Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Matibay na Pananalig sa Diyos”

Photo Credits: Metropolitan Museum of Art.

 

Disyembre 7, 2018. Biyernes. Unang Linggo ng Adbiyento.

Salmo 27: Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan.

Unang Pagbasa: Isaias 29:17-24

Tulad ng kasabihan: “Hindi magtatagal at magiging bukirin ang kagubatan ng Lebanon, at ang bukirin naman ay magiging kagubatan.”

Sa araw na iyon maririnig ng bingi ang pagbasa sa isang kasulatan; at mula sa kadiliman,
makakakita ang mga bulag.

Ang nalulungkot ay muling liligaya sa piling ni Yahweh, at pupurihin ng mga dukha ang Banal na Diyos ng Israel. Sapagkat mawawala na ang malupit at mapang-api, gayon din ang lahat ng mahilig sa kasamaan.

Lilipulin ni Yahweh ang lahat ng naninirang-puri, mga sinungaling na saksi at mga nagkakait ng katarungan sa matuwid.

Kaya ito ang sinasabi ni Yahweh, ang tumubos kay Abraham, tungkol sa sambahayan ni Jacob:
“Wala nang dapat ikahiya o ikatakot man, ang bayang ito mula ngayon.

Kapag nakita nila ang kanilang mga anak na ginawa kong dakilang bansa, makikilala nila na ako ang Banal na Diyos ni Jacob; igagalang nila ang itinatanging Diyos ni Israel.

Magtatamo ng kaunawaan ang mga napapalayo sa katotohanan,
at tatanggap ng pangaral ang mga matitigas ang ulo.”

Ebanghelyo: Mateo 9:27-31

Pag-alis ni Jesus doon, sinundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumisigaw sila habang nasa daan, “Anak ni David, mahabag po kayo sa amin!”

Nang si Jesus ay nasa loob na ng bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, “Naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo?” “Opo, Panginoon!” sagot nila.

Hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, “Mangyari ito sa inyo ayon sa inyong pananampalataya.”

At nakakita nga sila. Mahigpit na ipinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin iyon kaninuman.

Ngunit nang sila’y makaalis, ipinamalita nila sa buong lupaing iyon ang ginawa sa kanila ni Jesus.

Pagninilay:

“Naniniwala ba kayo…?” ang tanong ni Jesus. Marahil ito ay magandang katanungan din para sa ating lahat. Naniniwala ba tayo sa kayang gawin ng Diyos para sa atin? Ano ba ang ating pinaniniwalaan?

Ngayong panahon ng kapaskuhan ay alam kong mas marami tayong hinihiling sa Panginoon kaysa sa ordinaryong panahon. Sa pagtatapos ng taon at sa pagdating ng susunod pa, marami tayong dapat pagnilayan tungkol sa ating buhay. Marami tayong mga bagong pangarap na gustong matupad. Minsan tayo’y natutuksong huwag maniwalang may magagandang mangyayari sa atin. Natutukso tayong maging negatibo ang pananaw sa buhay at hindi makita ang ating mga biyaya. Para tayong mga bulag na kailangan ng paghilom ng Panginoon.

Ano pa ang dapat nating matunghayan o makita sa ating buhay? Dapat nating makitang nilikha tayo ng Diyos upang tayo’y mamuhay nang masagana at malaya. Sino ba naman ang ayaw mamuhay ng maginhawa? Hindi ba’t lahat naman tayo. Sino ba naman ang ayaw gumaling sa karamdaman? Hindi ba’t lahat tayo. Kung tayo’y nasasaktan, ganoon din ang Diyos. Kung tayo’y masaya, ganoon din ang Diyos.

Nakalulungkot lamang na sa madali tayong mawalan ng pag-asa. Kapag sinabi ng mundo at ng taong wala na tayong pag-asa at tayo’y sadlak na sa kung anu-ano mang kapintasan, tayo’y naniniwala sa kanila. Iisa lamang ang ating dapat paniwalaan. Ang sabi ng ating Diyos. Ang Salita Niya higit sa sinumang tao.

Kung itong katotohanan ng pagmamahal ng Diyos ay ating babaunin sa lahat ng oras, kahit sino o ano pa ang ating harapin, balewala ito. Maging bulag tayo sa mundo at malinaw ang mata sa Panginoon at sa kanyang mensahe sa atin sa pamamagitan ng ating panalanging puspos ng pananampalataya sa kanya.

Panghawakan natin ang ating pananampalataya dahil ito ang magliligtas sa atin. Kung tayo’y nananalangin basta’t puno ng tiwala sa Diyos, agad itong diringgin ng Panginoon. Ngunit kung tayo’y humihiling ngunit hindi tayo naniniwalang ito’y matutupad. Ito’y mga walang lamang salita lamang. Kapag tayo’y pinaghihintay sa ating mga kahilingan, mas lalong dapat nating pag-igtingin ang ating pananampalatay.

Inaanyayahan tayong maging tulad ng dalawang bulag. Naniniwala ka ba sa kapangyarihan ng Diyos? Naniniwala ka bang gusto niyang ikaw ay mapabuti at wala siyang ibang hinangad sa iyo kung hindi kabutihan, hindi mo man maintindihan sa ngayon? Pagnilayan natin ito.

Panalangin: Jesus, kami ay nananalig sa iyo.

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend the Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.