Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Misyon Natin Bilang Simbahan”

Photo Credit: griisydney.org

Hulyo 10, 2019. Miyerkules ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon

UNANG PAGBASA
Genesis 41, 55-57; 42, 5-7a. 17-24a
Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Noong mga araw na iyon, nang wala nang makain ang mamamayan, ang mga taga-Egipto ay dumaing sa Faraon. Sinabi niya sa mga taga-Egipto, “Magpunta kayo kay Jose, at sundin ninyo ang kanyang sasabihin.” Lumaganap ang taggutom sa buong bansa. Binuksan ni Jose ang lahat ng mga kamalig, at pinagbilhan ng trigo ang mga taga-Egipto. Palubha nang palubha ang taggutom sa buong Egipto. Lumaganap din ito sa ibang mga bansa, kaya’t ang mga mamamayan nila’y pumunta sa Egipto upang bumili ng pagkain kay Jose.

At lumakad ang mga anak ni Israel sa lupain ng Egipto upang bumili ng pagkain. Laganap na ang taggutom sa buong Canaan. Si Jose, bilang gobernador ng Egipto, ang nagbibili ng pagkain sa mga tao. Kaya sa kanya pumunta ang kanyang mga kapatid. Paglapit ng mga ito, sila’y yumukod sa kanyang harapan. Nakilala agad ni Jose ang mga kapatid niya, ngunit hindi siya nagpahalata.
Taltong araw niyang ikinulong ang kanyang mga kapatid.

Pagsapit ng ikatlong araw, sinabi ni Jose sa kanila, “Ako’y may takot sa Diyos; bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay kung gagawin ninyo ito: Ang sabi ninyo’y tapat kayo, hindi ba? Kung gayun, isa lamang sa inyo ang ibibilanggo; ang iba’y magdala na ng pagkaing binili ninyo para sa inyong sambahayan. Ngunit bumalik kayo agad na dala ang bunso ninyo kapatid. Dito ko malalaman na kayo’y nagsasabi ng totoo, at hindi kayo maaano.” Sumang-ayon ang lahat.
Pagkatapos, ang wika nila sa isa’t isa, “Nagbabayad na tayo ngayon sa ginawa natin sa ating kapatid. Nakikita natin ang paghihirap ng kanyang kalooban noon ngunit hindi natin pinansin ang kanyang pagmamakaawa. Kaya tayo naman ngayon ang nasa kagipitan.”

“Iyan na nga ba ang sinasabi ko,” wika ni Ruben. “Nagsusumamo ako sa inyong huwag saktan ang bata, ngunit hindi kayo nakinig; ngayon, pinagbabayad tayo sa kanyang kamatayan.” Hindi nila alam na nauunawaan ni Jose ang kanilang usapan, sapagkat gumagamit pa ito ng interpreter kung humaharap sa kanila. Iniwan muna sila ni Jose dahil sa hindi niya mapigil ang pag-iyak.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 32, 2-3. 10-11. 18-19
Tugon: Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo’y aming hiling.

Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan,
tugtugin ang alpa’t awit ay saliwan.
Isang bagong awit, awiting malakas,
kasaliw ang tugtog ng alpang marilag!
Tugon: Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo’y aming hiling.

Ang binabalangkas ninyong mga bansa,
kanyang nababago’t winawalang-bisa.
Ngunit ang mga panukala ng Diyos,
ay mamamalagi’t walang pagkatapos.
Tugon: Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo’y aming hiling.

Ang may takot sa Diyos, at nagtitiwala
sa kanyang pag-ibig, ay kinakalinga.
Hindi babayaang sila ay mamatay,
kahit magtaggutom sila’y binubuhay.
Tugon: Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo’y aming hiling.

ALELUYA
Mateo 11, 25
Aleluya! Aleluya!
Papuri sa Diyos Ama
pagkat ipinapahayag n’ya
Hari s’ya ng mga aba.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 10, 1-7
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, tinipon ni Hesus ang labindalawang alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng labindalawang apostol: si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid; sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo; sina Felipe at Bartolome; si Tomas, at si Mateo na publikano; si Santiago na anak ni Alfeo, at si Tadeo; si simong makabayan at si Judas Iscariote, ang nagkanulo kay Hesus.

Ang labindalawang ito’y sinugo ni Hesus at kanyang pinagbilinan: “Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Hentil, o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos.”

Ang Mabuting Balita ng Diyos.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang miyerkules po sa inyong lahat! Ngayon po ay natunghayan natin ang pangalan ng labindalawang alagad ni Jesus na kanyang isinugo noong una pa lamang upang magpahayag ng salita ng Diyos at magpagaling ng mga maysakit.

Madali itong tanawin at basahin mula sa malayo subalit mahirap itong gawin. Ngunit hindi dahil mahirap ay hindi na kaya. Sapagkat tayo rin, gaya ng mga alagad na ito, ay tinatawag ng Panginoon sa ating pangalan upang maglingkod sa kanya at magpahayag ng kanyang Salita. Oo, ito ay isa sa ating mga pangunahing misyon sapagkat tayo ang Simbahan na kung saan, ang pundasyon ay nasa labindalawang apostoles na ito. Ang kanilang misyon ay hindi nagtatapos noong sila ay namatay. Tayo, ang Simbahan, ang buong sambahayan ng Diyos na naiwan dito ang magtutuloy nito.

Hindi man tayong lahat ay makapagpapagaling ng may sakit gamit ang himala, tayo naman ay makatutulong sa mga may sakit sa pamamagitan ng tulong pinansiyal, o pagseserbisyo, pagkawanggawa sa mga matatanda at maysakit upang matulungan silang pagalingin. Magagawa natin ito sa ating maliit na paraan na ayon sa ating kakayanan. Bawat isa sa atin ay may magagawa kahit gaano kaliit sa paningin natin, ito ay malaki at mahalaga sa Diyos sapagkat kagalakan ng puso ang kanyang tinitingnan tuwing tayo ay naglilingkod at tumutulong.

Hindi man tayong lahat ay magaling sa pananalita sa maraming tao tulad ng iba, maari tayong makibahagi ng Salita ng Diyos, sa pamilya muna natin, sa mga kamag-anak at kaibigan pati katrabaho. Marami tayong paraan. Higit sa lahat, ang ating pagkakawanggawa at pagtulong sa kapwa ang pinakamatibay na pagpapahayag ng Salita ng Diyos. Kapag ginagawa natin ito. Kapag isinasabuhay natin ito.

Sa atin din sinasabi ng Diyos na “Humayo kayo at ipangaral na malapit nang maghari ang Diyos”.

Ano bang makukuha natin sa lahat ng ito? Hindi materyal na bagay o kasikatan. Hindi ang mga inaalok ng mundo na madaling makuha at madaling mawala. Kung hindi, ang walang kapantay na ligaya na libre at walang bayad. Sa Diyos lang natin ito matatagpuan. Dito yan, at hanggang sa kabilang buhay.

Pagnilayan natin ito. +

Pagpalain kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.