Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Maria, Ating Ina at Sandigan”

 

 

 

 

Disyembre 12, 2019. Paggunita sa Mahal na Birhen ng Guadalupe

UNANG PAGBASA
Zecarias 2, 14-17
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Zacarias

Sinabi ng Panginoon, “Umawit ka sa kagalakan, bayan ng Sion, pagkat maninirahan na ako sa piling mo.”

Sa araw na yaon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa kanya. Siya’y maninirahan sa gitna ninyo. Sa gayun, malalaman ninyong sinugo ako ng Panginoon. Muli niyang kukupkupin, ituturing na kanyang sarili, at itatangi ang Jerusalem.

Manahimik sa harapan ng Panginoon ang lahat ng nilalang, pagkat siya’y tumindig mula sa kanyang templo.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Judith 13, 18bkde. 19
Tugon: Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan.

MABUTING BALITA
Lucas 1, 26-38
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangala’y Maria. Siya’y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. “Matuwa ka! Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos,” wika niya. “Sumasaiyo ang Panginoon!” Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap, at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya’t sinabi sa kanya ng anghel, “Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka! Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya’y tatawagin mong Hesus. Magiging dakila siya, at tatawaging Anak ng Kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan.”

“Paanong mangyayari ito, gayong ako’y dalaga?” tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, “Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng Kataas-taasan. Kaya’t banal ang ipanganganak mo at tatawaging Anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elisabet? Alam ng lahat na siya’y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayo’y ikaanim na buwan na ng kanyang pagdadalantao – sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos.”

Sumagot si Maria, “Ako’y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi.” At nilisan siya ng anghel.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan po ng Mahal na Birhen ng Guadalupe! Taong 1531, sa bansang Mexico ay nagpakita ang Mahal na Birhen kay Juan Diego. Ang Mahal na Birheng Maria ay mayroong tali sa may bandang tiyan na nagsasabing ito ay buntis. Ibig sabihin ay dala dala niya si Jesus sa kanyang sinapupunan. Doon naghimala ang Mahal na Birhen at nagkaroon ng malawakang pagbautismo sa Katoliko. Siyam na milyon ang nagpabinyag noon. Naging ito ang isa sa mga naghilom ng sugat na dinala ng protestantismo noong siglo na iyon. Kung saan, ilang milyon ang umalis sa Katoliko dahil sa pamumuno ng isa ring dating Katoliko na pari na nagsimula ng protestantismo. Ito ang naging ama at hudyat ng lahat ng iba pang sektang kristiyano na hindi Katoliko.

Doon din sinabi ni Mahal na Birhen ng Guadalupe na siya ang ating ina. Wala tayong dapat ikatakot o ipangamba sapagkat lagi siyang naroroon para sa atin. Ngayon na malapit na ang Kapaskuhan, hingiin natin na tayo ay ipanganak muli mula sa sinapupunan ni Maria kung saan nabuo ang ating Panginoong Jesus. Kailangang malapit tayo sa ina na ibinigay sa atin ng Diyos kung gusto nating maging tulad ni Jesus.

Sa buhay na ito ay puno ng pagsubok sa buhay ngunit ang mga sinabi ng ating inang si Maria kay Juan Diego ay puno ng pagpapanatag ng ating loob at kapayapaan. Doon sinabi ni Maria na “Hindi ba’t narito ako na iyong ina? (Am I not here who is your mother?) Hindi ba’y ikaw ay nasa ilalim ng aking proteksyon? (Are you not under my protection?). Ulit-ulitin natin ito sa ating puso, ang mga salita ni Maria. Lumapit tayo sa kanya at kung hindi pa natin siya kilala ay simulan nating kilalanin siya nang tayo ay lalong mapalapit kay Cristo. Siya ang magdadala sa atin kay Jesus.

Simula noong si Maria ay nag-oo sa Panginoon sa pamamagitan ng anghel, niyakap niya ang pagiging ina ng Mesiyas. At sa pagdaan ng panahon ay natutunan niya mula kay Jesus ang misyon niya bilang ina hindi lang ng isa kung hindi nating lahat.

Maaring tulad niya ay makita natin ang ating sarili na naguguluhan sa mga nangyayari sa buhay natin. Maaring hindi agad natin maintindihan ang kabuuan ng plano ng Diyos sa atin o kung bakit. Subalit tulad ni Maria ay magtiwala tayo sa Panginoon. Sino ba ang mag-aakala na ang simpleng pag-oo ni Maria sa anghel ay magbibigay daan sa kaligtasan ng napakaraming tao sa pamamagitan ng kanyang Anak na si Jesus? Hindi ba’t hindi rin malayong magkaroon ng napakaraming bagay kung ibibigay din natin ang “oo” sa Panginoon sa Kanyang plano para sa atin? Mula sa maliliit na kaganapan sa ating buhay hanggang sa malalaki, patuluyin natin ang Diyos sa ating buong kalooban at mundo. Mahal na Birhen ng Guadalupe, ipanalangin mo kami. Amen. +

Pagnilayan natin ito at hingin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.