Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Matapang na Pagpapahayag”

Agosto 29, 2019. Paggunita sa Pagpapakasakit ni San Juan, ang Tagapagbinyag, Martir

Salmo 89, 3-4. 12-13. 14 at 17
Pag-ibig mo’y ipadama, aawit kaming masaya.

UNANG PAGBASA: Jeremias 1:17-19

Humanda ka at magpakatatag; sabihin mo sa kanila ang lahat ng iuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila kundi’y hahayaan nga kitang matakot kung ikaw ay nasa kalagitnaan nila. Subalit pakinggan mo itong mabuti, Jeremias! Ang bawat isa sa buong Juda—kasama na ang mga hari, mga pinuno, mga pari, at ang buong bayan—ay kakalabanin ka. Ngunit hindi sila magtatagumpay. Magiging sintatag ka ng isang lunsod na ligtas sa anumang panganib, sintibay ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi ka nila matatalo sapagkat iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito.”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Marcos 6, 17-29
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos
Papuri sa iyo Panginoon

Noong panahong iyon, si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaing ito’y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, “Hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid.” Kaya’t si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa, sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito’y taong matuwid at banal, kaya’t ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito.

Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo, at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin, kaya’t sinabi ng hari sa dalaga, “Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo.” At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, “Ano ang hihingin ko?” “Ang ulo ni Juan Bautista,” sagot ng ina.

Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. “Ang ibig ko po’y ibigay ninyo sa akin ngayon din, sa isang pinggan, ang ulo ni Juan Bautista,” sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan, inilagay ang ulo sa isang pinggan, at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Papuri sa iyo Panginoon.

Pagninilay:

Ngayon pong araw na ito ay paggugunita natin kay San Juan Bautista bilang martir. Noong ika-24 po ay ang kanyang kaarawan at ngayon naman ang kanyang kamatayan. Bakit mahalaga si Juan para sa ating lahat?
Siya ang propetang nagdudugtong sa Luma at Bagong Tipan. Ang pinakamahalagang papel niya ay ang magpahayag ng unang pagdating ni Jesus. Nagpangaral siya tungkol sa pagsisisi at pamumuhay nang tuwid. Napakababa ng kanyang kalooban na hindi niya inangkin ang kanyang kasikatan. Sa halip, dinala niya ang kanyang mga alagad kay Jesus. Itinuro niya ang daan tungo sa ating Panginoon. Kaya nga kahit pa mismo ang hari ay hindi nakaligtas sa kanyang masugid na pangangaral ukol sa kung ano ang tama o hindi tama. Wala siyang takot na sinasabi ang mali ng iba upang maituwid ito. Kaya naman ito rin ang naging dahilan upang siya ay ipapatay. Tayo kaya, handa ba tayong magsabi ng katotohanan at ipagtanggol ang Simbahan kahit kutyain tayo ng iba o anupaman?

Sino ba ang nagwagi sa pakikipagtunggali na ito? Marahil ay madaling naipapatay ni Herodias si Juan dahil sa pagkimkim ng galit nito. Subalit dahil nanatiling tapat si Juan sa Diyos hanggang sa huli, siya pa rin ang nagwagi. Sapagkat nakamtan niya ang matamis na korona at luwalhati ng pagiging martir. Samantalang nasayang naman ni Herodes at Herodias ang maraming pagkakataon na ibinigay sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ni Juan upang magsisi sa kasalanan.

Sa panahon ngayon tularan nawa natin si San Juan. Maging matatag tayo sa mga pagsubok na hinaharap ngayon. Magagawa natin maging tagapagtanggol ng katotohanan kung tayo ay magiging dikit sa Diyos at hindi sa mga bagay na lumilipas sa mundo. Ito ang kailangan ng mundo ngayon upang maisalba pa ang ating mga kaluluwa at magkaroon ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Kahit ano pa ang maging kahinatnan sa tingin ng iba. Diyos pa rin ang nagwawagi sa huli. Panghawakan natin ang mga ito habang manindigan tayo sa tama. Mas kailangan ng bayan at Simbahan natin ng gaya ni Juan na magdadala ng tunay na kapayapaan kaysa ang mga ibang matatamis magsalita ngunit puro kasinugalingan at pagtatakip ng mali ang ginagawa.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.