Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Nakikinig na Puso”

 

 

 

 

Hulyo 23, 2020. Huwebes ng Ika-16 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Jeremias 2, 1-3. 7-8. 12-13
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias

Sinabi sa akin ng Panginoon na pumunta ako sa Jerusalem at ipahayag ito sa lahat ng naroroon:
“Natatandaan ko ang iyong katapatan noong bata ka pa,
mahal na mahal mo ako nang tayo’y bagong kasal;
sinundan mo ako sa gitna ng disyerto, sa gitna ng lupaing walang tanim na anuman.
Israel, ika’y akin lamang, Ikaw ang pinakamainam na bahagi ng aking ani;
pinahirapan ko ang lahat ng nanakit sa iyo,
pinadalhan ko sila ng mga kaguluhan.
Akong Panginoon ang nagsasabi nito.”
Dinala ko sila sa isang lupaing masagana
upang tamasahin nila ang kayamanan niyon.
Ngunit dinungisan nila ang ibinigay kong lupain dahil sa karumaldumal nilang mga gawain.

Di man lamang nagtatanong ang mga saserdote,
‘nahan na ngayon ang ating Panginoon?’
Di ako nakikilala ang mga dalubhasa sa Kautusan,
hindi sumsunod sa akin ang mga pinuno;
nangangaral ang mga propeta sa pangalan ni Baal,
sumasamba at naglilingkod sa mga diyus-diyusan.
Kaya manginig kayo sa takot, O kalangitan,
manggilalas kayo at manghilakbot;
Akong Panginoon ang nagsasalita.
Dalawa ang kasalanan ng aking bayan:
tinalikdan nila ako, akong bukal ng tunay na buhay,
at humukay sila ng sariling balon, mga balong walang maibibigay na tubig.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 35, 6-7ab. 8-9. 10-11
Sa ‘yo, Poon, nagmumula ang umiiral na madla.

MABUTING BALITA
Mateo 13, 10-17
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, lumapit ang mga alagad at tinanong si Hesus: “Bakit po ninyo dinadaan sa talinghaga ang inyong pagsasalita sa kanila?” Sumagot siya, “Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, at mananagana; ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga, sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakikita, at nakikinig ngunit hindi nakaririnig ni nakauunawa.

Natutupad nga sa kanila ang hula ni Isaias na nagsasabi:
‘Makinig man kayo nang makinig, hindi kayo makauunawa,
at tumingin man kayo nang tumingin, hindi kayo makakikita.
Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga ito;
mahirap makarinig ang kanilang mga tainga,
at ipinikit nila ang kanilang mga mata.
Kung di gayun, disin sana’y nakakita ang kanilang mga mata,
nakarinig ang kanilang mga tainga,
nakaunawa ang kanilang mga isip,
at nagbalik-loob sa akin,
at pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon.’ Mapalad kayo, sapagkat nakakikita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tainga! Sinasabi ko sa inyo: maraming propeta at matutuwid na tao ang nagnasang makakita sa inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita at makarinig sa inyong naririnig, ngunit hindi ito napakinggan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Huwebes po sa ating lahat! Ginagamit ng Panginoon ang anumang epektibo sa pangangaral sa mga tao upang maunawaan nila ang Kanyang itinuturo. Ang paggamit ng mga talinghaga ay mainam kung ito ay iisipin at pagninilayang mabuti. Gumamit si Jesus ng ordinaryong bagay na kalimitang nakikita tulad ng mga trigo at damo, barya, buto ng mustasa, at tinapay. Ginamit Niya ang mga ito upang maipaliwanag sa mga tao ang tungkol sa Kaharian ng Diyos. Gayunman, sinabi Niya na “sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakikita, at nakikinig ngunit hindi nakaririnig ni nakauunawa.” Anong ibig sabihin nito?

Yamang ang Salita ng Diyos ay buhay, manunuot ito sa ating puso kung hahayaan natin ito. Ito ay buhay, kaya naman kahit gaano karaming beses nating basahin ito sa isang araw o sa maraming beses pa sa iba’t ibang araw, ang kahulugan ay palaging bago, bagaman ang Salita ay sinauna. Samakatuwid, sa tuwing naririnig natin ang Salita, hindi sapat na naririnig natin o binabasa ito ng isang beses lamang. Marahil higit sa tatlong (3) beses o higit pa sa isang araw upang tunay na pag-isipan at makuha ang kahulugan nito. Nakikinig tayo sa Diyos na nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Subukan mong maging sensitibo sa iyong puso at pakiramdaman kung aling mga (mga) salita o talata ang sumakit sa iyo. Pagnilayan mo nang malalim. May sasabihin sa iyo ang Panginoon tungkol sa iyong buhay sa kasalukuyan. Ang kanyang mensahe sa iyo ay para sa ngayon, sa puntong ito sa iyong buhay. Kung patatahimikin natin at ipapahinga ang ating maingay na isip at puso, tunay nating malalaman ang Kanyang mensahe para sa atin sa pamamagitan ng mga banal na kasulatan. Naniniwala ba tayo dito?

Ang problema ay kapag ang mga tao ay tumanggi at hindi naniniwala. Kung gayon ang mga tainga ay nagiging walang saysay. Nakaririnig nga ngunit walang nananatili sa isip o puso. Tulad lamang ng mga ingay na naririnig nga natin, ngunit hindi natin maiintindihan. Naririnig nga ngunit hindi natin totoong nalalaman ang kahulugan at ang kaugnayan nito sa ating buhay. Samakatuwid, hindi tayo maaaring kumilos batay dito. Paano tayo kikilos batay sa hindi natin maintindihan? Malalaman natin na nakikinig tayo nang tunay kung ang Salita ay nananatili sa ating puso at isipan kahit na sa ordinaryong kaganapan ng ating buhay. Dapat nating panghawakan at panatilihin sa ating puso at diwa ang naintindihan kahit sa labas ng Simbahan, habang nakikipagkita tayo sa mga tao, at kahit matapos na ang ating payak na oras ng panalangin. Ang Salita na nauunawaan natin ay sa puso ay nananatili. Hindi ito tungkol sa pagsaulo ng mga salita, ngunit sa kung ano ang naunawaan natin tungkol dito at kung ano ang tila nakikipag-usap sa atin sa ngayon.

Lumalago ito sa atin at pagkatapos ay kumilos tayo batay dito. Unti-unti, hindi natin napapansin na binabago tayo ng Salita, habang hinahayaan natin ang ating sarili at ang ating buhay ay umikot sa Salita ng Diyos. Nawa’y makatanggap tayo ng mga pagpapala ng Diyos sa ating buhay at pagkatao nang tayo ay patuloy na makinig at kumilos sa Salita ng Diyos sa ating pang araw-araw na buhay. Amen. +

Pagnilayan natin ito at pakatandaan.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

—————

Gusto mo bang tumulong?

Mag-donate na sa Caritas Manila!
Pumunta sa https://caritasmanila.org.ph/ at alamin kung paano.

Walang maliit na tulong sa paningin ng Panginoon kung ibinibigay ito ng may pagmamahal.
Kung ano man ang ibinigay mong tulong, ibalik nawa sa’yo ng Panginoon makailang ulit at biyayaan ka pa nawa ng Diyos! Amen. +

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.