Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Matibay na Pananampalataya sa Panginoon”

 

Nobyembre 28, 2018. Miyerkules. Ika-34 Linggo ng Karaniwang Panahon. 

Salmo 98: Poong Diyos na Dakila, gawa mo’y kahanga-hanga. 

Unang Pagbasa: Pahayag 15:1-4

Nakita ko rin ang isa pang kagila-gilalas na pangitain sa langit: may pitong anghel na may dalang pitong salot. Ito ang mga panghuling salot sapagkat dito matatapos ang poot ng Diyos.

May nakita akong parang dagat na kristal na nagliliyab. Nakita ko rin ang mga nagtagumpay laban sa halimaw at sa larawan nito, at sa nagtataglay ng bilang na katumbas ng kanyang pangalan. Nakatayo sila sa dagat na kristal, hawak ang mga alpang bigay sa kanila ng Diyos.

Inaawit nila ang awit ni Moises na lingkod ng Diyos, at ang awit ng Kordero;
“Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat,
dakila at kahanga-hanga ang iyong mga gawa!

O Hari ng mga bansa,
matuwid at totoo ang iyong mga paraan!

Sino ang hindi matatakot sa iyo, Panginoon?
Sino ang hindi magpupuri sa iyong pangalan?
Ikaw lamang ang banal!
Lahat ng mga bansa ay lalapit
at sasamba sa iyo,
sapagkat nakita ng lahat ang matuwid mong mga gawa.”

Ebanghelyo: Lucas 21:12-19

“Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, kayo’y dadakpin at uusigin. Kayo’y lilitisin sa mga sinagoga at ipabibilanggo. At dahil sa pagsunod ninyo sa akin, isasakdal kayo sa harap ng mga hari at mga gobernador.
Iyon ang pagkakataon ninyo upang makapagpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban at huwag kayong mabahala kung paano ninyo ipagtatanggol ang inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway.
Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan; at ipapapatay nila ang ilan sa inyo. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin, ngunit hindi kayo malalagasan kahit isang hibla ng buhok.

Sa inyong pagtitiis ay maililigtas ninyo ang inyong buhay.”

Pagninilay:

Tila nakakatakot para sa ilan ang mga sinabi ni Jesus ngayong araw sa ating Ebanghelyo. Ngunit lingid sa kaalaman ng ilan ay hanggang ngayon ay marami sa kapatid natin ang nakararanas ng ganitong pagtrato sa iba’t ibang bansa. Mga taong naghihirap para lamang makadalo sa Banal na Misa. Samantalang dito sa atin kahit saan ay may simbahan at nananatili tayong mapalad. Simula ngayo’y alalahanin natin sila at isama sa ating panalangin upang ang kanilang pagiging matatag sa pananampalataya ay maging katibayan at sandigan na ang simbahan at Diyos na ating pinagtatanggol ang siyang tunay at wala nang iba. Anuman ang sugat ng ating inang simbahan ay gagaling sa pamamagitan ng ating pusong nananatili sa pananalangin sa gitna ng kahirapan na dinaranas.

Nangyayari ito lalo na sa mga bansa kung saan kakaunti lang ang mga Kristiyano, ang mga kapatid natin sa pananampalataya ay kinukutya, pinapahirapan at ang iba naman ay pinapatay.

Hindi man tayo makaranas ng ganito sa ating bansa. Anuman ang ating pagtatanggol na gawin sa ating pinaniniwalaan, tiyak ay mayroong sasalungat. Mayroong mga taong hindi makaintindi at may mga taong pagtatawanan tayo. Hindi dapat tayo mahiya na magdasal ng rosaryo at anupaman kahit sa pampublikong lugar. Kasama na ang pagpapahayag ng pananampalataya sa pamamagitan ng pag-antanda ng Krus kung saan mayroong nadaanang simbahan. Kailangan bilang taga-sunod ni Kristo maging matapang tayo at matatag sa pagpapahayag ng ating pananampalataya sa ating pang-araw araw na pamumuhay.

Hindi man tayo maintindihan ng lahat. Usigin man tayo tulad ng ginagawa nila sa ating simbahan at sa mga hindi naniniwala dito, nakuha naman natin ang pangako ni Jesus na siya ay kasama natin ngayon at hanggang sa huli. Siya mismo ang magiging gantimpala natin. Hindi niya tayo pababayaan. At kung tayo’y magpupursigi hanggang huli, apihin man tayo ng iba, ay Diyos mismo ang magtatanggol sa atin at ang kanyang hustisya ay mapagsawalang hanggan. Amen. +

Panalangin: Mahal kong Panginoon, bigyan ninyo po ako ng lakas para harapin ang mga hamon ko sa buhay. Ikaw sana mismo ang aking maging lakas at gabayan mo ako upang maggawa ko ang lahat ng aking dapat gawin. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.