Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Mula kay Cristo”

 

 

 

Mayo 22, 2020. Biyernes sa Ika-6 Linggo sa Panahon ng Muling Pagkabuhay

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 18, 9-18
Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, “Huwag kang matakot! Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral! Anuman ang mangyari’y huwag kang titigil, sapagkat ako’y sumasaiyo. Hindi ka maaano, sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito.” Tumigil siya roon sa loob ng isang taon at anim na buwan at nagturo ng salita ng Diyos.

Nang si Galion ang maging gobernador ng Acaya, nagkaisa ang mga Judio na dakpin si Pablo at dalhin sa hukuman. “Hinihikayat nito ang mga tao na sumamba sa Diyos sa isang paraang labag sa batas!” wika nila. Magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galion, “Kung ang usaping ito’y tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatwirang pakinggan ko kayo. Subalit ang sakdal ninyo’y tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautusan ninyong mga Judio, kaya hindi ko kayo hahatulan sa bagay na iyan. Bahala na kayo! At sila’y pinalabas niya sa hukuman.

Sinunggaban nila si Sostenes, ang taga-pamahala ng sinagoga, at binugbog sa labas ng hukuman. Ngunit hindi ito pinansin ni Galion.
Pagkatapos nito, ilang araw pang nanatili si Pablo sa Corinto, saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Cencrea, nagpaputol siya ng buhok sapagkat natupad na ang isang panatang ginawa niya. At naglayag siya patungong Siria, kasama ang mag-asawang Priscila at Aquila.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 46, 2-3. 4-5. 6-7
Tugon: Hari ng sangkalupaan, D’yos na Makapangyarihan.

MABUTING BALITA
Juan 16, 20-23a
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Sinasabi ko sa inyo: tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito’y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaing manganganak, siya’y nahahapis, sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naaalaala ang hirap; siya’y nagagalak dahil sa ipinangangak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayun din naman kayo: nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ninuman.
Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Biyernes po sa ating lahat! Malapit na ngang umakyat si Jesus sa langit at sa darating na linggo ay “Ascension Sunday” na. Kaya naman sa pag-alis ni Jesus, ang mga alagad ay magdadalamhati. Ngunit hindi naman doon nagtatapos ang istorya. Darating ang ipinangako niyang Espiritu Santo na magiging gabay nila at Siya ang magiging presensiya ng Diyos sa buhay nila sa bawat bagay mula maliit hanggang malaki. Itong Espiritu na sumasaatin magpahanggang ngayon bilang bahagi ng katawan ni Cristo. Maging sa kasing liit ng paghinga at bawat tibok ng puso ay kasakasama ang Espiritu ng Diyos. Ano ang kinalaman nito sa ating buhay?

Ano ba ang matinding pagsubok na pinagdaraanan mo ngayon? Tila ba nagdadalamhati ka at tila ba lumisan din ang Panginoon? Pinapalakas ng Panginoon ang ating kalooban ngayon. Sapagkat Siya mismo ang nagsabi na ang ating kalungkutan ay mapapawi at mapapalitan ng ligaya. Kung maghihintay tayo sa ipinangako ng Panginoon sa atin ito ay darating. Ang ligaya na ito ay hindi makukuha sa atin sapagkat hindi ito depende sa kahit anong materyal o naglalahong bagay sa mundo. Kung nakatingin tayo sa materyal na mundo at doon lamang umaasa, tiyak madali tayong mabibigo tayo.

Hindi ganito ang buhay na gusto sa atin ng Panginoon. Kung hindi isang buhay na sa Kanya nananalig, sumusunod at umaasa. Ang kaligayahang ito na mapapasaatin ay nakadepende sa Diyos na Buhay. Hindi ito nauubos, hindi namamatay at hindi nagagapi ng dilim. Minsan may panahon sa buhay natin lalo kung nagkakasakit ang mahal sa buhay, may problema sa pera o ano pa man ay mararamdaman natin na tila napakahirap niyon at walang solusyon. Darating ang Panginoon kung tatawagin natin Siya nang buong puso at paniniwalaan Siya sa gitna ng madidilim na bahagi ng ating buhay. At ‘pag natapos na iyon ay makakalimutan na natin ang hirap na iyon dahil wala na tayong ibang maiisip kung hindi ang pagpapala at ang kabutihan ng Diyos na ipinagkakaloob sa sinumang lumalapit at umaasa sa Kanya. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal na Diyos!

Reflections: Frances Mary Margaret DJ

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.