Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Mga Pagpapala ng Diyos”

 

Oktubre 31, 2019. Huwebes ng Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Roma 8, 31b-39
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang Anak kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang Anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay, kasama ng kanyang Anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos, gayong ang Diyos ang nagpapawalang-sala sa kanila? Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Hesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay, at ngayo’y namamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba, ang kapighatian, ang gutom, ang kahubaran, ang panganib, o ang tabak? Ayon sa nasusulat,

“Alang-alang sa iyo, nanganganib kaming mamatay sa buong maghapon.
Ibinibilang kami na mga tupang papatayin.”

Hindi! Ang lahat ng ito’y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos – pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Hesus na ating Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 108, 21-22. 26-27. 30-31
Tugon: Para mo nang awa, D’yos ko, ako’y ipagsanggalang mo.

MABUTING BALITA
Lucas 13, 31-35
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

Dumating noon ang ilang Pariseo. Sinabi nila kay Hesus, “Umalis ka rito, sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes.” At sumagot siya, “Sabihin ninyo sa alamid na iyon na nagpapalayas ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling, bukas ay gayun din; sa ikatlong araw, tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa; sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta!

“Jerusalem, Jerusalem! Pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo ko sa iyo! Makailan kong sinikap na kupkupin ang iyong mga mamamayan, gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw mo. Kaya’t lubos kang pababayaan. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, ‘Pagpalain nawa ang dumarating sa pangalan ng Panginoon!’”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Huwebes sa inyong lahat! Bukas na po ang araw ng Todos Los Santos o “All Saints’ Day”.

Anu-anong mga paghahanda ang ginagawa natin? Sa gitna ng pagiging abala sa biyahe papuntang probinsiya at mga pagkain na bibilhin ay nais ko po na paalalahanan kayo ng mga mahahalagang bagay na gawaing espiritwal. Mayroon po tayong makukuhang “plenaryang indulhensiya” o “plenary indulgence” kapag nagawa natin ang lahat ng mga kondisyon na babanggitin ko mamaya. Ano nga ba muna ang plenaryang indulhensiya? Ito ang ginagawad na tuluyang pagpapatawad at pagtatanggal ng mga parusang kaakibat ng ating mga kasalanan na ating nagawa. Sa kumpisal ay napapatawad tayo sa kasalanan at nabibiyayaan ng grasya upang huwag na muli gawin ang mga kasalanan. Subalit hindi ito natatanggal ang parusang sasapitin ng ating kaluluwa sa purgatoryo.

Nagkakaroon ng parusa sapagkat matapos ang pagawa ng kasalanan ay may natitira ditong “mantsa” at pagkagusto sa kasalanan na dapat pang mas gawing busilak ng Panginoon upang matanggal. Kailangan na pinaka busilak at malinis pa ang ating kaluluwa bago ito makapasok sa langit. Subalit kapag ginawa natin ang mga kondisyon na ito at nakuha ang indulhensiya ay matatanggal ang mga parusang ito at maari tayong tumungo sa langit kapag namatay tayo matapos iyon. Napakalaking tulong din nito para sa mga kaluluwa sa purgatoryo. Sapagkat hindi nila naipapalanangin ang kanilang sarili. Subalit naipapanalangin nila tayong mga nagdarasal para sa kanila.

Ang mga kondisyon na ito unang una ay para bukas, ang pagbibisita sa sementeryo. Kaya nga marahil ay nakaugalian nating mga Pilipino gawin ito pami-pamilya. Pangalawa, importante ang pagdarasal para sa mga kaluluwa sa purgatoryo. Maaring nobena at rosaryo. Pangatlo, pagdarasal para sa mga intensyon ng Santo Papa para sa buwan ng Nobyembre. Sa wikang Ingles, ito ay “Dialogue and Reconciliation in the Near East
That a spirit of dialogue, encounter, and reconciliation emerge in the Near East, where diverse religious communities share their lives together.”

Pang-apat ang pagkokomunyon at pagdalo sa misa. Panglima, ang pangungumpisal kailangang sa loob ng 20 araw bago o matapos ang pagbisita sa sementeryo. Panghuli ay ang pagkamuhi sa kasalanan. Kailangang mayroon tayong matibay na resolusyon na huwag magkasala. “Total detachment from sin”. Bakit mahalaga ang lahat ng ito sa kabila ng mga kondisyon? Sapagkat gaya ng Ebanghelyo natin ngayon ay ibinigay ni Jesus lahat sa atin. Napakaraming niyang grasya na nakahain sa atin. At ito ang isa sa pinakamabisang paraan upang matulungan natin ang ating sariling pangangailangang espiritwal at ang kaluluwa na nagdurusa ngayon. Balewala ang mga gawaing ito kumpara sa gantimpala na matatanggap ng mga kaluluwang matutulungan natin at ng ating mga sarili.

Habang may panahon pa ay gawin natin ang ating makakaya hindi kapag huli na.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Reflections : FMMargarita
🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.