Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Matibay ang Pananalig sa Diyos”

Hulyo 12, 2019. Biyernes ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

Genesis 46, 1-7. 28-30
Salmo 36, 3-4. 18-19. 27-28. 39-40
Nasa D’yos ang kaligtasan ng mga mat’wid at banal.
Mateo 10, 16-23

UNANG PAGBASA
Genesis 46, 1-7. 28-30
Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Noong mga araw na iyon, lumakad si Israel, dala ang kanyang ari-arian. Pagdating sa Beer-seba, naghandog siya sa Diyos ng kanyang amang si Isaac. Pagsapit ng gabi, tinawag siya ng Diyos sa isang pangitain, “Jacob! Jacob!”
“Nakikinig po ako,” tugon niya.
“Ako ang Diyos ng iyong ama,” wika sa kanya. “Huwag kang matakot na pumunta sa Egipto. Doon, ang lahi mo’y magiging isang malaking bansa. Sasamahan ko kayo roon at ibabalik na muli rito. Nasa piling mo si Jose pag ikaw ay namatay.”

Mula sa Beer-seba, naglakbay si Jacob. Siya, at ang kanyang mga apo at mga manugang ay isinakay ng kanyang mga anak sa mga karitong ipinadala ng Faraon. Dinala rin nila sa Egipto ang mga hayop at ari-arian nila sa Canaan. Kasama nga niya ang kanyang mga anak, mga manugang at mga apo.
At si Juda ay sinugo ni Israel kay Jose upang siya’y salubungin. Dali-daling ipinahanda ni Jose ang sasakyan niya at sinalubong ang kanyang ama sa Gosen. Nang sila’y magkita, agad niyang niyakap ang kanyang ama, at napiyak siya sa tuwa. Sinabi naman ni Israel, “Ngayo’y handa na akong mamatay pagkat nakita na kitang buhay.”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 36, 3-4. 18-19. 27-28. 39-40

Tugon: Nasa D’yos ang kaligtasan ng mga mat’wid at banal.

Umasa ka sa Diyos, ang mabuti’y gawin,
at mananahan kang ligtas sa lupain.
Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan,
at ang pangarap mo’y iyong makakamtan.
Tugon: Nasa D’yos ang kaligtasan ng mga mat’wid at banal.

Iingatan ng Diyos yaong masunurin,
ang lupang minana’y di na babawiin.
Kahit na sumapit ang paghihikahos,
di mararanasan nila ang magdahop.
Tugon: Nasa D’yos ang kaligtasan ng mga mat’wid at banal.

Ang mabuti’y gawin, masama’y itakwil,
at mananahan kang lagi sa lupain.
Pagkat yaong bayang wasto ang gawain,
ay mahal ng Poon, hindi itatakwil.
Sila’y iingatan magpakailanman,
ngunit ang masama ay ihihiwalay.
Tugon: Nasa D’yos ang kaligtasan ng mga mat’wid at banal.

Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid,
iingatan sila pag naliligalig.
Ililigtas sila’t kanyang tutulungan
laban sa masama, ipagsasanggalang;
sapagkat sa Poon nangungubling tunay.
Tugon: Nasa D’yos ang kaligtasan ng mga mat’wid at banal.

ALELUYA
Juan 10, 27
Aleluya! Aleluya!
Ang tinig ko’y pakikinggan
ng kabilang sa ‘king kawan,
ako’y kanilang susundan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 10, 16-23
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga apostol, “Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo, gaya ng mga ahas, at matapat, gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo, sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman; at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari, at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga Hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito’y ipagkakaloob sa inyo. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo.

“Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay; gayun din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang, at ipapapatay. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin; ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang malilitas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo: hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel ay darating na ang Anak ng Tao.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Matindi ang sasapitin ng mga Kristiyano na tapat kay Jesus. Gaya ng sinabi ng ating Panginoon, kapopootan tayo at ipagkakanulo. Maging dito sa ating sariling bansa hanggang sa labas, sinasapit natin ang ganitong diskriminasyon ngayon. Nangyayari na at nangyayari pa rin ang sinabi ni Jesus sa panahon ngayon. Lalo sa mga Kristiyano sa Middle East kung saan may giyera – gaya ng Syria at Iraq, maging sa Tsina ay maraming pananakot at pang-aapi sa mga sumasampalataya kay Jesus.

Subalit ang mga paghihirap na ito ay hindi dapat katakutan. Kaya tayo ay iisang simbahan upang ipanalangin natin ang ibang pinakailangan nito gaya ng mga kapatid nating Kristiyano na inuusig sa ibang bansa. Dapat lamang ay alam natin ang katotohanan ukol sa ating Simbahan. Apihin man tayo dahil sa pananampalataya at kutyain man ang ating Diyos, maging matibay tayo sa pananalig sa Kanya. Ito rin ang dinanas ni Jesus na humantong sa korona. Ang korona ng kaluwalhatian sa kanyang muling pagkabuhay. Gaya ni Jesus, ang lahat ng paghihirap ay may katapusan. Ang hustisya at parusa ng Panginoon dito man o sa kabilang buhay ay walang katulad at ito ang dapat katakutan. Kaya mas dapat nating ipanalangin ang ating mga kaaway at kaaway ng Simbahan upang magbalik loob sila sa Diyos habang maaga pa.

Walang tunay na Kristiyano ang duwag at nasusuway ng “fake news”. Sa panahon ngayon dapat tayong maging matatag at ang taimtim na panalangin at rosaryo natin ang magiging sandata natin sa giyera na ito ng ating panahon. Maging wais tayo at Diyos lamang ang dapat nating sandigan at sentro sa lahat ng bagay. Nang sa gayon, tayo ay magiging payapa at masaya anuman ang ating danasin sa buhay.

Pagnilayan natin ito. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.