalawang talata ay ang mga mayayaman, busog, at nagsisitawa – kung hindi nila naggawa ang kanilang dapat gawin upang ipaglaban ang hustisya ay magdadalamhati rin sila. Ang misyon ng mga maayos ang buhay ay tumulong sa mga nangangailangan sapagkat sila ay biniyayaan ng sobra upang makatulong din sa ilan na walang wala. Ngunit dahil hindi sila nahabag, nagsaya at nagpakabusog lamang , darating ang araw na sila ay ang maghihirap. Wala silang matatanggap na gantimpala sa langit.

Ang Panginoon ay puno ng awa ngunit Siya rin ang Diyos ng Katarungan. Hindi natatapos sa paghihirap lamang ang mga dinaranas sa lupa. Bagkus, ang mga tumatalima sa Kanya ay magkakaroon ng katapusan sa problema at gantimpala pa sa susunod. Kung gusto nating maging malapit sa Panginoon, magkaroon nawa tayo ng pusong dukha na laging hinahanap at pinahahalagahan ang Diyos hindi ang mga materyal na bagay. Kung ang paghihirap sa lupa ay nagbubunga ng kasaganaan sa trabaho, paano naman kaya ang paghihirap kasama ang Diyos? Mamumunga ito at sasagana. Hayaan nating samahan tayo ng Panginoon sa ating mga paghihirap. Maniwala tayong nariyan Siya at may plano Siya kahit hindi na natin maunawaan ang nangyayari. Nang sa gayon ay makita natin ang liwanag sa dulo ng madilim na daan. Siya mismo ang mag-aakay sa atin. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.