Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Misyon Mula sa Diyos”

 

 

 

 

 

 

Pebrero 4, 2021. Huwebes sa Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Hebreo 12, 18-19. 22-24
Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo

Mga kapatid, hindi kayo lumapit, gawa ng paglapit ng mga Israelita, sa isang bundok na nakikita sa Bundok ng Sinai na may nagliliyab na apoy, balot ng pusikit na kadiliman, may malakas na hangin, may tunog ng trumpeta, at tinig na nagsasalita. Nang ang tinig na ito’y marinig ng mga tao, isinamo nilang tumigil iyon ng pagsasalita sa kanila. Talagang nakakikilabot ang kanilang natatanaw, kaya’t pati si Moises ay nagsabi ng ganito, “Nanginginig ako sa takot!”

Ang nilapitan ninyo’y ang Bundok ng Sion at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit, na kinaroroonan ng di-mabilang na anghel. Lumapit kayo sa masayang pagkakatipon ng mga ibinilang na panganay, na nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat, at sa mga espiritu ng mga taong banal na naroon na sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos. Lumapit kayo kay Hesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan at sa dugong nabubo, na ang isinisigaw ay kaiba sa isinisigaw ng dugo ni Abel.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 47, 2-3a. 3b-4. 9. 10-11
Awa mo’y nagunita ko sa loob ng iyong templo.

MABUTING BALITA
Marcos 6, 7-13
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, tinawag ni Hesus ang Labindalawa, at sinugong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu, at pinagbilinan: “Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman, maliban sa tungkod. Ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak.”

Sinabi rin niya sa kanila, “At sa alinmang tahanang inyong tuluyan – manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa, bilang babala sa mga tagaroon.” Kaya’t humayo ang Labindalawa at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan.

Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito; pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming maysakit.
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Huwebes po sa ating lahat! Binilinan ni Jesus ang mga alagad na huwag magdala ng kahit ano kung hindi ang panyapak lamang. Hindi upang gutumin o pabayaan sila. Subalit upang turuan sila at subukin paano magtiwala sa Panginoon. Ang Diyos mismo ang magbibigay sa kanila ng kanilang mga kailangan. At sila ay sa Diyos lamang dedepende. Ang misyon mula sa Diyos ay hindi madali. Ito ay laging may kaakibat na sakripisyo. Ito ay may kasamang pagkalimot sa sarili. Wala ito sa mabulaklak na daan kung hindi sa matinik na daan. Maraming pagsubok ang kailangang kaharapin. Subalit bakit tatahakin at tatahakin pa rin ang landas na ito? Sapagkat ito rin ang landas ng buhay na walang hanggan. Ang mga paghihirap dito sa lupa ay matatapos din. Subalit ang gantimpala at kaligayahan na makakamtan mula sa mga sakripisyo na ito sa Ngalan ng Diyos ay hindi matatapos.

Marami ang nag-aakala na makakamtan ang ligaya dito at ligaya sa langit. Subalit hindi ito totoo. Lahat ng magpapaligaya dito na materyal na bagay, karangalan at nabibili ng pera ay hindi nagtatagal. Tanging pag-ibig at mabubuting gawa lamang ang maaring maging kayamanan sa kabilang buhay. Ano ang pipiliin natin? Pipiliin din ba natin ang landas na tinahak ng mga apostol? Sasagot din ba tayo ng “oo” sa hinihinging sakripisyo ng misyon na ibinigay sa atin ng Diyos? Ano ba ang iyong misyon at sakripisyong kaakibat nito?

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.