Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Matibay na Pananalig sa Diyos”

Setyembre 16, 2019. Paggunita kina Papa San Cornelio at Obispo San Cipriano, mga martir. Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon. 

Salmo 27, 2. 7. 8-9
Ang Poon ay papurihan, ako’y kanyang tinulungan.

UNANG PAGBASA
1 Timoteo 2, 1-8
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo

Pinakamamahal, una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayun din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga maykapangyarihan upang makapamuhay tayo nang tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating Tagapagligtas na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Hesus na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon.

Dahil dito, ako’y hinirang na mangangaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at ng katotohanang ito sa mga Hentil. Katotohanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling.
Ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dako’y manalanging may malinis na kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa.
Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Lucas 7, 1-10
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, nang maituro ni Hesus sa mga tao ang kanyang aral, siya’y pumasok ng Capernaum. Doo’y may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang ginagawa ni Hesus, nagpasugo siya sa ilang matatanda sa mga Judio upang ipakiusap kay Hesus na puntahan at pagalingin ang alipin.

Nang makita nila si Hesus, taimtim silang nakiusap sa kanya, “Siya’y karapat-dapat na pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa,” wika nila. ”Ipinagpatayo pa niya tayo ng isang sinagoga.” Kaya’t sumama sa kanila si Hesus. Nang malapit na siya sa buhay, ipinasalubong siya ng kapitan sa kanyang mga kaibigan at ipinasabi ang ganito: “Ginoo, huwag na po kayong magpakapagod. Hindi ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan. Ni hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo.

Ngunit magsalita po lamang kayo at gagaling na ang aking alipin. Sapagkat ako’y isang taong nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno, at may nasasakupan din po akong mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, ‘Humayo ka!’ siya’y humahayo; at sa iba, ‘Halika! siya’y lumapit; at sa aking alipin, ‘Gawin mo ito!’ ito’y ginagawa niya.” Namangha si Hesus nang marinig ito, at humarap sa makapal na taong sumusunod sa kanya. Sinabi niya, “Kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananalig.” Pagbabalik sa bahay, naratnan ng mga sinugo na magaling na ang alipin.
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang lunes po sa ating lahat!

Dahil sa pananampalataya, nakuha ng sundalong romano ang kanyang hinihiling sa Panginoon. Bagamat hindi siya kabilang sa lipi ni Jesus at ng mga Judio, naniwala siya. Marahil ay narinig niya ang mga himalang ginawa ni Jesus. At dahil doon, ay naniwala siya bagamat hindi pa niya nakikita. Kaya naman, pinuri siya ni Jesus dahil sa kanyang pananampalataya. Tayo kaya, kumusta ang ating pananampalataya? Matibay ba ito at matatag sa gitna ng walang kasiguraduhan?

Nakakapagtiwala ba tayo sa Panginoon kahit hindi na natin alam ang solusyon o ni makita ang lunas sa problema kung hindi ang Diyos?
Suriin nating mabuti ang ating mga sarili. Hilingin natin sa Panginoon na dagdagan niya ang ating pananampalataya. Makukuha natin ang anumang ating hilingin sa Diyos kung tayo ay may buong tiwala sa kanyang kakayanan. Minsan ang iba ay naghahamon sa Diyos o sinusubok ang kanyang kakayanan. Kapag ganoon ay lalong hindi natin makukuha ang dinadalangin natin.

Gusto ng Diyos na makilala natin Siya. Kung sino Siya at gaano kalawak ang kanyang kapangyarihan. Minsan naman kapag hindi natin agad nakuha ang gusto natin agad-agad, magtiwala pa rin tayo. Isang sabi lang ng Diyos ay mangyayari anumang pinakamagandang plano niya para sa atin. Kailangan lamang natin maghintay at manalig nang buong puso sa Kanya.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.