Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Misyon ni Juan”

Hunyo 24, 2020. Dakilang Kapistahan ng Pagsilang ni San Juan Bautista.

UNANG PAGBASA
Isaias 49, 1-6
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Makinig kayo mga taong
naninirahan sa malalayong lugar.
Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang
at hinirang niya ako para siya’y paglingkuran.
Mga salita ko’y ginawa niyang
sintalas ng tabak,
Siya ang sa aki’y laging nag-iingat.
Ginawa niya akong parang matulis na palaso
na anumang oras ay handang itudla.

Sinabi niya sa akin,
“Israel, ikaw ay lingkod ko,
sa pamamagitan mo
ako’y dadakilain ng mga tao.”
Ngunit ang tugon ko,
“Ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay
gayong ibinuhos ko ang aking lakas.”
Gayunman’y itinitiwala ko sa Panginoon
ang aking kalagayan,
na ako’y gagantimpalaan sa aking nakayanan.
Bago pa ako ipanganak ay hinirang na ng Panginoon,
pinili niya ako para maging lingkod niya
upang tipunin ang nangalat na mga Israelita,
at sila’y ibalik sa bayang Israel.
Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan,
sa kanya nagbubuhat
ang aking karangalan.

Sinabi ng Panginoon sa akin:
“Israel na aking lingkod,
May mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo.
Bukod sa pagpapanumbalik
sa mga Israelitang nalabi
ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa
upang lahat sa daigdig ay maligtas.”
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 138, 1-3. 13-14ab. 14k-15
Pinupuri kita, D’yos ko, dahil ako’y nilikha mo.

IKALAWANG PAGBASA
Mga Gawa 13, 22-26
Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo, “Nang si Saulo’y alisin ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa ating mga ninuno. At ganito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanya, ‘Natagpuan ko kay David na anak ni Jesse ang lalaking nakalulugod sa akin, isang lalaking handang tumupad sa lahat ng inuutos ko.’ Mula sa angkan ng lalaking ito ipinagkaloob sa Israel si Hesus, ang kanyang ipinangakong Tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisiha’t talikdan ang kanilang mga kasalanan, at pabinyag. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, ‘Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo. Ngunit siya’y darating na kasunod ko. At hindi ako karapat-dapat kahit tagaalis ng panyapak.”

“Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham, at mga taong may takot sa Diyos: tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan.”

Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Lucas 1, 57-66. 80
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Dumating ang oras ng panganganak ni Elisabet, at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya’y pinagpala ng Panginoon, at nakigalak sila sa kanya.

Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipangangalan sa kanya—gaya ng kanyang ama—ngunit sinabi ng kanyang ina, “Hindi! Juan ang ipapangalan sa kanya.” “Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan,” wika nila. Kaya’t hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito: “Juan ang kanyang pangalan.” At namangha silang lahat. Pagdaka’y nakapagsalita siya, at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, anupat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong: “Magiging ano kaya ang batang ito?” Sapagkat maliwanag na sumasakanya ang Panginoon.

Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya’y tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Maligayang Dakilang Kapistahan po ng Pagsilang ni San Juan Bautista! Bakit nga ba mahalaga si San Juan? Dahil ba siya ay kamag-anak ni Jesus? Dahil ba siya ay kamag-anak ni Maria? Wala po sa mga ito ang dahilan. Unang una, may sariling misyon si Juan. Nauna siyang ipanganak kay Jesus upang ipaghanda niya ang Panginoon ng Kanyang lalakaran. Inihanda niya ang mga tao upang tanggapin si Jesus. Bagamat siya ay sikat na sikat, hindi niya kinuha ang kanyang karangalan para sa sarili. Noong dumating pa nga si Jesus ay halos napunta lahat kay Jesus ang kanyang mga taga-sunod at naging disipulo rin ni Jesus.

Matatandaang sinabi ni San Juan sa ikalawang pagbasa ang mga ito patungkol sa Mesiyas “At hindi ako karapat-dapat kahit tagaalis ng panyapak.” Ganito kababa ang loob ni Juan. Alam niya kung ano ang totoo – ang katotohanan ng tungkol sa Panginoon at ang kanyang pagparito. Alam niya ang kanyang misyon ay hindi para sa kanya kung hindi patungo sa Diyos at para sa Diyos. Kaya naman ipinahayag niya ang Mabuting Balita sa iba “magsisi at tumalikod sa kasalanan”. Ito ang kanyang mensahe para sa lahat. Siya ang nagdutong ng bagong tipan sa lumang tipan. Paano niya nagawa ang lahat ng ito?

Ito ang magandang matututunan natin mula sa kanya – ang kababaang loob. Ang kababaang loob ay pananatili sa katotohanan. Huwag nating tingnan ang ating sarili nang higit sa dapat. Kung iniaangat na natin lagi ang ating sarili ay mag-isip na tayo. Dapat ang ating pagkatao, buhay, lahat ng salita, kilos at gawa ay puro patungkol sa Diyos. Ano ba ang totoo? Ito ang ating siyasatin at alamin. Ang katotohanan ang gawin nating buhay. At ito nga ay si Jesus. Samakatwid, ang ating buhay ay mula sa Diyos, para sa Kanya at magtatapos sa Kanya. Bukod pa dito, walang saysay ang buhay. Alam ito ni Juan. Kaya ang sinumang taong binubuhos ang kanyang buhay sa Panginoon at naayon sa Diyos ay ang tunay na wais at pinagpala. Si San Juan Bautista ay naging totoo sa kanyang tawag at sa inihandang plano at buhay para sa kanya ng Diyos.

Matatandaang nanatili siya sa ilang o maihahalintulad sa disyerto. Nagsusuot lamang siya ng simpleng damit, at kumakain ng “locusts” o balang. Hindi naman natin ito lahat magagawa, matutularan natin ang aral ni Juan Bautista dito. Kailanga natin ng “Detachment” mula sa mundo at sa sarili. Hindi mahalaga sa kanya ang nasa mundo o ang para sa sarili, ang sakripisyo na ito na kanyang ginagawa ay naging daan upang mapagtagumpayan niya ang mga anumang harang o balakid sa kanyang gaganaping misyon. Walang takot siyang nagsabi ng totoo kung kinakailangan – kahit pa buhay niya ang kapalit. Hindi niya alintana ang kahit ano para sa sarili.

Sa panahon ngayon kung saan kailangan na kailangan lalo natin ng Diyos, paano natin nagagawa ito? Kabi’t kabila ang atake sa simbahan. Napakaraming magugulo at hidwaan kahit saan, paano tayo magiging tulad ni Jesus at Juan na mga propeta noong panahon at walang takot nagsabi ng katotohanan? May takot pa ba tayo sa Diyos at “detachment” sa mundo na tinatawag? O baka naging isa na rin tayo ng mundo?

Marahil ito na ang pagkakataon upang suriin natin ang ating sarili. Hilingin natin na nawa ay matularan natin ang mga banal lalo si San Juan Bautista na nagdiriwang ng kanyang kapistahan ngayon.

San Juan Bautista, ipanalangin mo kami, amen!
Pagnilayan natin ito. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal na Diyos!

Reflections: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Please like, follow and share! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.