Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Matibay na Pundasyon”

Setyembre 12, 2020. Sabado ng Ika-23 Linggo ng Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
1 Corinto 10, 14-22
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga pinakamamahal, huwag kayong sasamba sa mga diyus-diyusan. Ganito ang sinasabi ko sa inyo, sapagkat kayo’y matatalino; kayo na ang humatol. Hindi ba’t ang pag-inom natin sa kalis ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinagpipira-piraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan? Kaya nga, yamang isa lamang ang tinapay, tayo’y iisang katawan bagamat marami, sapagkat nakikibahagi tayo sa iisang tinapay.

Tingnan ninyo ang bansang Israel: hindi ba’t ang mga kumakain ng mga handog ay nakikiisa sa ginagawa sa dambana? Ano ang ibig kong sabihin? Sinasabi ko bang may kabuluhan ang diyus-diyusan o ang pagkaing inihandog sa mga diyus-diyusan? Hindi! Ang ibig kong sabihin, ang mga pagano’y naghahandog ng kanilang hain sa mga demonyo, hindi sa Diyos, at ayaw kong maging kaisa kayo ng mga demonyo. Hindi kayo makaiinom sa kalis ng Panginoon at sa kalis ng mga demonyo. Hindi kayo maaaring makisalo sa dulang ng Panginoon at sa dulang ng mga demonyo. Ibig ba nating manibugho ang Panginoon? Sa palagay ba ninyo’y may makapangyarihan tayo kaysa sa kanya?

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 115, 12-13. 17-18
Maghahandog ako sa D’yos ng pagpupuring malugod.

MABUTING BALITA
Lucas 6, 43-49
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Walang mabuting punongkahoy na namumunga ng masama, at walang masamang punongkahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punongkahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga. Sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma, at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso; ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukambibig siyang laman ng dibdib.
“Tinatawag ninyo ako ‘Panginoon, Panginoon,’ ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Ipakikilala ko sa inyo kung kanino natutulad ang bawat lumalapit sa akin, nakikinig ng aking mga salita, at nagsasagawa ng mga ito. Katulad siya ng isang taong humukay nang malalim at sa pundasyong bato nagtayo ng bahay. Bumaha, at ang tubig ay bumugso sa bahay na iyon, ngunit hindi natinag, sapagkat matatag ang pagkakatayo. Ngunit ang nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Bumaha, nadaanan ng tubig ang bahay na iyon at pagdaka’y bumagsak. Lubusang nawasak ang bahay na iyon!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Sabado po sa ating lahat! Ano ang pagpapakatotoo? Ano ang pagiging matapat? Sa ating pagiging Katoliko, walang puwersahang nagaganap. Ang mga alintutunin sa Simbahan ay hindi pinipilit sa atin subalit tinatawag tayong maging matapat sa mga ito. May sinumpaan tayong mga pangako bilang mga Katoliko noong tayo ay sanggol pa lamang at ang mga magulang, ninong at ninang ang may katungkulang magpaalala at magturo ng mga sinumpaan na ito kung paano gagampanan. Ang mga batas at alituntunin na base sa turo ni Jesus ay hindi ginagamit upang tayo ay husgahan, subalit darating ang panahon na tayo ay huhusgahan ng Panginoon batay dito.

Sinabi ni Jesus, gawin natin ang sinasabi Niya. Gawin dapat natin ang nararapat na ating gawin – ang mabuti, hindi ang masama sa kapwa. Sa isip, sa salita at sa gawa, dapat lahat ay mabuti. Ang sumunod sa Diyos ay hindi babagsak kahit anong mangyari. Magiging matibay siya sa lahat ng oras kahit makaranas ng problema. Ganito rin ba tayo? Sapagkat sino o ano ba ang ating kinakapitan? Diyos nga ba? Kung tayo lang, madali tayong mangangamba. Subalit kung sa Diyos nanggaling ang direksyon ng ating buhay, makakaasa tayong magiging maganda ang bawat kahinatnan kahit hindi man maganda ang daanan. Amen. +
Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margarette DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.