Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Namangha sa Diyos”

Photo Credit: suggest-keywords.com

 

Enero 10, 2019. Huwebes Kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon. 

Salmo 72: Poon, maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo.

Unang Pagbasa: 1 Juan 4:19-5:4

Tayo’y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing “Iniibig ko ang Diyos,” subalit napopoot naman sa kanyang kapatid ay isang sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita?

Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Cristo: ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Kung tayo’y sumasampalataya na si Jesus ang siyang Cristo, tayo nga’y mga anak ng Diyos. At ang sinumang umiibig sa ama ay umiibig din sa anak.

Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos: kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ang tumutupad ng kanyang mga utos. Hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan; at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya.

Ebanghelyo: Lucas 4:14-22

Bumalik sa Galilea si Jesus na sumasakanya ang kapangyarihan ng Espiritu. Napabalita sa mga karatig-bayan ang tungkol sa kanya. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at hinahangaan naman siya ng lahat.

Umuwi si Jesus sa Nazaret, ang bayan na kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga nang Araw ng Pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa, at doo’y ibinigay sa kanya ang kasulatan ni Propeta Isaias. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito:

“Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasaakin,
sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang Magandang Balita.

Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila’y lalaya,

at sa mga bulag na sila’y makakakita.
Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi,

at upang ipahayag na darating na ang panahon
ng pagliligtas ng Panginoon.”

Inirolyo niya ang kasulatan, at matapos isauli sa tagapag-ingat, siya’y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga, at sinabi niya sa kanila, “Ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon.”

Pinuri siya ng lahat, at humanga sila sa kanyang napakahusay na pananalita. “Hindi ba ito ang anak ni Jose?” tanong nila.

Pagninilay:

Maraming nagtataka sa mga ginagawa at pananalita ni Jesus dahil kilala siya roon sa Nazaret bilang anak ni San Jose na isang karpintero at ni Maria. Para sa kanila ay kilalang kilala nila si Jesus dahil ito ay natunghayan nilang lumaki tulad ng isang ordinaryong mamamayan. Ang hindi nila alam ay ang Diyos ay nasa piling natin. Siya ay matatagpuan natin sa ordinaryong buhay maging hanggang sa ngayon. Ito kaya ay nababatid natin? O hanggang ngayon ay nasa malayo pa din si Jesus sa ating diwa? Kung bukas lamang ang ating puso sa Diyos ay malalaman at madarama nating napakalapit niya. Siya ay nananahan sa ating mga puso at kaluluwa, sa ibang tao at sa buong mundo. Kung sasagutin ang kanta ay hindi natutulog ang Diyos.

Bawat iniisip natin maging ang tinatago nating lahat sa mga tao ay alam niya. Wala tayong maitatago sa kanya. Namangha ang mga taong ito pagkat hindi sila naniniwala na si Jesus ay ang Mesiyas o Tagapagligtas. Nakalulungkot na hindi nila makita ang pag-ibig ng Diyos kay Cristo na gustong ipadating at ipadama sa kanila – mga taong sarado ang puso.

Tayo rin minsan ay ganito, nagiging masyadong makamundo ang pagiisip. Paano ito nangyayari sa atin? Kung mabilis tayong mawalan ng pag-asa sa isang bagay. Madalas sabihin ng mga Pilipino “Pwede na iyan!” o kaya naman ay “Ganyan na lamang talaga yan”. Ang tanong ay nasaan ang Diyos sa mentalidad na ito?

Tandaan nating sa mga hinaharap nating problema, kayang kaya ng Diyos gawin ang kahit ano basta may sapat tayong pananalig sa kanya. Walang imposible. Walang hindi kayang gawin ang DIyos. Makinig tayo sa kanyang salita at paniwalaan ito.

Panalangin: Jesus, naniniwala kami sa iyo. Pagyamanin mo pa ang aming pananampalataya. Maria at Jose, ipanalangin mo kami kay Jesus. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.