Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Matapat na Alagad: San Bartolome”

Agosto 24, 2019. Kapistahan ni Apostol San Bartolome

Salmo 144, 10-11. 12-13ab. 17-18
Talastas ng mga tao dakilang paghahari mo.

UNANG PAGBASA
Pahayag 21, 9b-14
Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag

Wika ng anghel sa kain, “Halika, at ipakikita ko sa iyo ang Babaing makakaisang-dibdib ng Kordero.” Nilukuban ako ng Espiritu, at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang Banal na Lungsod, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos; kumikislap na gaya ng hiyas na haspeng sinlinaw ng kristal. Ang pader nito’y makapal at mataas at may labindalawang pinto, bawat isa’y may bantay na anghel.

Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng labindalawang lipi ng Israel. Tatlo ang pinto ng bawat panig: tatlo sa silangan, tatlo sa timog, tatlo sa hilaga, at tatlo sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may labindalawang saligang-bato at nakasulat dito ang pangalan ng labindalawang apostol ng Kordero.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Juan 1, 45-51
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, hinanap ni Felipe si Natanael, at sinabi rito, “Natagpuan namin si Hesus na taga-Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa Kautusan, at gayun din ng mga propeta.” “May nagmumula bang mabuti sa Nazaret?” Tanong ni Natanael. Sumagot si Felipe, “Halika’t tingnan mo.”

Nang malapit na si Natanael ay sinabi ni Hesus, “Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita; siya’y hindi magdaraya!” Tinanong siya ni Natanael, “Paano ninyo ako nakilala?” Sumagot si Hesus, “Bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos.” “Rabi, kayo po ang Anak ng Diyos! Kayo ang Hari ng Israel!” wika ni Natanael. Sinabi ni Hesus, “nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakikita ka ng mga bagay na higit kaysa rito!” At sinabi niya sa lahat, “Tandaan ninyo: makikita ninyong bukas ang langit, at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng Anak ng Tao!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan po ni San Bartolome sa inyong lahat! Isa siya sa labindalawang alagad ni Cristo. Hinirang din na apostol at pundasyon ng ating simbahan kasama ng iba. Kumain, naglakbay at nakipamuhay kasama ni Jesus at ng mga iba pang alagad – ito si Bartolome na ipinanganak na Natanael.

Matutunghayan ang tagpo nila ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon. Napuri siya ni Jesus sapagkat siya ay walang pagkukunwari. Siya ay isang matuwid na tao at punong puno ng katotohanan ang kanyang sinasabi. Ano ang matututunan natin sa kanya?

Bilang isang tunay na Kristiyano tayo rin dapat ay tulad ni Natanael o ni San Bartolome. Dapat tayong maging taga-alam at tapagtanggol din naman ng katotohanan. Sa dami ng nagkalat ngayon na maling impormasyon, “fake news”, mga opinyon ng iba na kumakampi sa mali, tayo nawa ay huwag matakot magsabi ng totoo.

Manindigan tayo sa ating pananampalataya at sa turo ng ating Simbahan kahit walang magkakagusto sa ating sinabi. Ganito po si San Bartolome. Dahil nga dito, siya at ang iba pang alagad ay nauwi sa pagkamartir ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Handa silang mamatay at namatay nga para sa kapakanan ng Ebanghelyo at ng Simbahan. Tayo ba, hanggang saan inabot ang paninindigan natin sa pananampalataya? Hihintayin pa ba nating lubusang sumobra at magkagulo gaya sa ibang bansa bago tayo kumilos? Nawa ay mas maging mapagmatyag tayo at ituon ang buong buhay kay Jesus. Dito tayo magkakaroon ng kapayapaan.

Ang lahat ng bagay ay kusang darating sa atin kahit hindi natin asamin kung uunahin natin ang Panginoon at iiwan ang lahat sa kanya. Tulad ng ginawa ng mga alagad na sumunod kay Jesus. Ang gantimpala nila ay walang hanggang trono sa langit kasama ng Diyos mula sa muling pagkabuhay, pag-akyat sa langit at hanggang sa muling pagbabalik ni Jesus dito sa lupa upang maghukom sa ating lahat.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Makapangyarihan at Mapagmahal na Diyos ngayon at magpakailanman. Amen.

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.