Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Misteryo ng Diyos”

 

 

Mayo 3, 2019. Biyernes. Kapistahan Nina Apostol San Felipe at Santiago.

Salmo 19: Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. 

Unang Pagbasa: 1 Corinto 15:1-8

Mga kapatid, ngayo’y ipinapaalala ko sa inyo ang Magandang Balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang Magandang Balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya.

Naligtas kayo sa pamamagitan nito, kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo; dahil kung hindi, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya.

Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin: si Cristo’y namatay dahil sa ating mga kasalanan, bilang katuparan sa sinasabi sa Kasulatan; inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa Kasulatan; at siya’y nagpakita kay Pedro, at saka sa Labindalawa.

Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit na limandaang kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila’y buháy pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan.

At nakita rin siya ni Santiago, at ng lahat ng mga apostol.

Sa kahuli-huliha’y nagpakita rin siya sa akin, kahit na ako’y tulad ng isang batang ipinanganak nang di-kapanahunan.

Ebanghelyo: Juan 14:6-14

Sumagot si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.

Kung ako’y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita.”

Sinabi sa kanya ni Felipe, “Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami.”

Sumagot si Jesus, “Felipe, kaytagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayo’y hindi mo pa ako kilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ‘Ipakita mo sa amin ang Ama’?

Hindi ka ba naniniwalang ako’y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nasa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain.

Maniwala kayo sa akin; ako’y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko.

Pakatandaan ninyo: ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko, at higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama.

At anumang hilingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak.

Kung hihiling kayo ng anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin.”

Pagninilay:

Ngayon ay kapistahan ng dalawang pinakamamahal nating apostol na sina Felipe at Santiago. Nasaksihan natin ngayon sa Ebangehlyo ang mga tagpo sa huling hapunan bago pa man ipako sa Krus si Jesus. Noong mga panahon na iyon ay marami siyang bilin sa mga alagad. Isa na nga rito ang pagdadasal sa kanyang Ngalan.

Galing na mismo sa mga Banal na Labi ni Jesus na kung ano man ang ating hilingin sa kanyang ngalan, kung ito’y punung-puno ng pananampalataya at kabutihang loob, ito ay mangyayari. Isa pang mahalagang inilahad Niya ay ang Banal na Santisima Trinidad o ang “Holy Trinity” sa wikang Ingles.

Si Felipe ay nagtaka pa noon, nasa dulo na ng bahagi ng ministeryo at ang pinakarurok nito ay ang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Subalit sa kahuli-hulihang mga sandaling ito ay sinabi pa ni Felipe na ipakita ni Jesus ang Ama. Dito nga inihayag ni Jesus na sila ay iisa. Ang Diyos Ama sa Langit at si Jesus ay iisa kasama ng Espiritu Santo na nag-iisa sa kanila. Mahirap man ito maintindihan kung ang ating gagamitin ay ang pandaigidg na paliwanag. Walang sinumang tao, gaano pa man ito katalino tulad ng mga kilalang tao sa agham at mga imbentor, ang makapagpapaliwanag ng misteryong ito.

Kailangan lamang natin itong paniwalaan. Si Jesus at ang Diyos Ama ay iisa. Ang Espiritu Santo ang nagpapatunay na iisa sila at ang Diyos na ito na tatlong persona ngunit iisa ay nananahan sa bawat isa sa atin na nabinyagan.

Kaya nga sa ating buhay dito sa mundo, hindi rin tayo nag-iisa. Ang ating mga pamilya ay larawan ng Diyos na Tatlong Persona subalit iisa. Iisang katawan lamang ang simbahan at tayong lahat ito na nabinyagan sa Banal na Santisima Trinidad. Iisa lang din sa paningin ng Diyos ang mga pamilya. Gaya ng Banal na Pamilya ni Jesus na salamin ng Banal na Santisima Trinidad. Ito ang dahilan kung bakit tayo ay sagrado at mahalaga lalo ang pamilya natin. At ang pagpapahalaga natin sa ating katawan at pamilya ay pagpapahalaga din natin sa Diyos na tinubos tayo gamit ang kanyang sariling Banal na Dugo at Katawan.

Lagi tayong nabibilang sa isang komunidad. Maging sa ating pag-iisa sa ating sarili, ay hindi talaga pag-iisa dahil sa katahimikan natin mas natatagpuan ang Panginoon. Kapag wala nang ibang tao sa paligid, at tayo na lamang ay mas nadarama natin ang presensiya ng Diyos sa ating puso. Naririto siya kahit saan tayo, nasa atin siyang mga buhay at puso. Naghihintay lamang siyang mapansin natin. Hindi na natin siya kailangan pang pagtakhan pa. Dahil hindi siya lumilisan kailanman.

Nasubukan mo na bang maglaan ng tahimik na minuto o sandali mag-isa kasama ang Panginoon? Kung hindi pa ay marahil panahon na upang gawin ito. Manalangin tayo sa katahimikan sa labas at loob ng ating puso, at dito ay matatagpuan natin ang Panginoon.

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.