Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Matibay sa Gitna ng Pagsubok”

 

 

 

Hunyo 30, 2020. Martes sa Ika-13 Linggo ng Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Amos 3, 1-8; 4, 11-12
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Amos

Pakinggan ninyo, mga taga-Israel, itong sinabi ng Panginoon: “Pinatnubayan kong palabas sa Egipto ang inyong lahi. Sa lahat ng bansa sa ibabaw ng lupa, kayo lamang ang aking itinangi at inalagaan. Kaya’t parurusahan ko kayo dahil sa inyong mga kasalanan.”

Maaari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang tao kung di muna sila magtipan?
Uungal ba ang leon sa kagubatan malibang makatagpo siya ng biktima?
Aatungal ba ang batang leon sa loob ng yungib kung wala siyang nahuling anuman?
Mabibitag ba ang isang ibon kung walang pain?
Iigkas ba ang bitag kung walang huli?
Maaari bang di sakmalin ng takot ang mga mamamayan kapag hinipan ng bantay-lungsod ang trumpeta?

Mangyayari ba sa isang lungsod ang isang kahindik-hindik na bagay malibang ito’y itulot ng Panginoon?
Tunay na ang Panginoon ay di gumagawa ng anumang bagay na di ipinababatid ang kanyang balak sa kanyang mga lingkod ang mga propeta.
Pag ungal ng leon, maaari bang hindi ka matakot?
Kapag nagsalita ang Panginoon, mapipigilan mo bang ipahayag ang kayang sinabi?

“Pinuksa ko ang ilan sa inyong lungsod tulad ng aking ginawa sa Sodoma at Gomorra. Kayo’y parang nagdiringas na kahoy na inagaw sa apoy. Ngunit ayaw pa rin kayong manumbalik sa akin,” sumbat pa ng Panginoon. “Kaya, mga taga-Israel, humanda kayo sa di mapipigil na paghuhukom ng inyong Diyos!”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 5, 5-6. 7. 8
Poon, ako’y pangunahan nang landas mo’y aking sundan.

MABUTING BALITA
Mateo 8, 23-27
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sumakay si Hesus sa bangka, kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Hesus. Kaya’t nilapitan siya ng mga alagad at ginising. “Panginoon, tulungan ninyo kami!” sabi nila. “Lulubog tayo!” At sinabi niya sa kanila, “Ano’t kayo’y natatakot? Napakaliit naman ng pananalig ninyo!” Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, “Anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Martes po sa ating lahat! “Ano’t kayo’y natatakot? Napakaliit naman ng pananalig ninyo!” ang wika ni Jesus sa kanyang mga alagad. Madalas tayo ay natatakot kaagad kapag may problema sa ating harapan. Subalit ang totoo ay kasama natin lagi ang Panginoon. Nakikita Niya at alam Niya ang mga nangyayari sa atin. Bagamat minsan ay parang hindi o parang wala siya, ito ay hindi totoo. Lagi Siyang nasaatin. Handang sumaklolo kung ating tatawagin. Kung minsan naiisip ng iba parang natutulog ang Diyos, hindi Siya natutulog. Hinihintay Niya kung ano ang ating magiging reaksyon.

Gusto Niyang makita sa pamamagitan ng pagsubok kung ano ang tunay na laman ng mga puso natin. Lalo kung may sapat na pananalig ba tayo sa Kanya.
Sapagkat ang tao ay sadyang madaling matakot. Ito ay natural nating reaksyon. Subalit ang mahalaga ay kung ano ang gagawin natin tuwing natatakot tayo. Maalala ba natin ang kapangyarihan ng Diyos? Maalala ba nating kasama natin Siya upang mapawi ang ating takot? Ang mga alagad kasi ay natakot nga, ngunit hindi nila naalalang kasama nila si Jesus na Anak ng Diyos at makapangyarihan sa lahat. Sinabi pa nilang “lulubog tayo”. Kaya nasabi ni Jesus na napakaliit ng kanilang pananalig.

Kung talaga bang kasama natin si Jesus, lulubog ba talaga ang ating bangka sa gitna ng bagyo? Hindi ba’t naniniwala tayo na Siya ang ating tagapag-ligtas? Isang salita lamang ni Jesus ay kayang pawiin ang bagyo ng ating mga buhay. Tayo lamang ang mahina ang pananampalataya. Hinihintay tayo ni Jesus na manalig sa Kanya, na maalala natin ang Kanyang kapangyarihan at kabutihan. Ang pananampalataya natin ang magliligtas sa atin gaya ng Kanyang laging sinasabi tuwing mayroon Siyang pinapagaling. Nawa ay hilingin natin sa Panginoong tibayan ang ating pananampalataya. Mas malaking pananalig sa Panginoon ay mas ikalulugod Niyang pagbigyan tayo.

Mas may tiwala sa Kanya ay mas maililigtas tayo sa mga delubyo. Sapagkat sa lahat ng ito, ang mahalaga ay ating relasyon sa Panginoon at ang pagmamahal natin sa Kanya na pinapanatili ng ating tiwala at pananampalataya sa Kanya. Huwag nawa tayong magbase sa ating sariling karunungan at kakayanan, kung hindi sa karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Nang tayo ay pagpalain Niyang lubos. Amen. +
Pagnilayan natin ito at pakatandaan.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal na Diyos!

Reflections: Frances Mary Margaret DJ

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.