Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Mensahe ng Diyos”

Photo Credits: fotosgratis.xyz

 

Disyembre 13, 2018. Huwebes. Ikalawang Linggo ng Adbiyento.

Salmo 145: Pag-ibig ng D’yos ay ganap, sa tanan s’ya’y nahahabag. 

Unang Pagbasa: Isaias 41:13-20

Ako si Yahweh na inyong Diyos,
ang magpapalakas sa inyo.
Ako ang nagsasabi, ‘Huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo.’”

Sinabi pa ni Yahweh,
“Israel, mahina ka man at maliit,
huwag kang matakot, sapagkat tutulungan kita.
Ako ang iyong tagapagligtas, ang banal na Diyos ng Israel.

Gagawin kitang tulad ng panggiik,
na may bago at matatalim na ngipin.
Iyong gigiikin ang mga bundok at burol,
at dudurugin hanggang maging alabok.

Ihahagis mo sila at tatangayin ng hangin;
pagdating ng bagyo ay pakakalatin.
Magdiriwang kayo sa pangalan ni Yahweh,
at pararangalan ang Banal na Diyos ng Israel.

“Kapag inabot ng matinding uhaw ang aking bayan,
na halos matuyo ang kanilang lalamunan,
akong si Yahweh ang gagawa ng paraan;
akong Diyos ng Israel ay hindi magpapabaya.

Magkakaroon ng ilog sa tigang na burol,
aagos ang masaganang tubig sa mga libis;
gagawin kong lawa ang disyerto,
may mga batis na bubukal sa tuyong lupain.

Ang mga disyerto’y pupunuin ko ng akasya’t sedar,
kahoy na olibo at saka ng mirto;
kahoy na sipres, alerses at pino.

At kung magkagayon,
makikita nila at mauunawaan
na akong si Yahweh, ang Banal na Diyos ng Israel,
ang gumawa at lumikha nito.”

Ebanghelyo: Mateo 11: 11-15

Tandaan ninyo: higit na dakila si Juan na Tagapagbautismo kaysa sinumang isinilang sa daigdig, ngunit ang pinakahamak sa kaharian ng langit ay mas dakila kaysa kanya. Mula nang mangaral si Juan na Tagapagbautismo hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay sapilitang pinapasok ng mga taong mararahas.

Sapagkat hanggang sa dumating si Juan, ang mga propeta at ang Kautusan ang siyang nagpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos. Kung naniniwala kayo sa pahayag na ito, si Juan na nga ang Elias na ipinangakong darating.
Makinig ang may pandinig!

Pagninilay:

Anong pagpapahayag ang ginawa ni San Juan Bautista at siya’y namumukod-tangi sa lahat? Siya ang propetang nagdugtong sa Luma at Bagong Tipan. Ang huling propeta bago ang pagdating ni Jesus. Ang kanyang pagpapahayag at pagbibinyag ay hudyat ng pagbabalik sa Diyos. Ang pagsisi sa kasalanan.

Dahil ang tubig ay simbulo ng paglilinis sa ating mga kasalanan. Kaya naman tuwing pumapasok tayo ng simbahan ay binabasbasan natin ang sarili bilang paggunita sa ating sinumpaan sa binyag.
Sa pagdating ni Jesus sa pasko, ang sabsaban ay ating pusong dapat malinis para kay Jesus.

Pagsisisi. Pagpapatawad. Pagbabalik-loob.

Ito ang pinakabuod at diwa ng mensahe ni San Juan Bautista. Tandaan nawa natin ito sa tuwing tayo’y papasok ng simbahan at magaantanda ng Krus gamit ang tubig.

Sa kabi-kabilang mga nagpapangaral ay napakadaling malito kung hindi natin babantayan ang ating sariling pananampalataya. Kung hindi tayo tutungo sa panalangin at dudulog sa Diyos para di tayo maligaw sa landas ng katotohanan.

Ang katotohanan na tayo ang unang lumayo sa Diyos at nagkasala sa kanya. Ngunit kahit gayon pa man ay inaanyayahan niya tayong lumapit pa sa kanya upang mahilom ang mga sugat ng ating kaluluwang dulot ng kasalanan. Minamahal niya tayo bagamat tayo ay nakakasakit sa kanya. Naghinintay siyang magbalik-loob tayo sa kanya.

Panalangin: Diyos na Mahabagin, sa aming paghahanda sa iyong pagdating. Ilapit mo kami sa iyong Kabanal-banalang puso sa sakramento ng kumpisal. Baguhin mo rin po kami araw-araw hannggang sa huli sa pamamagitan ng iyong Salita – ang aming gabay. Maria, aming ina, ipanalangin mo kami kay Jesus. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.