Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Mukha ng Awa ng Diyos”

 

Setyembre 19, 2019. Huwebes ng Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
1 Timoteo 4, 12-16
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo

Pinakamamahal, huwag mong bigyang-daan na hamakin ka ninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, pagsikapan mong maging huwaran ng mga sumasampalataya: sa pananalita, ugali, pag-ibig, pananampalataya, at kabanalan. Iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng Kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang sa ako’y dumating. Huwag mong pabayaan ang ipinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo ayon sa inihula nang ipatyong sa iyo ng matatanda sa simbahan ang kanilang kamay.

Isagawa mo ang mga ito at lubos mong italaga rito ang iyong sarili upang makita ang lahat ang iyong pag-unlad. Maging maingat ka sa iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong isagawa ang mga bagay na ito upang maligtas ka pati ang mga nakikinig sa iyo.
Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 110, 7-8. 9. 10
Tugon: Gawa’y napakadakila ng Panginoong Lumikha.

MABUTING BALITA
Lucas 7, 36-50
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, inanyayahan si Hesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Pumaroon siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayan namang yaon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Hesus sa bahay ng Pariseo, kaya’t nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. At lumapit siya sa likuran ni Hesus, sa gawing paanan. Siya’y nanangis at nabasa ng kanyang luha ang mga paa ni Hesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok, hinagkan, at pinahiran ng pabango.

Nang makita ito ng Pariseong nag-anyaya kay Hesus, nasabi nito sa sarili, “Kung talagang propeta ang taong ito, alam niya kung sino at kung anong uri ng babae ang humihipo sa kanya — isang makasalanan!” Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Hesus, “Simon, may sasabihin ako saiyo.” Sumagot siya, “Ano po iyon, Guro?” Sinabi ni Hesus, “May dalawang taong nanghiram sa isang nagpapautang; ang isa’y limandaang denaryo at ang isa nama’y limampu. Nang hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanilang ang lalong nagmamahal sa nagpautang?”

Sumagot si Simon, “Sa palagay ko po’y ang pinatawad ng malaking halagad.” “Tama ang sagot mo,” ang tugon ni Hesus. Nilingon niya ang babae, at sinabi kay Simon, “Nakikita mo ba ang babaing ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa; ngunit binasa niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan, ngunit siya, mula nang pumasok siya ay hindi tumigil sa paghalik sa aking mga paa.

Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo, subalit pinahiran niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya’t sinasabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahal na ipinamamlas niya ang nagpapatunay na ipinatawag na ang marami niyang kasalanan; ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinamamalas.” Saka sinabi sa babae, “Ipinatawad na ang iyong mga kasalanan.” At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, “Sino ba itong pati pagpapatawad sa kasalanan ay pinangangahasan?” Ngunit sinabi ni Hesus sa babae, “Iniligtas ka ng iyong pananalig; yumaon ka na’t ipanatag mo ang iyong kalooban.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Huwebes po sa ating lahat! Pinapaalalahanan tayo ng Diyos ng kanyang habag na walang hanggan. Kapag tayo ay nagkasala, ang pagmamahal natin sa Kanya, paghingi ng tawad sa kumpisal at paggawa ng mabuti ang babago sa ating buhay. Ibinuhos ng babae ang mamahaling pabango at walang tigil ang luha niya dahil sa pagsisisi sa kanyan kasalanan. Tayo rin ba ay may ganitong pagsisisi at pagluluksa sa ating naggawa? O baka naman mapagmalaki pa tayo at naghahanap ng sapat na dahilan kung bakit natin naggawa ang kasalanan na iyon?

Ang pagbuhos ng mamahaling pabango ay simbulo ng pagiging mapagbigay sa Diyos tanda ng ating pagsisisi. Dahil sa paghingi natin ng tawad na bukal sa puso ay gusto nating gawin ang kahit anong kanyang naisin. Ito ang tunay na bukal na paghingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kumpara natin ito sa mga Pariseo na may estado sa buhay at sambayanan ngunit nanghuhusga ng kapwa. Mas malapit sa Diyos ang taong nagpapakatotoo at nagpapakababa sa harap niya.

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at
Makapangyarihang Diyos ngayon at kailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.