Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Mga Anak ng Diyos”

Photo Credits: Catholic Tradition.

 

Enero 12, 2019. Sabado Kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon.

Salmo 149: Panginoo’y nagagalak sa hirang Niyang mga anak.
Unang Pagbasa: 1 Juan 5:14-21

May lakas-loob tayong lumapit sa kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito’y naaayon sa kanyang kalooban. At dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa kanya.

Kung makita ninuman na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang hindi hahantong sa kamatayan, ipanalangin niya ang kapatid na iyon sa Diyos na magbibigay sa taong iyon ng bagong buhay.

Ito’y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan. May kasalanang hahantong sa kamatayan, at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sinumang gumagawa nito.

Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan, ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayan.

Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat iniingatan sila ng Anak ng Diyos, at hindi sila maaaring galawin ng diyablo.

Alam nating tayo’y sa Diyos, kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng diyablo.

At nalalaman nating naparito na ang Anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pang-unawa upang makilala natin ang tunay na Diyos, at tayo’y nasa tunay na Diyos, sa kanyang Anak na si Jesu-Cristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan.

Mga anak, lumayo kayo sa mga diyus-diyosan.

Ebanghelyo: Juan 3:22-30

Pagkatapos nito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanatili siya roon nang kaunting panahon na kasama nila at nagbautismo ng mga tao. Samantala, si Juan ay nagbabautismo naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya ang mga tao at nagpapabautismo. Hindi pa noon nabibilanggo si Juan.

Minsan, nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Judio tungkol sa rituwal ng paglilinis. Kaya’t pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, “Guro, naaalala pa po ba ninyo ang lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordan, na inyong pinatotohanan? Siya po ay nagbabautismo rin at nagpupuntahan sa kanya ang lahat!”

Sumagot si Juan, “Walang sinumang tatanggap ng anuman malibang ito’y ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo mismo ang makakapagpatunay na sinabi kong hindi ako ang Cristo; isa lamang akong sugo na mauuna sa kanya.
Sa isang kasalan, ang babaing ikakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak kapag narinig niya ang tinig nito. Gayundin naman, lubos na ang aking kagalakan ngayon.

Dapat siyang maitaas at ako nama’y maibaba.”

Pagninilay:

Napakababa ng loob ni Juan Bautista na kahit siya ay iginagalang at hinihirang ng mga iba bilang propeta ng Diyos. Siya pa nga ay napapagkamalang Mesiyas, ay hindi niya inangkin ang karangalan na ito. Bagkus, siya ay nanatili sa katotohanan kung sino siya at ano ang kanyang misyon dito sa mundo. Sa panahon ngayon, nagagawa ba nating mga Kristiyano ang mapakatotoo?
Totoo sa sarili, totoo sa Diyos at totoo sa kapwa?

Ano ang iyong kahinaan at mga di kayang gawin? Sabihin natin ito sa Diyos lahat at nang siya mismo ang mag-angat sa atin sa kanyang takdang panahon.
Sinabi ni Juan Bautista na ang kanyang kaligayahan ay para sa Diyos, sa Mesiyas na darating at hindi sa kanyang sariling dangal.

Ngayon at para bukas sa ating pagdiriwang ng Kapistahan ng Pagbibinyag ng Panginoon, ay ating pagnilayan ang kababaang loob ni Cristo at ni San Juan. Ilan ba sa atin ang nagugutom sa sariling karangalan lamang? Ilang beses ba tayong naghahangad ng pagpupuri at pag-apruba ng ibang tao sa ating buhay? Kung tayo’y busog na sa pag-ibig ng Diyos ay balewala itong lahat.
Kung tayo’y naniniwala na tayo’y mga Anak ng Diyos at pagnilayan ang kanyang pag-ibig sa atin, walang anumang papuri ng tao ang magiging mahalaga sa ating buhay. Ang lahat ng ito’y balewala sapagkat nakuha na natin ang pinakamahalagang karangalan na ibinigay ng Diyos – noong pinili niya tayo mula pa noong una upang maging anak.

Sa gayon, ano ang ating kailangang gawin? Sa unang pagbasa, ating nabasa na sinabi naman ni Juan Ebanghelista na ang lahat ng ating hingin ay ibinibigay ng Diyos dahil tayo ay mga Anak niya.

Magkaroon tayo ng tiwala sa Diyos sa lahat ng bagay lalo na kung mayroong dinaranas na matinding pagsubok sa buhay. Tandaan nating pabayaan man tayo ng lahat ay hinding hindi tayo iiwan ng Diyos.
Ang ating kaligayahan ngayon ay dapat tungo sa pagpupugay at pagmamahal ng tao sa Diyos dahil naintindihan nila ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos na tanging nagdudulot ng lahat ng mabuting bagay sa mundo. Ituro natin ang lahat ng ating mahal sa buhay maging ang mga kaaway sa Diyos.

Ang tunay na kaligayahan ay hindi nakukuha sa kahit anong materyal na bagay, pangaral at papuri. Paano ito mabubuo? Paigtingin natin ang ating relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Bigyan natin siya ng oras sa araw-araw at lalo tuwing linggo na tanging hinihiling lamang niya sa atin ay isang oras mula sa 168 oras na meron tayo sa isang linggo.
Pagnilayan natin ito.

Panalangin: Panginoon, ikaw ang aming buhay. Tulungan mo kami at kalagan sa anumang nakapagpapabigat sa amin tungo sa iyo. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita 

 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.