Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Matapang na Paninindigan”

 

Photo Credit: graphics8.info

 

 

Mayo 2, 2019. Huwebes. Ika-2 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay.

Salmo 34: Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. 

Unang Pagbasa: Gawa 5:27:33

Iniharap nila sa Sanedrin ang mga apostol at siniyasat sila ng pinakapunong pari. Sinabi niya, “Hindi ba’t mahigpit namin kayong pinagbawalang mangaral sa pangalan ng Jesus na iyan?

Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa!

Laganap na sa Jerusalem ang inyong itinuturo at nais pa ninyo kaming papanagutin sa pagkamatay ng taong iyan!”

Sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, “Sa Diyos kami dapat sumunod, at hindi sa tao.

Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo nang siya’y inyong ipapako sa krus.

Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang Tagapanguna at Tagapagligtas, upang bigyan ang mga Israelita ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan, at nang sa gayon ay magkamit sila ng kapatawaran.

Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga sumusunod sa kanya.”

Nagngitngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanedrin nang marinig ito, at nais nilang ipapatay ang mga apostol.

Ebanghelyo: Juan 3:31-36

Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat; ang mula sa lupa ay taga-lupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat.

Pinapatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig ngunit walang naniniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na ang sinabi ng Diyos ay totoo.

Ang isinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, sapagkat lubusang ipinagkakaloob ng Diyos ang kanyang Espiritu.

Iniibig ng Ama ang Anak, at ibinigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay.

Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa Anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang poot ng Diyos.

Pagninilay:

Sa ating unang pagbasa ay tampok ang pagpapahayag ng Mabuting Balita nina Apostol San Pedro at San Juan. Tulad ng nangyari kay Jesus, maraming mga nangtutuligsa at pumipigil na ipahayag ang tungkol kay Jesus. Subalit ang kanilang tugon ay puno ng pananampalataya sa Diyos. Sapagkat hindi sila natakot sa tao, kahit kamatayan ang alam nilang magiging kahahantungan ng kanilang ginagawa.

Hindi rin sila nagbago para lamang magustuhan nang ibang tao. Sapagkat ang katotohanan ay iiisa lamang at hindi nababago.

Sa ating panahon ngayon na puno ng mga “fake news” at mga problema, kung anu-anong bagay at impormasyon. Madali tayong maligaw sa kung ano nga ba ang totoo at kailangan lamang sa buhay.

Noong unang panahon, ang mga apostol ay namumuhay lamang para sa Diyos. Ang mga Kristiyano ay nakasentro ang buong buhay sa Diyos. Hindi sila sumusunod sa mundo at hindi sa luho o kung ano man ang uso ngunit sa Diyos lamang at sa Kanyang Salita.

Marahil dapat nating tanungin ang sarili, ano ang direksyon ng aking buhay? Sino ang nagdidikta ng aking buhay? Pananalig ko ba sa Diyos o pagpalakpak ng tao para sa akin?

Sana bawat yapak ng ating buhay ay hingin natin ang gabay ng Panginoon upang hindi tayo maligaw. Ang kanyang daan at mga paraan ay sadyang mahirap maintindihan sa umpisa. Subalit ito ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kung magtitiwala tayo ay malalaman nating ang plano niya ang pinakamaganda sa lahat. Kahit pa tulad ni Jesus, ang kamatayan Niya ang naging daan sa mas maraming buhay para sa ating lahat na naniniwala sa kanya.

Gaya ng nasabi sa Ebanghelyo, ang ating mga paraan minsan ay panandaliang solusyon lamang. Dahil ang lahat ng bagay ay lumilipas. Subalit ang Diyos na may gawa ng lahat ay mayroong pinakamainam na plano para sa atin.

Ibigay natin ang ating puso sa kanya upang magtiwala tayo sa Diyos na lubos na nagmamahal sa atin. Hilingin nating tanggalin ng Panginoon anumang takot at pangamba natin at makita natin ang tunay na kapangyarihan ng Diyos gaya nina Pedro at Juan na nanatiling tapat sa Panginoon sa gitna ng oposisyon at mga pagbusok.

Kung marunong lamang tayong maging matapang sa paninindigan sa ating pananampalataya – anuman ang ating pagdaanan sa buhay, kahit anong problema sa buhay ay ating malalagpasan. Gaano man ito kabigat ay magiging magaan kapag kasama natin si Jesus na Muling Nabuhay sa ating puso at buhay.

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.