Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Matibay na Pananalig kay Jesus”

 

Mayo 2, 2020. Paggunita kay San Atanasio. Sabado sa Ika-3 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 9, 31-42
Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, naging matiwasay ang Simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito’y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon.

Naglalakbay noon si Pedro upang dumalaw sa mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking nagngangalang Eneas. Ito’y paralitiko at walong taon nang nararatay. “Eneas,” ani Pedro, “pinagaling ka ni Hesukristo. Tumindig ka’t ayusin mo ang iyong higaan!” At tumindig siya agad. Nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron, at nanampalataya sila sa Panginoon.

Sa Jope naman, may isang alagad na babae, ang pangala’y Tabita. Sa Griego, ang kanyang pangalan kay Dorcas, na ang ibig sabihi’y usa. Ginugugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawanggawa. Nang mga araw na iyon, siya’y nagkasakit at namatay. Nang mapunasan na ang bangkay, ito’y ibinurol sa silid sa itaas. Di kalayuan sa Jope ang Lida. Nang mabalitaan ng mga alagad na naroon si Pedro, inutusan nila ang dalawang lalaki upang siya’y pakiusapang pumunta agad sa Jope. Sumama naman sa kanila si Pedro. Pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Agad lumapit sa kanya ang mga babaing balo na nananangis at ipinakikita ang mga balabal at mga damit na ginawa ni Dorcas noong ito’y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat; siya’y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at sinabi, “Tabita, bumangon ka!” Dumilat si Tabita at naupo nang makita si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungan siyang tumindig. Pagkatapos, tinawag niya ang mga banal at ang mga babaing balo at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Nabalita ito sa buong Jope, kaya’t marami ang sumampalataya sa Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 115, 12-13. 14-15. 16-17
Tugon: Sa lahat ng ‘yong kaloob ano’ng aking ihahandog?

MABUTING BALITA
Juan 6, 60-69
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Hesus ang nagsabi, “Mabigat na pananalita ito; sino ang makatatanggap nito?” Alam ni Hesus na nagbubulung-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, kaya’t sinabi niya, “Dahil ba rito’y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang Anak ng Tao sa dati niyang kinaroroonan?

Ang Espiritu ang nagbibigay-buhay; hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin.” Sapagkat talastas ni Hesus buhat pa noong una kung sinu-sino ang hindi nananalig sa kanya, at kung sino ang magkakanulo sa kanya. Idinugtong pa niya, “Iyan ang dahilan kaya ko sinabi sa inyo na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama.”

Mula noo’y marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya’t tinanong ni Hesus ang Labindalawa, “Ibig din ba ninyong umalis?” Sumagot si Simon Pedro, “Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayo’y natitiyak naming kayo ang Banal ng Diyos.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Sabado po sa ating lahat!

Iniwan si Jesus ng Kanyang mga alagad dahil hindi nila siya naintindihan. Anong kaibahan nila kay Pedro? Hindi rin naman lubos na naunawaan ni Pedro ang mga sinabi ni Jesus subalit hindi siya nang-iwan. Si Pedro ay nagtiwala kay Jesus at nanampalataya sa Kanya. Noong mga nakaraan ay mapapansin natin na sa mga Ebanghelyo ay nagsasalita si Jesus tungkol sa Kanyang pagiging “Tinapay ng Buhay”. Paulit-ulit Niyang sinasabi na ang dugo at laman Niya ay kakainin at iinumin natin. At ito ang magbibigay buhay sa ating lahat. Tuwing Banal na Misa ay nangyayari nga ito sa tuwing tatanggapin natin si Jesus sa Banal na Komunyon. Subalit noong mga panahon na iyon, na kasama pa nila si Jesus ay mahirap pa para sa kanila ang maintindihan iyon nang buong buo. Dahil para sa iba ay mahirap ito unawain, hindi ito tinanggap ng mga disipulo Niya at umalis sila. Hindi na sumunod pa kay Jesus.

Maraming panahon din sa ating buhay tayo ay umaalis sa pananampalataya sa Diyos. Kapag hindi natin maintindihan, madali tayong magtampo at magdamdam sa Kanya. “Umaalis” din tayo sa Kanyang presensiya at gumagawa ng sariling paraan natin na hindi kinukunsulta ang Diyos. Ano kaya sana ang magandang gawin ng mga disipulo na ito? Kumapit at magtiwala sa Diyos kapag naguguluhan. Huwag magdedesisyon habang punung puno ng emosyon.

Sana man lang, tayo bilang taga-sunod ng Panginoon, gawin din natin ito na gaya ng ginawa ni Pedro. Ngayon sa panahon na tila hindi natin maunawaan ang Panginoon, bigyan natin siya ng pagkakataon na ipaliwanag sa atin at ipaintindi. Liwanagan nawa Niya tayo ng pag-unawa sa mga bagay. Kung hindi man agad-agad, sana ay humingi naman tayo ng biyayang mapagtiwalaan siya sa gitna ng krisis at kaguluhan ng isip na madalas ay dulot ng pangamba sa mga bagay na higit na mas malaki kaysa sa atin. Gaya ni Pedro na nanalig sa Panginoon. Ipinahayag Niya ang kanyang pananampalatayang “Ikaw ay Banal ng Diyos.” Ikaw, ano ba ang pinaniniwalaaan mo?

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal na Diyos!

Reflections: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.