Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Nakikita Mo Ba ang Diyos sa Buhay Mo?”

 

 

Mayo 20, 2019. Lunes sa Ika-5 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 14, 5-18
Salmo 113 B, 1-2. 3-4. 15-16
Dapat nating papurihan ang pangalan ng Maykapal.
Juan 14, 21-26

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 14, 5-18

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, kumilos agad ang mga Hentil at ang mga Judio, kasama ng kanilang mga pinuno, laban sa mga apostol; binalak nilang lapastanganin at batuhin sila. Subalit nang malaman ito ng mga apostol sila’y tumakas patungo sa Listra at Derbe, mga lungsod ng Licaonia, at sa lupaing nasa palibot. At doon nila ipinangaral ang Mabuting Balita.

Sa Listra, may isang lalaking di makalakad, sapagkat siya’y lumpo mula sa pagkabata. Nakaupo siya’t nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpo’y may pananampalataya upang mapagaling, tinitigan niya ito, at malakas na sinabi, “Tumayo ka nang tuwid” At lumukso ang lalaki at nagpalakad-lakad. Nang makita ng taong-bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang Licaonia, “Nanaog sa atin ang mga diyos sa anyong tao!” Tinawag nilang Zeus si Bernabe, at Hermes naman si Pablo, sapagkat siya ang tagapagsalita. Nasa pagpasok ng lungsod ang templo ni Zeus.

Nang marinig ng saserdote nito ang nangyari, nagdala siya sa pintong lungsod ng mga torong may kuwintas na bulaklak upang ihandog niya at ng taong bayan sa mga apostol. Nang malaman ito nina Bernabe at Pablo, hinapak nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagitna sa mga tao. Sumigaw sila, “Mga ginoo, huwag ninyong gawin iyan. Mga tao rin kaming tulad ninyo! Ipinangaral namin sa inyo ang Mabuting Balita upang talikdan ninyo ang mga bagay na ito na walang kabuluhan, at manumbalik kayo sa tunay na Diyos na siyang gumawa ng langit, ng lupa, at ng lahat ng bansa ang kani-kanilang kagustuhan.

Gayunma’y nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala ninyo siya sa pamamagitan ng kabutihang ginagawa niya sa inyo: binibigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng masaganang ani sa takdang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinuspos ng kagalakan ang inyong mga puso.” Sa kabila ng mga pananalitang ito, nahirapan pa rin sila ng pagpigil sa mga tao sa paghahandog sa kanila.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 113 B, 1-2. 3-4. 15-16

Tugon: Dapat nating papurihan ang pangalan ng Maykapal.

Tanging sa ‘yo lamang, Poon, ang dakilang karangalan,
hindi namin maaangkin, pagkat ito’y iyo lamang;
dahilan sa ika’y tapat at wagas ang pagmamahal.
Ganito ang laging tanong sa amin ng mga bansa:
“Nasaan ba ang inyong Diyos?” ang palaging winiwika.
Ang Diyos nami’y nasa langit, naroon ang Diyos namin,
at ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin.
Ginawa sa ginto’t pilak ang kanilang mga diyos,
sa kanila’y mga kamay nitong tao ang nag-ayos.
Tugon: Dapat nating papurihan ang pangalan ng Maykapal.

Pagpalain sana kayo, pagpalain kayong lubos,
pagpalain ng lumikha ng langit at sansinukob.
Panginoon ang may-ari ng buong sangkalangitan,
samantalang ang daigdig ay sa tao ibinigay.
Tugon: Dapat nating papurihan ang pangalan ng Maykapal.

ALELUYA
Juan 14, 26
Aleluya! Aleluya!
Espiritu’y magtuturo
ng aral at pagkukuro
ni Hesus na ating Guro.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 14, 21-26

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama; iibigin ko rin siya, at ako’y lubusang magpapakilala sa kanya.” Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iscariote, “Panginoon,” bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala nang lubusan at hindi sa sanlibutan?” Sumagot si Hesus, “Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita; iibigin siya ng aking Ama, at kami’y sasakanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin.

“Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang Patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo.”
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Bago pa man magpakasakit si Jesus ay mahigpit ang bilin Niya sa mga apostol. Kailangan ang kanyang iiwanang mga alagad ay maging matapat sa Salita ng Diyos na nagmumula sa pusong nagmamahal. Kailangan nilang matutong mapakinggan siya at makita kahit ang kanyang buong pisikal na anyo bilang tao ay hindi na nila muling makikita. Kung hindi sa Tinapay ng Buhay at sa Espiritung namumuhay sa bawat tao.
Ang pusong nagmamahal nang buo ay pusong tapat. Namumuhay tayo ngayon sa panahon ng Espiritu Santo kung saan, si Jesus ay nakaluklok sa kanan ng Diyos Ama at ang Espiritu na nananahan sa atin ang nagpapatuloy ng mga gawa ni Jesus sa pamamagitan natin. Kaya nga, kung tayo’y nagmamahal at tapat sa Diyos, makikinig tayo sa Espiritu na nananahan sa atin. Makikinig tayo sa Boses ng Diyos na nangungusap sa atin minuminuto upang gumawa ng mabuti. Subalit paano tayo nakakasiguradong Diyos nga ito?

Dapat tayong manalangin. Kung saan tayo may nagtatagal na kapayapaan ay doon natin matatagpuan ang Diyos. Dapat din nating malaman na ang tinig ng Diyos ay mapapakinggan lamang natin sa katahimikan. Kung iniisip mong mapapakinggan mo Siya kahit na mas malaki pa ang oras na ginugugol mo sa telebisyon o sa sinehan o sa barkada. Ikaw ay nagkakamali. Kailangan nating maglaan ng oras sa Panginoon.

Kung mahal natin ang isang tao, hindi ba’t gustong gusto natin siyang makasama? Maari bang sabihin mong “Mahal kita pero ‘busy’ ako eh”. Hindi pa parang isang pagsisinungaling iyon? Ano ang mararamdaman mo kung sa iyo yun gawin ng taong nagpapakilalang mahal ka niya? Papaniwalaan mo ba siya? Sasabihing mahal ka pero walang oras. Mahal ka pero abala siya sa ibang bagay. Hindi po ganito ang pagmamahal. Bigyan natin ng oras ang Diyos. Bago magsimula ang araw. Habang may araw at sa paglubog hanggang sa bago matulog. O kaya’y puntahan natin sa Simbahan sa Adorasyon. Naroon ang Buhay na Cristo. Ang Kanyang Banal at Buhay Katawan at Dugo para sa atin. Maari nating ibuhos lahat ng saloobin sa kanya.

Laging naghihintay ang Diyos sa atin. Paano natin makakamtan ang langit kung dito pa lamang, ayaw nating piliing manatili sa “langit dito sa lupa” – sa piling ng Diyos? Ang pagmamahal ay nagbibigay ng sapat na oras. Naglalaan ng panahon sa kabila ng kahirapan at pagkakaabala sa mga bagay dahil gusto mong iparamdam na siya ay mahalaga. Ganito rin sana ang gawin natin sa Diyos. Hindi natin maaring sabihing mahal natin Siya kung ‘di nakikita sa gawa dahil magmumukha tayong sinungaling. Kung kayo’y abala sa pagiging magulang. Isama ninyo pa rin ang Diyos doon. Hayaan mong makita mo si Jesus sa iyong pinaglilingkuran sa iyong magulang, anak at kapatid. Bawat gawa mo’y malaking bagay sa Panginoon kung iaalay mo sa kanya at ito’y magiging iyong panalangin. Kahit paghuhugas ng plato o paglalaba ay magiging panalangin kung kasama mo ang Diyos. Nasa isip mo ba Siya lagi? Ano ba ang laman ng iyong isip?

Gayundin ang pag-ibig sa pamamagitan ng tao. Kung paano mo mahalin ang tao sa paligid mo, higitan mo pa ang sa Diyos. Bakit?
Tulad sa unang pagbasa, inihayag nila Pablo at Bernabe na ang Diyos na nakikilala natin ngayon ang nagbibigay sa kanila ng pagkain. Siya ang nagbubusog sa kanila. Subalit anong ginagawa ng mga taong ito? Hindi nila nakikilala ang tunay na Diyos. Sumasamba sila sa diyus-diyusan na inimbento ng mga tao. Binigyan ng pangalan ng tao at istorya tulad nila zeus, hermes, aphrodite – mga pekeng diyos at hindi ang katotohanan.

Ano ang koneksyon? Sa ating buhay may mga idolo rin tayo at diyus-diyosan kung sa halip na sa Diyos tayo magpasalamat at siya ang makita natin sa lahat ng mabubuting bagay, iisipin nating “Napakagaling ko. Naggawa ko ito.” Tandaan, maging ang ating angking talino, abilidad at talento ay galing lahat sa Diyos. Sa kanya galing lahat ng tayo. Isa pa, kung may naggawa sa ating mabuti ang isang tao o minamahal sa buhay. Tandaan mong, Diyos ang nagbigay sa kanila sa iyo. Diyos ang naglalang sa kanila at naglagay sa kanila sa buhay mo. Kaya higit mong pasalamatan at ibigin ang Diyos sa lahat ng bagay dahil Siya lamang ang puno’t dulo ng lahat. Kaya nga’t maaring mawala anuman ang oras nang hindi natin alam. Patunay na Diyos lamang ang may hawak ng lahat at hindi tao. Wala nang iba. Nawa’y makita natin ang Diyos sa lahat ng bagay. Sikapin nating mahalin ang Diyos at makilala siya sa bawat minuto at oras ng ating buhay. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain mo kayo ng Mapagmahal at Maawaing Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌹 Admin. FMM.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.