Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Matagalang Pag-iibigan”

Agosto 16, 2019. Paggunita kay San Roque, Nagpapagaling. Biyernes Ika-19 Linggo sa Karaniwang Panahon .

Salmo 135, 1-3. 16-18. 21-22 at 24
Ang pag-ibig ng Maykapal ay tunay na walang hanggan.

UNANG PAGBASA
Josue 23, 1-13
Pagbasa mula sa aklat ni Josue

Noong mga araw na iyon, tinipon ni Josue sa Siquem ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno at mga tagapangasiwa sa Israel, at sila’y humarap sa Panginoon. Sinabi niya: “Ito ang ipinasasabi sa inyo ng Panginoon, ang Diyos ng Israel: ‘Noong una, ang inyong mga ninuno ay nakatira sa kabila ng Ilog Eufrate. Isa sa mga ito si Tare na ama ni Abraham at ni Nacor. Sumasamba sila sa ibang diyus-diyusan. Tinawag ko si Abraham buhat sa lupaing iyon at dinala ko siya at pinatnubayan sa buong kalawakan ng Canaan. Pinagkalooban ko siya ng maraming inanak at inapo. Naging anak niya si Isaac, at naging anak naman nito si Esau at si Jacob.

Ibinigay ko kay Esau ang kaburulan ng Seir bilang bahagi niya. Ngunit si Jacob at ang kanyang mga anak at nagpunta sa Egipto. Sinugo ko si Moises at si Aaron, at sa tulong ng mga himala’y pinahirapan ko nang katakut-takot ang mga Egipcio. Sa gayong paraan ay hinango ko kayo roon. Inilabas ko sa Egipto ang inyong mga ninuno at nakarating sa Dagat ng mga Tambo. Hinabol sila ng mga Egipcio at itinaboy papunta sa dagat. Ang inyong mga ninuno’y nanalangin sa akin, at pinalatag ko ang dilim sa pagitan nila at ng mga Egipcio. Pinauho ko sa mga ito ang nahating dagat at sila’y natabunan ng tubig. Nasaksihan ninyo ang mga ginawa ko sa mga Egipcio. At matagal kayong nanirahan sa ilang.

“Pagkatapos, dinala ko kayo sa lupain ng mga Amorreo sa silangan ng Jordan. Binaka nila kayo, at pinapagtagumpay ko kayo sa kanila. Pinuksa ko sila at nasakop ninyo ang kanilang lupain. Nilabanan kayo ng hari ng Moab, ni Balac na anak ni Zipor at sinugo niya sa Balaam na anak ni Beor upang sumpain kayo. Ngunit hindi ko dininig si Balaam, sa halip pinagpala niya kayo. Sa gayun, iniligtas ko kayo sa kamay ni Balac. Tumawid ako ng Jordan at sumapit sa Jerico. Nilabanan kayo ng mga taga-Jerico at ng mga Amorreo, Perezeo, Cananeo, Heteo, Gergeseo, Heveo, at Jebuseo. At sila’y nalupig ninyo sa tulong ko. Ipinasalakay ko sa mga pukyutan ang dalawang haring Amorreo at pinalayas ko sila bago kayo dumating. Walang kinalaman sa pangyayaring iyon ang inyong mga tabak at pana. Binigyan ko kayo ng lupaing hindi ninyo binungkal. Pinatira ko kayo sa mga bayang hindi kayo ang nagtayo. Kumakain kayo ngayon ng ubas at olibo na galing sa mga punong hindi kayo ang nagtanim.’”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Mateo 19, 3-12
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa yo Panginoon.

Noong panahong iyon, may mga Pariseong lumapit kay Hesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito: “Naaayon ba sa Kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan?” Sumagot si Hesus, “Hindi pa ba ninyo nababasa sa Kasulutan na sa pasimula’y nilalang sila ng Maykapal, lalaki at babae? At sinabi, ‘Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama’t ina, at magsasama sila ng kanyang asawa; at sila’y magiging isa.’ Kaya’t hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao.” Tinanong siya ng mga Pariseo, “Bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon?” Sumagot si Hesus, “Dahil sa katigasan ng inyong ulo kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa.

Subalit hindi gayun sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo: sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan liban sa pakikiapid, at mag-asawa sa iba, ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaing hiniwalayan ay nangangalunya rin.”
Sinabi ng mga alagad, “Kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag nang mag-asawa.” Sumagot si Hesus, “Hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba’t ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa: ang ilan, dahil sa kanilang katutubong kalagayan; ang iba, dahil sa kagagawan ng ibang tao ay nagkagayon sila; mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Bakit nga ba maraming naghihiwalay sa panahon ngayon? Ano ba ang nawala? Nawala ba ang “forever”? Ang nawala ay ang masusi at mabagal na pagkilala sa tao. Nauuna na ang ibang bagay ang ating gustong gawin at hindi na nakakapagisip nang tama bago umoo sa isang panghabang buhay. Ngunit dati naman ay hindi ganoon. Dati naman ay may “forever” talaga. Wala na nga bang “habang buhay”? Tayong mga Katolikong nagtatanggol sa pag-aasawa, mayroon tayong habambuhay at hindi ito mawawala. Ano ba ang sikreto sa pangmatagalang relasyon? Ang sikreto ay pagpapatawad. Pagbabago nang tuluyan at pagsisimulang muli.

Sa kahit anong relasyon kahit ang magkakaibigan na pangmatagalan ay hindi magtatagal kung hindi marunong magpatawad. Ngayon kung hindi na talaga kayang magsimulang muli, nananatili pa ring kasal sa mata ng Diyos ang kinasal sa Simbahan. Ang dapat gawin ay hindi mag-asawang muli dahil ito ay magiging pangangalunya. Ang tamang gawin ay pangatawanan ang pagiging “single parent” nang may tiwalang ang Diyos ang tutulong at magbibigay ng lahat ng kailangan sapagkat nanatiling tapat sa Kanya. Kung maraming problema sa pag-aasawa, isa ba ito sa dahilan upang mawalan ng tiwala dito? Hindi po.

Sapagkat ang kapakanan at kahihinatnan ng buhay ng bawat isa ay nakasalalay sa isa’t isa. Kung mag-aasawa ay dapat dahil sa wagas na pagmamahalan at nagkakakilala. Pinag-isipang mabuti. Ganito rin ang mga nagpapari at nagmamadre o mga laikong nagkokonsagra ng buhay sa Diyos. Ang dahilan ay pag-ibig. At mula dito sa tunay na pag-ibig na ito ay kakayaning lahat ng pagsubok magkasama. Tulad ng wagas na pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Kung tunay na ilalagay natin ang Diyos sa gitna ng ating bawat relasyon ay walang makakasira nito.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain nawa kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.