Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Matuto Mula sa Panginoon

Oktubre 25, 2019. Biyernes ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Roma 7, 18-25a
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin, ibig kong sabihi’y sa aking katawang makalaman. Kayang-kaya kong magnasa ng mabuti, hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako ang may kagagawan nito kundi ang kasalanang nananahan sa akin.

Ito ang natuklasan ko: kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako’y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Subalit nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan. Kahabag-habag ang kalagayan ko! Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ang Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon! Salamat sa kanya!

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 118, 66. 68. 76. 77. 93. 94.
Tugon: Poon, ituro mo sa sa’kin ang utos mo upang sundin.

MABUTING BALITA
Lucas 12, 54-59
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao, “Kapag nakita ninyong makapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan, at gayun nga ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog ay sinasabi ninyong iinit, at nagkakagayon nga. Mga mapagpaimbabaw! Marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa’t sa langit, bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon?

Bakit hindi ninyo mapagpasiyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon; baka kaladkarin ka niya sa hukuman, at ibigay ka ng hukom sa tanod, at ibilanggo ka naman nito. Sinasabi ko sa iyo: hindi ka makalalabas doon hangga’t hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Biyernes po sa ating lahat!

Napakarami na ang mga wais, matatalino at magagaling sa mundo. Maraming mga nagsipagtapos sa mga magagarang unibersidad. Dito pa lamang o sa ibang bansa. Napakarami niyan saan mang panig at industriya sa mundo – negosyo, pulitika, edukasyon atbp. Ngunit sino ang makakapagsabi kung sino ang tunay na wais sa espiritwal na bagay? Hindi rin ito makikita sa pangalan o pinag-aralan. Kung hindi sa pagiging tunay na banal mula sa loob na hindi agad nakikita ng tao kung hindi ng Diyos.

Ito ang sinasabi ni Jesus. Sinasabihan niya ang mga taong wais sa ibang bagay. Alam nila ang nangyayari sa ibang bagay maging sa siyensiya. Matalino sila sa maraming bagay. Ngunit pagdating sa bagay na ukol sa Panginoon, wala silang nalalaman sa puso at diwa. Sapagkat ang mundo na ito at ang langit ay baliktad. Ang tunay na dakila sa kaharian ng Panginoon ay hindi lamang ang mga nag-aral ukol sa Panginoon sa salita o ang mga taong may titulo na maipagmamalaki sa iba. Ang mahalaga kung paano sila namuhay, anong kabutihan ang kanilang ginawa sa abot ng kanilang makakaya – ayon sa lahat ng ibinigay ng Panginoon sa kanila hindi para sa sarili kung hindi para sa kapwa. Lahat tayo ay tinatawag na maging wais sa bagay na pang-espiritwal. Hindi lamang mga pari at relihiyoso ngunit tayong lahat. Paano ito makukuha kung hindi sa kahit saang eskwelahan o institusyon? Una, kababaang loob. Kahit sino ka pa o ano ka pa sa mundo, Anak ka pa rin ng Diyos. Lahat ng ikaw at lahat ng sa iyo ay galing sa Kanya. Ang tunay na puno ng karunungan ay puno ng Diyos sapagkat sa kanya tunay na nagmumula at natatapos ang lahat. Aminin natin ang ating kahinaan sa Kanya upang lalo tayong maging malakas anuman ang tahakin sa buhay.

Pangalawa, magdasal. Ito ang pakikipag-usap sa Diyos. Balewala lahat ng kaya mong gawin at lahat ng meron ka kung hindi ito naka-ugat sa Panginoon. Siya ang may bigay ng lahat. Siya rin ang pinakanakakaalam kung paano magagamit sa pinakamagandang paraan. Kapag nagawa mo itong dalawang ito at nakakapaglingkod ka sa kapwa mula sa dalawang bagay na ito, magiging isa ka sa mga wais sa Panginoon. Hindi man ito ang tingin ng mundo. Hindi ka man palakpakan o parangalan ng maraming tao. Gaya ni Maria na pinakamababa ang loob. Kinalimutan niya ang sarili at inialay ang lahat ng siya para sa Panginoon. Kapag mas nakita at mas minahal natin ang Diyos kaysa ang sarili, ito ang tunay na karunungang mula sa langit na walang ibang makakapantay at walang katumbas.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Reflections : FMMargarita
🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.