Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Matibay sa Pananampalataya”

Hulyo 26, 2019. Paggunita kina San Joaquin at Santa Ana, mga magulang ng Mahal na Birheng Maria

Biyernes ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

Salmo 18, 8. 9. 10. 11
Panginoon, iyong taglay ang Salitang bumubuhay.

UNANG PAGBASA
Exodo 20, 1-17
Pagbasa mula sa aklat ng Exodo

Noong mga araw na iyon, sinabi ng Diyos: “Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Egipto at humango sa inyo sa pagkaalipin.
Huwag kayong magkakaroon ng ibang diyos, maliban sa akin.
Huwag kayong magkakaroon ng diyus-diyusan o kaya’y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga diyus-diyusang iyan sapagkat akong Panginoon ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin pati ang kanilang mga anak hanggang sa ikaapat na salinlahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan.

Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Panginoon sapagkat parurusahan ko ang sinumang bumanggit nito nang walang kabuluhan.
Italaga ninyo sa akin ang Araw ng Pamamahinga. Anim na araw kayong gagawa ng iyong gawain. Ang ikapitong araw ay Araw ng Pamamahinga, at itatalaga ninyo sa akin. Sa ikapitong araw, walang gagawa isa man sa inyo: kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop o sinumang naninirahan sa inyong bayan. Anim na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito; namahinga ako sa ikapitong araw. Itinangi ko ito at itinalaga para sa akin.
Igalang ninyo ang inyong ama’t ina. Sa gayo’y mabubuhay kayo nang matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo.

Huwag kayong papatay.
Huwag kayong mangangalunya.
Huwag kayong magnanakaw.
Huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa.
Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan ng inyong kapwa: ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno o ang anumang pag-aari niya.”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Mateo 13, 18-23
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghahasik. Ang mga nakikinig ng Salita tungkol sa paghahari ng Diyos ngunit hindi nakauunawa nito ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang Masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng Salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila kaya’t hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapighatian o pag-uusig dahil sa Salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ng naghasik sa dawagan ang nakikinig ng Salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito, at naging maibigin sa mga kayamanan anupat ang Salita’y nawalan na ng puwang sa kanilang puso, kaya’t hindi makapamunga.

At inilalarawan ng naghasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng Salita at nakauunawa nito. Sila’y namumunga: may tigsasandaan, may tig-aanimnapu, at may tigtatalumpu.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan ni San Joaquin at Santa Ana, mga magulang ni Santa Maria! Ang Ebanghelyo po natin ngayon ay karugtong ng Ebanghelyo kahapon. Ang imbitasyon ng Panginoon sa atin ay maging mabuting lupa na tataniman niya. Paano ito mangyayari? Kung bukas ang puso natin sa Panginoon. Inilarawan sa Unang Pagbasa ang sampung utos ng Diyos subalit maalala nating ang sampung ito ay ginawa ni Jesus na dalawang pinakamahalagang utos. Una, ibigin ang Diyos nang higit sa lahat, nang iyong buong puso, buong kaluluwa at buong lakas.

Ikalawa ay ibigin naman ang kapwa gaya ng sarili. Ito ang buod at ugat ng sampung utos at ng lahat ng utos ng Diyos. Kaya naman, kung tayo ay gustong maging mabubuting lupa. Iisa lang ang dapat nating gawin – ibigin natin ang Diyos nang buong buo. Yung ibibigay natin sa kanya ang lahat. Simula sa buong atensyon natin sa Banal na Misa at sa pananalangin at sa pakikinig ng kanyang Salita. Nanamnamin natin ang kanyang Salita at ngunguyain hanggang sa maging bahagi ito ng ating katawan, kaluluwa at buong buhay.

Dapat na manatili tayo sa Salita, at iisipin kung paano natin ito gagawin at susundin. Sa pananalangin at pakikipag-usap sa Diyos tayo lalago sa pag-ibig sa Kanya. Ang tunay na nagmamahal sa Diyos ay handang pagdaanan lahat at kahit ano pang ibigay ng Diyos na pagsubok, dahil may tiwala siyang kaya niya ang lahat kasama si Cristo. Kung mapapansin natin ang unang lupa ay matigas. Hindi nanatili ang bunga at kinakain agad. Huwag nating hayaan dumaan lamang sa atin ang salita. Kung may mahal tayo sa buhay o kakilala halos ‘di na maniwala sa Diyos, ipanalangin nating maging malambot ang puso nila para dinggin ang Salita ng Diyos.

Ang ikalawang lupa naman ay sa batu-bato napunta at natuyo agad dahil sa mababaw na lupa ito tumubo. Huwag nating hayaan na sa saya lamang tayo naniniwala sa Diyos. Bawat dagok at pasubok sa buhay ay oportunidad upang mas lumago ang tiwala natin sa Panginoon. Sa ikatlong lupa naman kung saan, nahaharang ng mga tinik ng alalahanin sa buhay at maling pag-ibig sa kayamanan at materyal na bagay, maging matatag tayo laban sa mga tukso ng mundo at alalahanin natin na may gantimpalang higit pa sa sa mga nakikita at matatanggap dito sa lupa. Ito ang gantimpalang inihanda ni Jesus para sa mga matapat sa kanya na mamumunga nang masagana dahil naghasik nang mabuti. Ikaw, ano ang iyong pipiliin? Tanungin natin ang sarili at pagnilayan ito: ano ang iyong dapat gawin o dapat bitiwan upang maging mabuting lupa ang iyong puso?

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.