Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Matuwid na Tao”

 
Disyembre 18, 2019. Miyerkules sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon. Ikatlong Araw ng Simbang Gabi sa Madaling Araw.
 
UNANG PAGBASA
Jeremias 23, 5-8
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias
 
“Nalalapit na ang araw,” sabi ng Panginoon, “na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Juda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya: ‘Ang Panginoon ay Matuwid.’”
 
Sinasabi ng Panginoon, “Darating nga ang panahon na ang mga tao’y di na manunumpa nang ganito: ‘Nariya’t buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Egipto.’ Sa halip, sasabihin nila, ‘Saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa hilaga at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay.’”
 
Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.
 
SALMONG TUGUNAN
Salmo 71, 2; 12-13. 18-19
Tugon: Mabubuhay s’yang marangal at sasagana kailanman.
 
MABUTING BALITA
Mateo 1, 18-24
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo
Papuri sa iyo Panginoon.
 
Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda nang pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria’y natagpuang nagdadalang-tao. Ito’y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasiya niyang hiwalayan ito nang lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa isang panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, “Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya’y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito’y pangangalanan mong Hesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan.”
 
Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta:
 
“Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki,
At tatawagin itong “Emmanuel,”
ang kahuluga’y “Kasama natin ang Diyos”.
 
Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon; pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Hesus.
 
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.
 
Pagninilay:
 
Isang mapagpalang Miyerkules po sa ating lahat! Napakahirap po ng sitwasyon ni San Jose. Sa kanilang tradisyon po ay isang malaking kahihiyan ang pangangalunya at ito ay may kaparusahang kamatayan. Sapagkat hindi pa naihahayag ang plano ng Diyos kay Jose, ukol kay Maria. Kaya upang hindi ihiya si Maria, nagpasya itong hiwalayan ng lihim at hindi sa harapan ng publiko. Ito’y upang makaiwas sa mas malaking iskandalo.
 
Subalit bago pa man ito mangyari, ang Diyos ay namagitan agad. Inihayag ng Diyos ang plano niya na kaligtasan kay Jose. Hindi sa paraan ng tao kung hindi sa paraan ng Diyos. Sa pamamagitan ng anghel sa panaginip ay ipinamalita ng Diyos na si Maria ay naglihi sa Espiritu Santo. Hindi sa kung sino mang lalaki. Dahil dito ay nanatili siyang birhen, kahit pa matapos siyang pakasalan ni Jose. Patunay na ang buong katawan, puso, kaluluwa at katauhan ni Maria ay naihanda at nailaan bilang marapat na Tabernakulo ng Panginoon magpakailanman.
 
Hindi po madaling sumunod sa Panginoon. Gaya ni Jose, kailangang minsan manlaban sa sarili. Minsan taliwas sa ating plano at sariling kagustuhan ang plano ng Diyos. Kadalasan pa nga’y tila magulo at hindi natin maintindihan. Subalit, gaya ni San Jose na isang matuwid na tao, binalewala niya ang kanyang sarili upang ibigay ang lahat ng buhay niya at pagka-ama sa Panginoon. Sumunod kay Maria, siya ang pinakamabisang manalangin para sa atin.
 
Naguguluhan ba tayo sa ating buhay ngayon? Tila malabo ba ang ating kinabukasan? Manalig lamang tayo sa Panginoon. Hingiin natin ang tulong ni Jose at ni Maria na maraming pagsubok ang pinagdaanan. Sanayin natin ang puso na gawin lagi ang tama gaya ni San Jose. Kahit pa hindi natin maintindihan ang sitwasyon. Higit sa lahat, unahin natin ang Diyos sa lahat ng bagay. Sa paggawa ng desisyon, sa pagising sa umaga at sa bawat nating aktibidad, unahin natin ang Panginoon. Kahit pa mahirap ang daan ay hindi tayo magkakamali sa pagpili natin ng daan na inihanda sa atin ng Poong Maykapal na punung puno ng pagmamahal para sa atin. Amen. +
 
Pagnilayan natin ito at hingiin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +
 
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +
 
🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.
 
🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications
Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.