Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Mga Pinagpapala ng Panginoong Diyos”

Photo Credit: www.clipartsmania.com

 

Enero 1, 2019. Martes. Dakilang Kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. 

Salmo 67: Kami’y iyong kaawaan, pagpalain, Poong Mahal. 

Unang Pagbasa: Bilang 6:22-27

Sinabi ni Yahweh kay Moises, “Sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ang mga salitang ito ang bibigkasin nila sa pagbabasbas nila sa mga Israelita:

Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh;
kahabagan ka nawaatsubaybayan ni Yahweh;
lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh.

“Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbabasbas sa mga Israelita at tiyak ngang pagpapalain ko sila.”

Ikalawang Pagbasa: Galasya 4:4-7

Ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang Anak. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng Kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng Kautusan. Sa gayon, tayo’y maibibilang sa mga anak ng Diyos.

At upang patunayan na kayo’y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng kanyang Anak sa ating mga puso, at nang sa gayon ay makatawag tayo sa Diyos ng “Ama, Ama ko!”

Hindi na kayo alipin kundi anak, at dahil kayo ay anak, kayo ay ginawa rin ng Diyos bilang mga tagapagmana niya.

Ebanghelyo: Lucas 2:16-21

Nagmamadali silang pumaroon at natagpuan nila sina Maria at Jose, at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Isinalaysay ng mga pastol ang sinabi ng anghel tungkol sa sanggol. Namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol.

Tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito, at ito’y kanyang pinagbulay-bulayan.

Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita, ayon sa sinabi sa kanila ng anghel.

Pagsapit ng ikawalong araw, tinuli ang bata at pinangalanang Jesus. Ito ang pangalang sinabi anghel bago pa siya ipaglihi.

Pagninilay:

Isang mapagpalang bagong taon sa ating lahat!
Bagong taon na naman at ang madalas na kasunod nito’y “Bagong Buhay”. Ano nga ba ang bagong buhay na sinasabi at mayroon nga bang nagbabago sa atin? O baka naman kaya ang iba’y wala ay dahil ayaw din nila mismong gumawa ng paraan upang ang buhay ay magbago. Gusto ng pagbabago ngunit ayaw magbago. Ito ay magkaibang bagay. Dahil aminin natin na ang pagbabago sa ating sarili ay hindi komportable at hindi laging kaaya-ayang bagay. Laging may hindi siguradong bagay. Tulad ng hindi natin alam ang mangyayari sa taon na ito ngunit ang pag-asa at tiwala sa Diyos ang magtatawid sa atin upang malampasan ang anumang dumating sa ating buhay.

Ngayong araw na ito sa ating Simbahan ay ipinagdiriwang natin ang Dakilang Kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Dito sa ating Ebanghelyo ay natampok ang isang pinakanatatanging katangian ni Maria – ang kanyang pagninilay-nilay ng lahat ng bagay sa puso. Si Maria ay kilala bilang isang tahimik na babae. Kakaunti lamang ang naitalang salita nito sa Bibliya. Bakit? Dahil marahil ang kanyang kalinis-linisang kaluluwa ay buong buong nakatuon sa Diyos sa lahat ng oras sa katahimikan. Sinuman ang kanyang kausap at anuman ang kanyang gawin ay may hindi napuputol na presensiya, ugnayan at pakikipag-usap sa Diyos sa kanyang puso. Tayo kaya ay ganito rin?

Tulad ng ating Ina, lahat tayo ay iniimbitahan sa ganitong
kalapit na ugnayan sa Panginoon. Maingay man ang buong mundo at paligid, may isang lugar sa ating pagkatao ang hindi sana malalagyan ng kaingayang ito at ito ay ang ating puso.

Bawat pangyayari ay pinagninilayan ni Maria. Iniisip niya ang kahulugan nito at marahil ay nagtatanong sa Diyos at nakikipagusap sa katahimikan kung ano ang matututunan niya sa mga ito. Bago pa lamang siyang Ina ng Diyos at maging ito at ang kabuuan ng mahalagang papel na ito ay misteryo para sa kanila ni Jose. Kailangan ay isa-isang baitang ang paghahayag ng Diyos sa kanyang plano ng kaligtasan hangga’t ito ay mahayag at tuluyang maganap sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Tulad nila, hindi rin nila alam ang mangyayari ngunit tiwala sa Diyos ang kanilang sandigan sa lahat ng bagay.

Ngayong bagong taon, ang ating mga buhay ay ganito rin parang isang malaking puzzle na dapat buuin na ating mapapagtagumpayan nang may tiyaga, sipag at tiwala sa Diyos.

Huwag nawa nating ilagay ang ating tiwala sa mga horoscope at feng shui dahil hindi ito turo ng Diyos at ng Simbahang Katolika kung saan tayo kabilang at bininyagan. Sinasabi nilang kapag ganito ang kaarawan mo ikaw ay swerte, kapag ganito naman ay ikaw ay malas. Hindi po ito totoo. Inuulit ko po, hindi ito totoo. Sa ating pananampalataya bilang Kristiyano, LAHAT po tayo ay pagpapapalain ng Diyos. Oo, LAHAT po tayo. Dahil lahat po tayo ay mga Anak ng Diyos at tagapagmana ng kanyang kayamanan at kaharian. Walang kaarawan, walang estado o kulay na pinipili ang wagas na pag-ibig at pagpapalang ito ng Diyos. Kaya bakit ka pa maniniwala sa isang bagay na ilalayo ka sa katotohanan ng pag-ibig ng Diyos?

Bagong taon. Bagong buhay. Bagong pananampalataya. Sana ito’y gawin nating mas matibay sa pagtatanggal ng mga salungat sa ating pananalig sa iisang Diyos na May-Kapal at May Gawa ng lahat. Sa kanya lamang tayo aasa at walang iba. Kailangan lamang natin magtiwala sa kanya tulad ng pagtitiwala ng ating Mahal na Inang si Maria. Dahil dito sa pagtitiwala at pagsunod na ito ay pinagpala ang buong sangkatauhan dahil natupad ang plano ng kaligtasan ng Panginoon sa pag-oo ni Maria.

Tayo rin marahil ay magandang tanungin ang Diyos ngayong unang araw ng taon, “Panginoon, ano po ang iyong plano para sa akin?” Buong tiwala. Buong pagmamahal. Buong pananampalataya tayong umasa sa napakagandang taon inihanda ng Diyos para sa ating lahat. Anuman ang mangyari ay kasama natin Siya.
Ngayong Kapistahan ng ating Mahal na Ina, Ina ng Diyos ay ibigay natin kay Maria ang ating buong taon, upang maging alay niya sa Diyos. Gabayan nawa tayo ng Poong May-Kapal sampu ng ating buong pamilya at mga mahal sa buhay.

Muli, isang Maligayang Pasko, at Manigong Bagong Taon sa ating lahat!

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.